Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi, täydentävä kuuleminen

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi, täydentävä kuuleminen

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6158/2020

Vastausaika on päättynyt: 31.12.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää kannanottoja ja lausuntoja valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointiin tehtyihin muutoksiin. Näkemyksiä toivotaan erityisesti muutetuista aluerajauksista, uusina esitettävistä maisema-alueista sekä kahdesta päivitysinventoinnista poistettavaksi esitetystä maisema-alueesta. Kannanotoissa ja lausunnoissa toivotaan myös kommentoitavan näiden alueiden aluekuvauksia, mikäli niistä löytyy huomautettavaa.

Kuulemisen kohteena olevissa asiakirjoissa kuvataan ne alueet, joihin esitetään muutoksia tai joita esitetään lisättäväksi valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointiin. Asiakirjat ovat virallisesti nähtävissä tämän lausuntopyynnön liitteinä sekä ympäristöministeriössä ja ympäristöministeriön internet-sivuilla osoitteessa ym.fi/maisemakuuleminen. Aineistoihin voi tarvittaessa tutustua myös alueellisissa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa (ELY).

Täydentävän kuulemisen aineistossa ei ole Keski-Suomen, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa sijaitsevia maisema-alueita, sillä niiden ei esitetä muuttuvan vuoden 2016 esitykseen verrattuna. Myös Lapin maakunnassa sijaitsevien maisema-alueiden rajojen esitetään pysyvän samoina kuin vuoden 2016 esityksessä. Lappiin esitetään kuitenkin kolmea uutta maisema-aluetta.
 
Osoitteessa ym.fi/maisemakuuleminen voi tutustua vuoden 2016 aineistoon, kuten päivitysinventoinnin taustamuistioon sekä suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (200/2005) mukaiseen ympäristövaikutusten arviointiin. Näistäkin aineistoista on edelleen mahdollista esittää näkemyksiä.

***

​Birasministeriija bivdá beali váldimiid ja cealkámušaid riikkaviidosaččat árvvolaš duovddaguovlluid áigeguovdilastininventeremiidda dahkkon rievdadusaide. Oainnut sávvojuvvojit earenoamážit earáhuhtton guovloráddjemiin, ođasin ovddiduvvon duovddaguovlluin sihke guovtti duovddaguovllus mat áigeguovdilastininventeremis ovddiduvvojit eret sihkkuma várás. Beali váldimiin ja cealkámušain sávvojuvvo maid, ahte dáid guovlluid guovlogovvádusat kommenterejuvvojit, juos dain gávdnojit fuomášahttimusat.

Áššegirjiin čujuhuvvojit dat guovllut maidda leat evttohuvvon nuppástusat dahje mat evttohusa mielde lasihuvvojit riikkaviidosaččat mávssolaš duovddaguovlluid beaividaninventeremii. Áššegirjjit, mat leat gullama čuozáhahkan, leat virggálaččat oidnosis dán cealkámušbivdaga čuovusin sihke birasmisteriijas ja birasministeriija interneahtta-siidduin čujuhusas ym.fi/maisemakuuleminen (sámás: duovddagullan). Materiálaide sáhttá oahpásnuvvat maiddái guvllolaš ealáhus-, johtalus- ja birasguovddážiin (EJB). Dievasmahttingullama logahallamis eai leat duovddaguovllut Gaska-Suoma, Mátta-Gárjila, Mátta-Savo, Davvi-Gárjila eaige Gaska-Nuortabađaeanan eanangottiin, daningo daidda eai evttohuvvo nuppástusat jagi 2016 evttohusa ektui. Maiddái Lappi eanangotti duovddaguovlluid rájáid evttohit bissut seammán go jagi 2016 evttohusas. Lappi eanangoddái goittot evttohuvvojit golbma ođđa duovddaguovllu. 

Čujuhusas ym.fi/maisemakuuleminen sáhttá oahpásnuvvat jagi 2016 materiálii, dego áigeguovdilastininventerema duogášmuittuhančállosii sihke plánaid ja prográmmaid birasváikkuhusaid árvvoštallamiin addojuvvon lága (200/2015) miel birasváikkuhusaid árvvoštallamii. Dáinnai materiálain lea ain vejolaš ovdanbuktit oainnuid.  
Tausta
Kannanotto- ja lausuntopyyntö liittyy vuonna 2015 valmistuneeseen valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointiin, jonka ensimmäinen vaihe oli julkisesti kuultavana ja lausuntokierroksella vuonna 2016. Nyt meneillään olevassa toisessa vaiheessa ympäristöministeriö on päivittänyt esitystään kannanottojen ja lausuntojen perusteella sekä täydentävien inventointien pohjalta. Ministeriö esittää muutoksia 27:een vuonna 2016 kuultavana ja lausunnoilla olleen alueen rajaukseen. Lisäksi inventointiin esitetään kuutta uutta valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Kahta vuonna 2016 kuultavana ja lausunnoilla ollutta aluetta esitetään poistettavaksi valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnista.

Inventoinnin toisen vaiheen toimenpiteet esitellään tarkemmin kuulemisaineistoon sisältyvässä muistiossa.

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventointi on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittama kulttuuriympäristöä koskeva valtakunnallinen inventointi. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan arvokkaiden kulttuuriympäristöjen arvojen turvaamisesta on huolehdittava valtakunnallisesti. Alueidenkäytössä on tarpeen tunnistaa valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja ottaa ne huomioon niiden arvojen turvaamiseksi.

***

Beali váldin– ja cealkámušbivdda laktása jagi 2015 gárvánan riikkaviidosaččat árvvolaš duovddaguovlluid áigeguovdilastininventeremii, man vuosttaš muddu lei almmolaččat gullanládje ja cealkámušjorrosis jagi 2016. Dál johttáhuvvon nuppi muttus birasministeriija lea áigeguovdilastán evttohusas beali váldimiid ja cealkámušaid vuođul sihke dievasmahtti inventeremiid vuođul. Ministeriija evttoha rievdadusaid 27 jagi 2016 gullanvuloš ja cealkámušvuloš ráddjemii. Dasa lassin inventeremii ovddiduvvojit guhtta ođđa riikkaviidosaččat árvvolaš duovddaguovllu. Guokte guovllu, mat ledje gullan- ja cealkinvuložin, ovddiduvvojit sihkkuma várás riikkaviidosaččat árvvolaš duovddaguovlluid áigeguovdilastininventeremis.

Inventerema nuppi muttu doaibmabijut buktojuvvojit ovdan dárkileappot gullanmateriálii gullevaš muittuhančállosis.

Riikkaviidosaččat árvvolaš duovddaguovlluid inventeren lea riikkaviidosaš guovlluidgeavahanulbmiliid dárkkuhan riikkaviidosaš inventeren, mii guoská kulturbirrasa. Riikkaviidosaš guovlluidgeavahanulbmiliid mielde árvvolaš kulturbirrasiid árvvuid dorvvasteamis ferte fuolahuvvot riikkaviidosaččat. Guovlluidgeavahusas lea dárbu identifiseret riikkaviidosaččat árvvolaš duovddaguovlluid ja váldit daid vuhtii daid árvvuid dorvvasteami várás.
 
Tavoitteet
Nyt kuultavana oleva päivitysinventointi tuottaa valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista ajantasaisen ja kattavan selvityksen, jonka on tarkoitus korvata valtioneuvoston vuonna 1995 periaatepäätöksellä hyväksymä valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventointi maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisten valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamana viranomaisten laatimana inventointina.

***

Dál gullanvuloš áigeguovdilastininventeren buvttada riikkaviidosaččat árvvolaš duovddaguovlluin áiggedási ja gokčevaš čilgehusa, man ulbmilin lea buhttet stáhtaráđi jagi 1995 prinsihppamearrádusain dohkkehuvvon riikkaviidosaččat árvvolaš duovddaguovlluid inventerema eanangeavahan- ja huksenlága (132/1999) miel riikkaviidosaš guovlluidgeavahanulbmiliid dárkkuhan eiseválddiid ráhkadan inventeremin.  
  
Linkit

http://ym.fi/maisemakuuleminen - Ensimmäisen kuulemiskierroksen (2016) aineisto

http://ym.fi/landskapssamrad - Materialet från det första samråds- och utlåtandeförfarandet (2016)

https://arcg.is/1jSP09 - Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnin täydentävän kuulemisen karttapalvelu Karttjänst för den uppdaterande inventeringen av nationellt värdefulla landskapsområden (kompletterande samråd)

Liitteet:

Valtakunnallisten maisema-alueiden päivitysinventointi_toinen vaihe_taustamuistio.pdf - Taustamuistio: Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi, toinen vaihe

Uppdaterande inventering av nationellt värdefulla landskapsområden_kompletterande samråd_bakgrundspromeoria.pdf - Bakgrundspromemoria: Uppdaterande inventering av nationellt värdefulla landskapsområden, kompletterande samråd

Riikkaviidosasaččat árvvolaš duovddaguovlluid iventerema áigeguovdilastin_Dievasmahtti gullama_duogášmuittuhančálus.pdf - Duogášmuittuhančálus: Riikkaviidosasaččat árvvolaš duovddaguovlluid iventerema áigeguovdilastin, dievasmahtti gullama

Ehdotukset uusiksi maisema-alueiksi_Förslag till nya landskapsområden_2020.pdf - Ehdotukset uusiksi valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi Förslag till nya nationellt värdefulla landskapsområden

Muutosehdotukset (Varsinais-Suomi, Satakunta, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa)_Ändringsförslag (Egentliga Finland, Satakunta, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Birkaland).pdf - Muutosehdotukset Varsinais-Suomen, Satakunnan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin Förändringsförslag till de nationell värdefulla landskapsområden i Egentliga Finland, Satakunta, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland och Birkaland

Muutosehdotukset (Pohjois-Savo, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)_Ändringsförslag (Norra Savolax, Norra Österbotten, Kajanaland)_2020.pdf - Muutosehdotukset Pohjois-Savon, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin Förändringsförslag till de nationell värdefulla landskapsområden i Norra Savolax, Norra Österbotten och Kajanaland

Muutosehdotukset (Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa)_Ändringsförslag (Södra Österbotten, Österbotten)_2020.pdf - Muutosehdotukset Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin Förändringsförslag till de nationell värdefulla landskapsområden i Södra Österbotten och Österbotten

Muutosehdotukset (Uusimaa, Kymenlaakso)_Ändringsförslag (Nyland, Kymmenedalen).pdf - Muutosehdotukset Uudenmaan ja Kymenlaakson valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin Förändringsförslag till de nationell värdefulla landskapsområden i Nyland och Kymmenedalen

Aikataulu
Kannanotto tai lausunto pyydetään toimittamaan ympäristöministeriölle viimeistään 31.12.2020.

***

Beali váldin dehe cealkámuš bivdojuvvo doaimmahit birasministeriijai 31.12.2020.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Kuulemisaika on 24.11.–31.12.2020. Kannanotot ja lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla tähän lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun kannanotto- ja lausuntopyyntöön. Kannanotto- tai lausuntopyyntöön on mahdollista vastata myös toimittamalla kannanotto tai lausunto ympäristöministeriön kirjaamoon (kirjaamo@ym.fi / Ympäristöministeriö, PL 35, 00023 Valtioneuvosto).
 
Palautteen käsittelyn helpottamiseksi ympäristöministeriö pyytää, että huomiot jaotellaan lausuntopalvelussa ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.
 
Kannanoton tai lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-palveluun. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Kannanotot ja lausunnot käsitellään ympäristöministeriössä, joka vastaa kuulemis- ja lausuntokierroksen perusteella mahdollisesti tehtävistä muutoksista. Kuulemis- ja lausuntokierroksen jälkeen ympäristöministeriö pyytää päivitysinventoinnista lausunnot asianosaisilta ministeriöiltä ja virastoilta.

HUOM! Kaikki annetut kannanotot ja lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Kuulemispyyntö jaetaan yleistiedoksiantona. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta ympäristöministeriön sähköisissä tiedotuskanavissa.

***

Gullanáigi lea 24.11.–31.12.2020. Beali váldimat ja cealkámušat bivdojuvvojit addit vástidemiin dán lausuntopalvelu.fi:s (sámás: cealkámušbálvalus) almmustuhtton beali váldin– ja cealkámušbivdagii. Beali váldin– dehe cealkámušbivdagii sáhttá vástidit maid nu ahte doaimmaha beali váldima dehe cealkámuša birasministeriija registrerendoaimmahahkii (kirjaamo@ym.fi / Ympäristöministeriö, PL 35, 00023 Valtioneuvosto).
 
Máhcahaga  gieđahallama álkidahttima várás birasministeriija bivdá, ahte fuomášumit juogaduvvojit cealkámušbálvalusas ilmmuhuvvon gaskabajilčállosiid mielde.
 
Beali váldima dehe cealkámuša addima várás vástideaddji galgá registreret iežas ja čálihit iežas lausuntopalvelu.fi- (sámás: cealkámušbálvalus) -bálvalussii. Dárkileabbo rávvagiid bálvalusa geavaheami várás gávdnojit lausuntopalvelu.fi -siiddus Ohjeet > Käyttöohjeet (sámás: Rávvagat > Geavahanrávvagat). Bálvalusa atnuiváldima doarjaga sáhttá bivdit čujuhusas  lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Beali váldimat ja cealkámušat gieđahallojit birasministeriijas, man ovddasvástádussan leat rievdadusat, mat vejolaččat dahkkojit gullan- ja cealkámušjorrosa vuođul. Gullan- ja cealkámušjorrosa maŋŋel birasministeriija bivdá áigeguovdilastininventeremiin cealkámušaid áššáiosolaš ministeriijain ja virgedoaimmahagain.

FUOM! Buot addojuvvon beali váldimat ja cealkámušat leat almmolaččat ja dat almmustuhttojuvvojit lausuntopalvelu.fi:s (sámás: cealkámušbálvalus.fi).

***

Lausuntopyyntö jaetaan seuraaville tahoille / Cealkámušbivdda juhkkojuvvo čuovvovaš beliide:
 
Kunnat / Kommuner / Gieldat
Akaa
Alajärvi
Asikkala
Askola
Aura
Enontekiö / Eanodat
Eura
Forssa
Haapajärvi
Hailuoto
Hamina
Harjavalta
Hattula
Heinävesi
Helsinki / Helsingfors
Hollola
Huittinen
Hämeenkyrö
Hämeenlinna
Iisalmi
Iitti
Ikaalinen
Ilmajoki
Ilomantsi
Inari Anár / Aanaar / Aanar
Imatra
Inkoo / Ingå
Isokyrö
Janakkala
Joensuu
Jokioinen
Joroinen
Joutsa
Juupajoki
Juva
Jyväskylä
Jämsä
Kaarina
Kajaani
Kalajoki
Kangasala
Kankaanpää
Kannus
Karstula
Kauhajoki
Kauhava
Kemijärvi
Kemiönsaari / Kimitoön
Kempele
Kirkkonummi / Kyrkslätt
Kitee
Kittilä
Kokemäki
Kokkola / Karleby
Kolari
Kontiolahti
Korsnäs / Korsnäs
Kotka
Kouvola
Kristiinankaupunki / Kristinestad
Kuhmoinen
Kuopio
Kuortane
Kurikka
Kustavi
Kuusamo
Kärsämäki
Lahti
Laihia
Laitila
Lapinjärvi / Lappträsk
Lapinlahti
Lappeenranta
Lapua
Laukaa
Lempäälä
Leppävirta
Lieksa
Lieto
Liminka
Lohja / Lojo
Loppi
Loviisa / Lovisa
Lumijoki
Maalahti / Malax
Masku
Merikarvia
Miehikkälä
Mikkeli
Muhos
Muonio
Mustasaari / Korsholm
Mynämäki
Myrskylä / Mörskom
Naantali
Nakkila
Nivala
Nokia
Nurmes
Närpiö / Närpes
Orimattila
Oripää
Orivesi
Oulu
Padasjoki
Paimio
Paltamo
Parainen / Pargas
Parikkala
Pedersören kunta / Pedersöre
Pelkosenniemi
Pello
Pielavesi
Pihtipudas
Pirkkala
Pori
Porvoo / Borgå
Posio
Pudasjärvi
Pukkila
Punkalaidun
Puolanka
Puumala
Pyhtää / Pyttis
Pälkäne
Pöytyä
Raasepori / Raseborg
Rantasalmi
Rautalampi
Rautjärvi
Reisjärvi
Rovaniemi
Ruokolahti
Ruovesi
Saarijärvi
Salla
Salo
Sastamala
Savitaipale
Savonlinna
Savukoski
Seinäjoki
Sievi
Siilinjärvi
Simo
Siuntio / Sjundeå
Sodankylä / Soađegilli
Sotkamo
Sulkava
Suomussalmi
Sysmä
Säkylä
Taipalsaari
Taivalkoski
Tammela
Tampere
Tohmajärvi
Toholampi
Toivakka
Tornio
Turku / Åbo
Tyrnävä
Ulvila
Utajärvi
Utsjoki / Ohcejohka
Uusikaarlepyy / Nykarleby
Uusikaupunki
Vaala
Vaasa / Vasa
Valkeakoski
Vantaa / Vanda
Varkaus
Vehmaa
Vesilahti
Veteli
Vihti
Virolahti
Virrat
Vöyri / Vörå
Ylitornio
Ylivieska
Ylöjärvi
Ypäjä
Ähtäri
Äänekoski
 
Maakuntien liitot
Etelä-Karjalan liitto
Etelä-Pohjanmaan liitto
Etelä-Savon maakuntaliitto
Hämeen liitto
Kainuun liitto
Keski-Pohjanmaan liitto
Keski-Suomen liitto
Kymenlaakson liitto
Lapin liitto / Lappi lihttu
Pirkanmaan liitto
Pohjanmaan liitto
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Pohjois-Savon liitto
Päijät-Hämeen liitto
Satakuntaliitto
Uudenmaan liitto
Varsinais-Suomen liitto
Kuntaliitto
 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Etelä-Savon ELY-keskus
Hämeen ELY-keskus
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Kainuun ELY-keskus
Keski-Suomen ELY-keskus
Lapin ELY-keskus / Lappi EJB-guovddáš 
Pirkanmaan ELY-keskus
Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjois-Savon ELY-keskus
Satakunnan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
 
Hallintoelimet, komissiot ja neuvottelukunnat
Kallankarien karineuvosto
Maaseutupolitiikan neuvosto
Saamelaiskäräjät / Sámediggi
Saaristoasiain neuvottelukunta
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio
Suomalais-venäläinen rajavesistökomissio
Suomalais-norjalainen rajavesikomissio
 
Valtion virastot ja tutkimus- ja asiantuntijalaitokset
Suomen ympäristökeskus
Luonnonvarakeskus
Metsähallitus
Museovirasto
Ruokavirasto
Väylä
 
Valtakunnalliset vastuumuseot
Forum Marinum
Lusto – Suomen metsämuseo
Mobilia auto- ja tiemuseo
Saamelaismuseo Siida (toimii myös alueellisena vastuumuseona) / Sámi musea Siida (doaibmá maid guvllolaš vástumusean)
Suomen arkkitehtuurimuseo
Suomen maatalousmuseo Sarka
Suomen Rautatiemuseo
Tekniikan museo
Työväenmuseo Werstas
 
Alueelliset vastuumuseot
Helsingin kaupunginmuseo
Hämeenlinnan kaupunginmuseo
Joensuun museot
Jyväskylän museot
Kainuun Museo
K.H. Renlundin museo
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
Kymenlaakson museo
Lahden museot
Lapin maakuntamuseo
Lappeenrannan museot
Länsi-Uudenmaan museo
Museo- ja tiedekeskus Luuppi
Porvoon museo
Satakunnan Museo
Savonlinnan maakuntamuseo
Seinäjoen museot
Tampereen museot
Tornionlaakson museo
Turun museokeskus
Vaasan museot
 
Järjestöt ja muut yhteisöt
Tapio Oy
Suomen metsäkeskus
Pellervon taloustutkimus PTT
ProAgria Keskusten Liitto
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y.
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL r.y.
Paliskuntain yhdistys / Bálgesiid ovttastus
Maanomistajain liitto ry
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
Natur och Miljö rf
Suomen Kylät ry
Suomen Kotiseutuliitto ry
Viherympäristöliitto ry
Suomen Kulttuuriperinnon Säätiö sr
Suomen Kulttuuriperinnön Tuki ry
Talonpoikaiskulttuurisäätiö
Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi ry
Kulttuuriympäristötutkimuksen seura ry
Suomen maisema-arkkitehtiliitto MARK ry
Suomen arkkitehtiliitto SAFA ry
 
Valmistelijat
Lisätietoja antavat:

Ympäristöneuvos Tapio Heikkilä, ympäristöministeriö, puh +358 295 250 166, etunimi.sukunimi@ym.fi
Suunnittelija Hannu Linkola, SYKE, puh. +358 295 252 214, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Suunnittelija Sonja Forss, SYKE, puh. +358 295 251 120, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

***


Lassidieđuid addiba birasráđđi
Birasráđđeolmmoš Tapio Heikkilä, birasministeriija, tel. +358 295 250 166, ovdanamma.goargu@ym.fi 
Plánejeaddji Hannu Linkola, SYKE, tel. +358 295 252 214, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Plánejeaddji Sonja Forss, SYKE, tel. +358 295 251 120, ovdanamma.goargu @ymparisto.fi.
 
Jakelu:
Akaan kaupunki    
Alajärven kaupunki    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Auran kunta    
Enontekiön kunta    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Euran kunta    
FEE Suomi    
Forssan kaupunki    
Forum Marinum    
Haapajärven kaupunki    
Hailuodon kunta    
Haminan kaupunki    
Harjavallan kaupunki    
Hattulan kunta    
Heinäveden kunta    
Helsingin kaupunginmuseo    
Helsingin kaupunki    
Hollolan kunta    
Huittisten kaupunki    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunginmuseo    
Hämeenlinnan kaupunki    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Inkoon kunta    
Isonkyrön kunta    
Janakkalan kunta    
Joensuun kaupunki    
Joensuun museot    
Jokioisten kunta    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän museot    
Jämsän kaupunki    
K.H. Renlundin museo    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kaarinan kaupunki    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kainuun Museo    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kallankarien karineuvosto    
Kangasalan kaupunki    
Kankaanpään kaupunki    
Kannuksen kaupunki    
Karstulan kunta    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kemijärven kaupunki    
Kemiönsaaren kunta    
Kempeleen kunta    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Kirkkonummen kunta    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki    
Kolarin kunta    
Kontiolahden kunta    
Korsholm kommun    
Korsnäs kommun    
Kotiseutuliitto    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kristiinankaupungin kaupunki    
Kuhmoisten kunta    
Kulttuuriympäristötutkimuksen seura    
Kuntaliitto    
Kuopion kaupunki    
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kuusamon kaupunki    
Kymenlaakson liitto    
Kymenlaakson museo    
Kärsämäen kunta    
Lahden kaupunki    
Lahden museot    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lapinjärven kunta    
Lapinlahden kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lappeenrannan museot    
Lapuan kaupunki    
Laukaan kunta    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Limingan kunta    
Lohjan kaupunki    
Lopen kunta    
Loviisan kaupunki    
Lumijoen kunta    
Luonnonvarakeskus    
Lusto - Suomen metsämuseo    
Länsi-Uudenmaan museo    
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK    
Maanomistajain liitto    
Maaseutupolitiikan neuvosto    
Malax kommun    
Maskun kunta    
Merikarvian kunta    
Metsähallitus    
Miehikkälän kunta    
Mikkelin kaupunki    
Mobilia auto- ja tiemuseo    
Muhoksen kunta    
Muonion kunta    
Museo- ja tiedekeskus Luuppi    
Museovirasto    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Natur och Miljö rf.    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nurmeksen kaupunki    
Närpes stad    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Oulun kaupunki    
Padasjoen kunta    
Paimion kaupunki    
Paliskuntain yhdistys    
Paltamon kunta    
Paraisten kaupunki    
Parikkalan kaupunki    
Pedersöre kommun    
Pelkosenniemen kunta    
Pellervon taloustutkimus    
Pellon kunta    
Pielaveden kunta    
Pihtiputaan kunta    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Porin kaupunki    
Porvoon kaupunki    
Porvoon museo    
ProAgria    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta    
Päijät-Hämeen liitto    
Pälkäneen kunta    
Pöytyän kunta    
Rantasalmen kunta    
Raseborg stad    
Rautalammin kunta    
Rautjärven kunta    
Reisjärven kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Ruokavirasto    
Ruokolahden kunta    
Ruoveden kunta    
Saamelaiskäräjät    
Saamelaismuseo Siida    
Saarijärven kaupunki    
Saaristoasiain neuvottelukunta    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan Museo    
Satakuntaliitto    
Savitaipaleen kunta    
Savonlinnan kaupunki    
Savonlinnan maakuntamuseo    
Savukosken kunta    
Seinäjoen kaupunki    
Seinäjoen museot    
Sievin kunta    
Siilinjärven kaupunki    
Simon kunta    
Siuntion kunta    
Sodankylän kunta    
Sotkamon kunta    
Sulkavan kunta    
Suomalais-norjalainen rajavesikomissio    
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio    
Suomalais-venäläinen rajavesistökomissio    
Suomen ammattikalastajaliitto/Finlands yrkesfiskarförbund    
Suomen arkkitehtiliitto    
Suomen arkkitehtuurimuseo    
Suomen Kulttuuriperinnon Säätiö    
Suomen Kulttuuriperinnön Tuki ry    
Suomen kylätoiminta ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen maatalousmuseo Sarka    
Suomen maisema-arkkitehtiliitto    
Suomen metsäkeskus    
Suomen Rautatiemuseo    
Suomen ympäristökeskus    
Suomussalmen kunta    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC    
Sysmän kunta    
Säkylän kunta    
Taipalsaaren kunta    
Taivalkosken kunta    
Talonpoikaiskulttuurisäätiö    
Tammelan kunta    
Tampereen kaupunki    
Tampereen museot    
Tapio Oy    
Tekniikan museo    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki    
Tornionlaakson museo    
Turun kaupunki    
Turun museokeskus    
Tyrnävän kunta    
Työväenmuseo Werstas    
Ulvilan kaupunki    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uudenkaarlepyyn kaupunki    
Uudenkaupungin kaupunki    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaalan kunta    
Vaasan kaupunki    
Vaasan museot    
Valkeakosken kaupunki    
Vantaan kaupunki    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Vehmaan kunta    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vihdin kunta    
Viherympäristöliitto    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
Väylä    
Vörå kommun    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylöjärven kaupunki    
Ypäjän kunta    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken kaupunki    
Asiasanat

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, maisema-alueet, maisema, maisemanhoito, valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet