Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitysluonnos laeiksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä, biopolttoaineiden käytön edistämisessä liikenteessä annetun lain muuttamisesta sekä biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysluonnos laeiksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä, biopolttoaineiden käytön edistämisessä liikenteessä annetun lain muuttamisesta sekä biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: TEM/1334/03.01.01/2018

Vastausaika on päättynyt: 10.8.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä, biopolttoaineiden käytön edistämisessä liikenteessä annetun lain muuttamisesta sekä biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta.

 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki biopolttoöljyn käytön edistämisestä. Lämmitykseen, työkoneisiin ja kiinteästi asennettuihin moottoreihin tarkoitetusta kevyestä polttoöljystä osa olisi vuodesta 2021 alkaen korvattava biopolttoöljyllä. Esityksessä ehdotetaan myös muutettavaksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annettua lakia siten, että jakeluvelvoitetta tiukennettaisiin vuodesta 2021 alkaen. Jakeluvelvoitteeseen liittyvää kehittyneiden biopolttoaineiden alatavoitetta tiukennettaisiin myös vuodesta 2021 alkaen. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että biopolttoaineista ja bionesteistä annettuun lakiin lisättäisiin viittaus biopolttoöljyn käytön edistämisestä annettuun lakiin.
Tausta
Esitys on valmisteltu biopolttoainetyöryhmän mietinnön pohjalta.
Tavoitteet
Esityksen keskeisenä tavoitteena on varmistaa se, että Suomi täyttää osaltaan EU:n taakanjakoasetuksen mukaisen päästöjen vähentämisvelvoitteen kaudella 2021—2030. Hankkeella pannaan toimeen hallitusohjelman ilmastopolitiikan tavoitteet koskien erityisesti liikenteen biopolttoaineita ja kevyen polttoöljyn korvaamista osin lämmityksessä, työkoneissa ja kiinteästi asennetuissa moottoreissa käytettävällä biopolttoöljyllä.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 10.8.2018.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.

Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

 

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

 

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat hallitusneuvos Anja Liukko, puh 029 506 2078 (6.8.2018 alkaen), yli-insinööri Jukka Saarinen, puh 029 506 4806 (13.7.2018 saakka) ja erityisasiantuntija Harri Haavisto, puh 029 504 7059 (16.7.2018 alkaen). Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)tem.fi
Jakelu:
Autoliitto    
Bioenergia ry    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Kiinteistöliitto    
Kuluttaja- ja kilpailuvirasto    
Kuntaliitto    
Linja-autoliitto: Pasi Hovi yhteiskuntasuhdejohtaja    
LVM    
Metsäteollisuus ry    
MMM    
OM    
Omakotiliitto    
SKAL    
Suomen Kaasuyhdistys    
Verohallinto    
VM    
YM    
Öljy- ja biopolttoaineala ry    
Asiasanat

Biopolttoaineet, biopolttoöljy, jakeluvelvoite, kasvihuonekaasupäästöt