Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Asetusluonnos Rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta

Asetusluonnos Rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/1695/03/2016--

Vastausaika on päättynyt: 15.1.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö lähettää lausunnolle luonnoksen valtioneuvoston asetukseksi rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta.
Tavoitteet

Valtioneuvoston asetus annettaisiin eduskunnan 11.12.2018 toisessa käsittelyssä hyväksymän (mutta edelleen vahvistamatta olevan) raideliikennelain nojalla. Valtioneuvoston asetuksella pantaisiin kansallisesti täytäntöön rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta Euroopan unionissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/797 (yhteentoimivuusdirektiivin) yksityiskohtaisemmat tekniset säännökset koskien mm. direktiivin liitteitä sekä vaatimukset erilaisiin hakemuksiin, kuten esim. kaluston markkinoillesaattamislupaa koskevaan hakemukseen liitettävistä asiakirjoista.  

Valtioneuvoston asetus korvaisi voimassa olevan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (372/2011). Jatkossa rautatiejärjestelmän turvallisuutta koskevat yksityiskohtaiset määräykset annettaisiin Liikenteen turvallisuusviraston (vuoden 2019 alusta Liikenne- ja viestintäviraston) määräyksillä.

 

Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoja pyydetään 15.1.2019 mennessä
Valmistelijat
Risto Saari, risto.saari@lvm.fi
Jakelu:
Anssi Viranko