Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ehdotus Lapin maakunnan tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

Ehdotus Lapin maakunnan tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

Lausuntopyynnön diaarinumero: LAPELY/1218/2018

Vastausaika on päättynyt: 9.7.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Viite: Laki (620/2010) ja asetus (659/2010) tulvariskien hallinnasta sekä laki (200/2005) ja asetus (347/2005) viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista
 
Lapin elinkeino-liikenne ja ympäristökeskus (ELY-keskus) pyytää lausuntoa seuraavista asiakirjoista:

  • Ehdotus Lapin maakunnan tulvariskialueiksi
  • Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu: osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen

Ehdotuksessa merkittäviksi tulvariskialueiksi esitetään tulvariskien hallinnasta annetun lain (620/2010) 20 §:n mukainen tarkistus tulvariskien alustavaan arviointiin, joka tehtiin vuonna 2011. Tarkistetun arvioinnin perusteella Lapin ELY-keskus ehdottaa merkittäviksi tulvariskialueiksi seuraavat kuusi aluetta: Rovaniemen kaupunki, Kittilän kirkonkylä, Kemijärven kaupunki, Ivalon taajama, Tornion kaupunki ja Kemin kaupunki.
 
Rovaniemi, Kittilä, Kemijärvi, Ivalo ja Tornio nimettiin jo vuoden 2011 arvioinnissa merkittäviksi tulvariskialueiksi vesistötulvariskien perusteella. Kemin kaupungin alue ehdotetaan nimettäväksi merenpinnan noususta aiheutuvan tulvariskin vuoksi ja alue on uusi merkittävä tulvariskialue Lapissa.
 
Merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen ja muu tulvariskien hallinnan suunnittelu perustuvat lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta sekä lakiin (ns. SOVA-laki 200/2005) ja asetukseen (347/2005) viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista.

Tausta
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut arvioinnit vesistöjen ja merenpinnan noususta aiheutuvista tulvariskeistä Lapin alueilla ja on valmistellut ehdotuksen alueista, joilla tulvariski voi olla merkittävä. ELY-keskusten ehdotusten perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet ja asettaa niille tulvaryhmät maakunnan liiton ehdotuksesta vuoden 2018 lopussa. Merkittäville tulvariskialueille laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä vesistöaluekohtaiset hallintasuunnitelmat tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi. Nyt nähtävillä oleva ehdotus koskee vesistö- ja merivesitulvia.

Päävastuu vesistöalueiden ja merenrannikon tulvariskien hallinnan suunnittelusta on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla. Vesistö- ja meritulvariskien hallinnan suunnittelussa viranomaisten yhteistyö järjestetään vesistöalueittain niin sanotuissa tulvaryhmissä, jotka hyväksyvät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten valmistelemat ehdotukset vesistö- ja meritulvariskien hallintasuunnitelmiksi. Näiden suunnitelmien lopullisesta hyväksymisestä päättää maa- ja metsätalousministeriö. Tulvariskien hallintasuunnitelmat vuosille 2016-2021 laadittiin ja hyväksyttiin vuonna 2015. Nyt kysymys on seuraavasta kierroksesta ja suunnitelmien laatimisesta kaudelle 2022-2027.

Tulvariskien hallintasuunnitelmien laatimisen yhteydessä tehdään viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (SOVA, 200/2005) mukainen ympäristöarviointi. Arvioinnin tulokset kuvataan ympäristöselostuksessa, joka esitetään erillisenä hallintasuunnitelman osana. Tässä vaiheessa yleisöllä on mahdollisuus saada tietoja suunnitelman tai ohjelman ja ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta sekä esittää asiasta mielipiteensä. Lisäksi viranomaisia kuullaan ympäristöselostuksessa annettavien tietojen laajuudesta ja yksityiskohtaisuudesta. (SOVA-lain 8§)
Tavoitteet
Tulvariskien hallintaa koskevan lain (620/2010) tavoitteena on vähentää tulvariskejä, ehkäistä ja lieventää tulvista aiheutuvia menetyksiä sekä edistää varautumista tulviin. Lain tarkoituksena on parantaa myös varautumista sää- ja vesiolojen muutoksiin, erityisesti ääri-ilmiöiden yleistymiseen, ja edistää näin sopeutumista ilmastonmuutokseen.

Tavoitteena on tulvariskien vähentäminen erityisesti merkittävillä tulvariskialueilla vuosina 2019-2021 laadittavassa hallintasuunnitelmassa esitetyin toimenpitein. Kansalaisille ja etutahoille turvataan mahdollisuudet osallistua tulvariskien hallinnan suunnitteluun. Tarkoituksena on, että tulvariskien hallinnan suunnitteluprosessin ja eri tahojen osallistumisen tuloksena saavutettaisiin mahdollisimman laaja hyväksyntä sille, millä tavoin tulvariskien hallinta voitaisiin parhaiten järjestää suunnitelmassa tarkoitetulla alueella.

Tavoitteena on lisäksi edistää ympäristövaikutusten arviointia ja huomioon ottamista viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien valmistelussa ja hyväksymisessä, parantaa yleisön tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia sekä edistää kestävää kehitystä.
Linkit

https://bit.ly/2uRXRiv - Lapin alueen kuulemismateriaalit

http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin - Jos Lapin alueen kuulemismateriaaleihin johtava suora linkki ei toimi, asiakirjat löytyvät: www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > Tulvariskien hallinta

Liitteet:

Kuulutus TURINA Lappi 2018.pdf - Kuulutus

Ehdotus TURINA Lappi 2018.pdf - Ehdotus Lapin maakunnan merkittäviksi tulvariskialueiksi

SOVA_Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu.pdf - Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu: osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen

Aikataulu
Kuulemisen aikataulu on 9.4.2018- 9.7.2018
Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunto voidaan joko kirjoittaa suoraan alla olevaan kenttään tai lataamalla liite mukaan (pöytäkirjan tms). Voit myös lähettää lausunnon hyväksyttäväksi toiselle henkilölle organisaatiossasi ennen sen julkaisemista palvelussa.

Palaute on lisäksi mahdollista antaa sähköpostilla, tuolloin mieluiten word-dokumenttina Lapin ELY-keskuksen kirjaamoon: kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi

Mikäli haluat antaa palautteen kirjallisena, se tulee toimittaa Lapin ELY-keskukseen osoitteeseen Lapin ELY-keskus, PL 8060, 96101 Rovaniemi

 

Valmistelijat

 

Lisätietoja Lapin ELY-keskuksessa antavat:

vesitalousasiantuntija Niina Karjalainen
vesitalousasiantuntija Anna Kurkela.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi.

Vaihteen puhelinnumero on 0295 038 000.

 
 
Jakelu:
Enontekiön kunta    
Inarin kunta    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kittilän kunta    
Kolarin kunta    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus, SOVA viranomainen    
Lapin liitto    
Lapin pelastuslaitos    
Metsähallitus    
Muonion kunta    
Museovirasto    
Paliskuntainyhdistys    
Pelkosenniemen kunta    
Pellon kunta    
Posion kunta    
Ranuan kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Saamelaiskäräjät    
Sallan kunta    
Savukosken kunta    
Simon kunta    
Sodankylän kunta    
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio    
Tervolan kunta    
Tornion kaupunki    
Utsjoen kunta    
Ylitornion kunta    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

tulva

tulvariskit

tulvariskien hallinta