Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Kuluttajan- ja asiakkaansuojan parantaminen henkilöön kohdistuvissa palveluissa

Kuluttajan- ja asiakkaansuojan parantaminen henkilöön kohdistuvissa palveluissa

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/718/2020

Vastausaika on päättynyt: 31.7.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Oikeusministeriö asetti 15.6.2018 työryhmän valmistelemaan mm. säännöksiä asiakkaan oikeuksista henkilöön kohdistuvien palvelujen virhe- ja viivästystilanteissa. Työryhmä ehdottaa mietinnössään, että kuluttajansuojalakiin (KSL) lisättäisiin uusi 9 a luku eräistä henkilöön kohdistuvista palveluista sekä säädettäisiin kokonaan uusi laki asiakkaansuojasta julkisyhteisön järjestämissä sekä muissa muun kuin elinkeinonharjoittajan tarjoamissa henkilöön kohdistuvissa palveluissa (asiakkaansuojalaki). Lisäksi ehdotetaan muutetavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua lakia, varhaiskasvatuslakia ja perusopetuslakia sekä tehtäväksi täsmennyksiä eräisiin muihin lakeihin.

Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne työryhmän mietinnössä ehdotetuista säännöksistä. 
Tausta
Kuluttajansuojalaki ei sisällä säännöksiä kuluttajan oikeuksista palvelun virhe- ja viivästystilanteissa silloin, kun kyse on henkilöön kohdistuvista palveluista. Oikeuskäytännössä on sovellettu eräitä kuluttajapalvelusopimuksia koskevan 8 luvun periaatteita myös muihin kuin luvun soveltamisalaan nimenomaisesti kuuluviin kuluttajapalveluihin. Koska kyseinen luku koskee esineisiin kohdistuvia palveluja, sen säännökset eivät kaikilta osin sovellu henkilöön kohdistuviin palveluihin.

Jos henkilöön kohdistuvan palvelun järjestäjänä on elinkeinonharjoittajan sijaan julkisyhteisö tai muu sellainen taho, joka ei ole elinkeinonharjoittaja, kuluttajansuojalakia ei sovelleta. Asiakkaan oikeudet palvelun virhe- ja viivästystilanteissa ovat tällöin eräiltä osin heikompia kuin kuluttajan oikeudet KSL:n perusteella.   
Tavoitteet
Tavoitteena KSL:n osalta on, että kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet henkilöön kohdistuvien palvelujen virhe- ja viivästystilanteissa on selkeästi säännelty laissa.

Julkisyhteisön järjestämien palvelujen osalta tavoitteena on, että asiakkaansuojan ja kilpailuneutraliteetin varmistamiseksi samankaltaisia säännöksiä  sovellettaisiin niin yksityisiin kuin julkisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Tästä lähtökohdasta voitaisiin poiketa vain, jos oikeudellisiin eroihin yksityisten ja julkisten palvelujen välillä olisi perusteltu syy. 
Linkit

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-922-3 - Työryhmän mietintö. Betänkandet innehåller sammandrag och lagförslag också på svenska.

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään perjantaina 31.7.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne työryhmän mietinnössä esitetyistä ehdotuksista kuluttajan- ja asiakkaansuojan parantamiseksi henkilöön kohdistuvissa palveluissa. Hankkeen jatkosta päätetään saadun lausuntopalautteen perusteella. 

Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi oikeusministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet>Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. 
Valmistelijat
Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Riitta Haapasaari, puh. 02951 50139, sähköposti etunimi.sukunimi@om.fi
Jakelu:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Hammaslääkäriliitto    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS    
Helsingin yliopisto    
Hyvinvointiala HALI ry    
Invalidiliitto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kansaneläkelaitos KELA    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV    
Kuluttajaliitto    
Kuluttajariitalautakunta KRIL    
Lapin aluehallintovirasto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Lääkäriliitto    
Lääkäripalveluyritykset ry    
Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry    
Metropolia Ammattikorkeakoulu    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Palvelutyönantajat Palta    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Potilasvahinkolautakunta    
Potilasvakuutuskeskus    
Sivistystyönantajat ry Sivista    
Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta Etene    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry    
Suomen Kosmetologien yhdistys ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen matkatoimistoalan liitto SMAL ry    
Suomen sosiaali ja terveys ry Soste    
Suomen Taksiliitto ry    
Suomen Yrittäjät    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Vammaisneuvosto Vane    
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS    
Asiasanat

Kuluttajansuoja

asiakkaan ja potilaan oikeudet sosiaali- ja terveyshuollossa