Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitys kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: 12420/2019

Vastausaika on päättynyt: 17.6.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä yleissopimusta koskevasta asetusluonnoksesta.

Esitys sisältää ehdotuksen blankettilaiksi, jolla sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset saatettaisiin voimaan kansallisesti. Valtiosopimuksen voimaantulosta ja muista kuin lainsäädännön alaan kuuluvista määräyksistä sekä lain voimaantulosta säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella.
Tausta
IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities) eli kansainvälinen majakkaliitto vastaa väylänpitoa, merenkulun turvalaitteita, navigointi- ja informaatiojärjestelmiä sekä liikenteenohjausta koskevien suositusten laatimisesta. IALA on alun perin Ranskan kansallisella lailla perustettu yksityisoikeudellinen yhdistys.
 
Kansainvälinen majakkaliitto päätti vuoden 2014 yleiskokouksessa yksityisoikeudellisen yhdistyksen muuttamisesta kohti kansainvälistä valtioiden välistä järjestöä, jolloin siitä tulisi kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestö. Statuksen muuttaminen edellyttää valtiosopimusta, jonka valtiot ratifioivat omien kansallisten menettelyjensä mukaisesti. Esityksen valmistelua on edeltänyt sopimuksen kansainvälinen valmistelu IALA:n neuvostossa sekä sen oikeudellisessa elimessä (Legal Advisory Panel, LaP), jossa Suomen edustajina ovat toimineet Väyläviraston virkamiehet. 
 
 
Tavoitteet
Tavoitteena on parantaa ja edistää merenkulun turvallisuutta, taloudellisuutta ja suorituskykyä sekä yhtenäistää merenkulun turvalaite- ja alusliikennepalveluita kansainvälisesti. Sopimuksella pyritään vastaamaan meriturvallisuuteen liittyviin huoliin, luomaan viranomaisohjeistusta hyvistä käytännöistä sekä vahvistamaan hyvää hallintoa ja harmonisointia. Statusmuutoksella kansainväliseksi järjestöksi tavoitellaan järjestön suositusten painoarvon lisäämistä.
Linkit

https://www.iala-aism.org/the-igo-project/ - Tietoja IALA:n muuttamisesta kansainväliseksi järjestöksi IALA:n verkkosivuilla.

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 17.6.2022. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös muut kuin lausuntopyynnön vastaanottajat voivat antaa lausuntonsa hallituksen esityksen luonnoksesta sekä asetusluonnoksesta.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-palveluun.
 
Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi-sivustolta (Ohjeet > Käyttöohjeet). 
 
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiassa antaa hallitussihteeri Iida Huhtanen p. 050 567 4496, etunimi.sukunimi@gov.fi.
Jakelu:
Arctia Oy    
Furuno Finland Oy    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Navielektro Ky    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Puolustusministeriö    
Sabik Marine Oy    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

liikenteenohjaus

merenkulku

valtiosopimus

Liikenteenohjauslaitteet