Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitysluonnos esitutkinnan salassapitoperusteiden selkeyttämisestä

Hallituksen esitysluonnos esitutkinnan salassapitoperusteiden selkeyttämisestä

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/21702/2022

Vastausaika on päättynyt: 13.10.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisuuslain 24 §:n muuttamisesta.
 
Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan julkisuuslain ajantasaistamista. Työryhmän toimikausi kestää 30.6.2023 saakka.

Julkisuuslain ajantasaistamista valmistelevan työryhmän tehtävänä on selvittää ja arvioida julkisuusperiaatteen asianmukaisen toteutumisen ja toteuttamisen ongelmakohtia ja niihin vaikuttavia toimia. Selvitysten ja arvioiden perusteella työryhmän tulee valmistella sille asetetun tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavat lainsäädännön muutosehdotukset. Tavoitteena on nykyistä selkeämpi ja toimivampi lainsäädäntö, joka edistää yhteiskunnan avoimuutta ja vastaa nyky-yhteiskunnan vaatimuksia.

Perustuslain 12.2 §:n mukaan viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta. Viranomaisten toimintaan liittyvän julkisuuden tarkoituksena on antaa yksilöille ja yhteisöille mahdollisuus valvoa julkisen vallan ja julkisten varojen käyttöä, muodostaa vapaasti mielipiteensä sekä vaikuttaa julkisen vallan käyttöön ja valvoa oikeuksiaan ja etujaan.

Ehdotetut muutokset ovat osa julkisuuslain ajantasaistamista. Työryhmän työ jatkuu muiden ajantasaistamiseen liittyvien kysymysten osalta 30.6.2023 saakka.

Luonnoksen suomenkieliseen versioon on aiempaan 10.8.2022 päivättyyn versioon nähden lisätty sivuille 32 ja 35 seuraava virke: Voimassa olevan lain ruotsinkielisen sanamuodon mukaan tiedon antamisen tulee jo nykyisin olla välttämätöntä. Edellä mainitut muutokset on merkitty oheiseen tiedostoon punaisella. 
Tausta
Eduskunnan oikeusasiamies on antanut ratkaisun EOAK/579/2020, joka koskee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) esitutkintaan sovellettavia salassapitoperusteita ja esitutkinta-asiakirjojen yleisöjulkisuutta.

Oikeusasiamiehen päätöksessä todetaan, että julkisuuslaki ei ole rikosasioihin sovellettavien salassapitoperusteiden osalta selkeä. Keskeinen epäselvyys liittyy siihen, sovelletaanko julkisuuslain 24 §:n 1 momentin yksityisyydensuojaa koskevia kohtia 23-32 rinnakkain vai ovatko ne osin tai kokonaan toisensa poissulkevia, kun kysymys on esitutkintapöytäkirjasta. Oikeusasiamies katsoi, että erityisesti 32 kohdan soveltaminen on sen tulkinnallisen avoimuuden ja salassapidon ehdottomuuden vuoksi ongelmallista ja voi johtaa esitutkinta-aineiston erittäin laajaan salassapitoon.  Oikeusasiamiehen mukaan lainsäätäjä ei ole loppuun saakka harkinnut salassapitoperusteiden keskinäisiä suhteita, ja kysymys on jäänyt osin avoimeksi.

Oikeusasiamies on esittänyt päätöksessään oikeusministeriön harkittavaksi, tulisiko esitutkinta-asiakirjojen salassapitoperusteiden uudistaminen ottaa erikseen valmisteltavaksi, jotta sen ratkaisu ei viipyisi julkisuuslain kokonaisuudistusta odoteltaessa.
Tavoitteet
Tavoitteena on selkeyttää yksityiselämän suojaa koskevien salassapitoperusteiden keskinäisiä suhteita rikosasioissa ja lisätä kansalaisten ja tiedotusvälineiden mahdollisuuksia saada tietoa rikosasioista ja niissä tehdyistä viranomaispäätöksistä.
Liitteet:
Aikataulu
Suomenkielisestä aineistosta voi antaa lausuntoja 23.9.2022 saakka.
 
Ruotsinkielisen aineiston lausuntoaikaa jatketaan siten, että se vastaa suomenkielistä lausuntoaikaa, eli 13.10.2022 saakka.
 
Tarkoitus on, että ehdotetut lainmuutokset tulevat voimaan 1.6.2023.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön 23.09.2022 mennessä suomen tai ruotsin kielellä. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Vaihtoehtoisesti lausunnon voi myös lähettää sähköpostitse oikeusministeriön kirjaamoon, osoitteeseen kirjaamo.om(at)gov.fi. Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/21702/2022.
 
Myös jakelulistan ulkopuoliset voivat halutessaan antaa lausuntonsa. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan Lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
lainsäädäntöneuvos Liisa Leppävirta, p. 029 515 0136, etunimi.sukunimi@gov.fi
 
 
Jakelu:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Suomen syyttäjäalue    
Helsingin poliisilaitos    
Huoma - Henkirikoksen uhrien läheiset ry    
Hämeen poliisilaitos    
Itä-Suomen poliisilaitos    
Itä-Suomen syyttäjäalue    
Itä-Uudenmaan poliisilaitos    
Julkisen sanan neuvosto JNS    
Julkiset Oikeusavustajat ry    
Kaakkois-Suomen poliisilaitos    
Keskisuomalainen Oyj    
Keskusrikospoliisi    
KRIS-Suomen keskusliitto ry    
KSF Media    
Lapin poliisilaitos    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lastensuojelun Keskusliitto ry    
Lounais-Suomen poliisilaitos    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Länsi-Suomen syyttäjäalue    
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos    
MIELI Suomen Mielenterveys ry    
MTV Oy    
Oikeusrekisterikeskus    
Oikeustoimittajat ry    
Oulun poliisilaitos    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan poliisilaitos    
Pohjois-Suomen syyttäjäalue    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimien pääesikunta    
Raiskauskriisikeskus Tukinainen ry    
Rajavartiolaitos    
Rikosseuraamuslaitos    
Rikosuhripäivystys    
Sanoma Oyj    
Sisäministeriö    
Sisä-Suomen poliisilaitos    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Journalistiliitto ry    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen Poliisijärjestöjen liitto ry    
Suomen sovittelufoorumi ry    
Suomen Syyttäjäyhdistys ry    
Suomen tietotoimisto STT    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Transparency International Suomi ry    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Tutkivan journalismin yhdistys ry    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Yleisradio Oy    
Asiasanat

julkisuuslaki

esitutkinta

offentlighetslag

förundersökning