Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ympäristöministeriön opas purkukartoituksesta

Ympäristöministeriön opas purkukartoituksesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/3537/2019

Vastausaika on päättynyt: 12.7.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne purkukartoitusoppaasta.
Tausta

Suomessa syntyy vuosittain n. 1,4 miljoonaa tonnia rakennus- ja purkujätettä. EU:n jätedirektiivi edellyttää rakennus- ja purkujätteen materiaalihyödyntämisen nostamista jäsenmaissa 70 %:iin vuoteen 2020 mennessä. Ministeriö julkaisee v. 2019 kolme opasta hallitun purkuprosessin edistämiseksi. Nyt lausunnoille annetaan näistä kaksi ensimmäistä, Purkutyöt- ja Purkukatselmus-oppaat. Kolmas, Purkutöiden hankintaopas valmistuu lausunnoille syksyllä.

Tavoitteet
Rakennus- ja purkumateriaalien parempi hyödyntäminen on rakentamisen kiertotalouden keskeisiä tavoitteita ja tärkeää myös maamme ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta. Nyt julkaistavan Purkutyöt-oppaan ja muiden purkamista koskevien oppaiden tavoitteena on purkamisen paremman valmistelun kautta luoda paremmat edellytykset materiaalien hyödyntämiselle sekä purkamiseen ja purkumateriaaleihin liittyvien haittojen ehkäisemiselle.
Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoaika päättyy 28.6.2019.
Vastausohjeet vastaanottajille
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta ohjeeksi rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
 
Lausunto annetaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei toimiteta erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi ympäristöministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.    
Valmistelijat
Yliarkkitehti Harri Hakaste, ympäristöministeriö.
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
Asumisterveysliitto ASTE ry    
Destia Oy    
Eurofins expert services    
Green Building Council Finland    
Helsingin kaupungin ympäristökeskus    
Infra ry    
Isännöintiliitto ry    
Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry KOVA)    
Maapörssi Oy    
Motiva Oy    
Muoviteollisuus ry,    
Museovirasto    
Natur och Miljö rf    
Puutuoteteollisuus ry    
Rakennusinsinöörit- ja arkkitehdit RIA    
Rakennusliitto ry    
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry    
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rakennustieto Oy    
Rakennustietosäätiö RTS    
Rakentamisen Laatu RALA ry    
RAKLI ry    
Ramboll Finland Oy    
Senaatti-kiinteistöt    
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRA    
Suomen Kiertovoima ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen LVI-yhdistysten liitto SuLVI    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry    
Suomen Tiiliteollisuusliitto ry    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry    
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry    
Tampereen teknillinen yliopisto TTY Rakennustekniikan laitos    
Tampereen teknillinen yliopisto TTY Rakennustekniikan laitos    
Teräsrakenneyhdistys    
työ- ja elinkeinoministeriö    
Yliopistokiinteistöt    
Ympäristömerkintä    
Ympäristömerkintä    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP