Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö työryhmämietinnöstä: Seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus

Lausuntopyyntö työryhmämietinnöstä: Seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/1984/2019

Vastausaika on päättynyt: 30.9.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työryhmän mietinnössä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain seksuaalirikoksia koskevat säännökset. Keskeinen muutos olisi raiskausrikoksen muuttaminen suostumusperusteiseksi. Tämä toteutettaisiin säätämällä raiskauksen keskeiseksi tunnusmerkiksi sukupuoliyhteydessä oleminen sellaisen henkilön kanssa, joka ei osallistu siihen vapaaehtoisesti. Vastaavalla tavalla muissa seksuaalirikoksissa keskeistä olisi teon kohteen vapaaehtoisuuden puuttuminen. Pakottaminen seksuaaliseen tekoon korvattaisiin säännöksellä seksuaalisesta kajoamisesta. Seksuaalisen ahdistelun rangaistavuus laajenisi myös muihin kuin koskettelutekoihin. Seksuaalisen kuvan luvaton levittäminen säädettäisiin seksuaalirikoksena rangaistavaksi.

Lisäksi kuusitoista vuotta nuorempiin lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia koskevat säännökset erotettaisiin pääosin aikuisia koskevista säännöksistä. Lasten koskemattomuuden ja häiriöttömän kasvun ja kehityksen suojaa vahvistettaisiin säätämällä uusina rikoksina lapsenraiskaus ja seksuaalinen kajoaminen lapseen. Sääntelyssä olisi myös uusi kahdentoista vuoden ikäraja, jota nuorempiin lapsiin kohdistuvat seksuaaliset teot olisivat rangaistavia lapsenraiskauksena tai seksuaalisena kajoamisena lapseen tämän vapaaehtoisuutta arvioimatta. Myös kuusitoista muttei kahdeksantoista vuotta täyttäneitä lapsia suojattaisiin edelleen aikuisiin nähden eräillä erityissäännöksillä.
Keskeisistä seksuaalirikoksista ehdotetaan esityksessä säädettävän myös törkeät tekomuodot. Muu seksuaalirikoksia koskeva sääntely säilyisi sisällöltään pääosin nykyisellään. 

Uudet rikostunnusmerkistöt merkitsisivät seksuaalirikoksina rangaistavien tekojen alan laajenemista. Myös sukupuoliyhteyden määritelmää laajennettaisiin. Seksuaalirikoksista säädetyt rangaistukset ankaroituisivat. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös kahtatoista muuta lakia lähinnä teknisluonteisesti.
Tausta
Oikeusministeriö asetti 11 päivänä huhtikuuta 2019 työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella rikoslain (39/1889) seksuaalirikoksia koskevan 20 luvun kokonaisuudistus.

Työryhmän tuli erityisesti:
— valmistella säännökset, joilla vahvistetaan suostumuksen asemaa raiskauksen tunnusmerkistössä. Säännösten tulee asiallisesti sisältää rangaistussäännös sukupuoliyhteydestä vastoin toisen ilmaisemaa tahtoa;
— selvittää ja arvioida, voidaanko suostumuksen asemaa vahvistaa muilla muutoksilla, kuten puhtaasti suostumuksen puutteeseen tai suostumuksen ja nykyisen tunnusmerkistön yhdistelmään perustuvalla rikossäännöksellä;
— valmistella muutokset, joilla nuoriin lapsiin kohdistuneet sukupuoliyhteydet säädetään rangaistaviksi raiskausrikoksina ja tehdä tässä yhteydessä ehdotus rangaistusten kiristämiseksi;
— arvioida avutonta tilaa koskevan sääntelyn kattavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta ottaen huomioon edellä mainitut muutokset, sekä tehdä tarvittavat muutokset perusteluihin tai sääntelyyn;
— arvioida rikoslain muihin lukuihin sisältyvien seksuaalirikoksia koskevien rangaistussäännösten kehittämistarpeet.

Työryhmän jäseniksi nimettiin edustajat oikeusministeriöstä, Helsingin ja Lapin yliopistoista, Helsingin käräjäoikeudesta, valtakunnansyyttäjänvirastosta, Suomen asianajajaliitosta, sisäministeriöstä, sekä oikeuspsykologian dosentti ja Amnesty International Suomen osasto ry:n edustaja. Työryhmän toimikaudeksi asetettiin 11.4.2019 — 31.5.2020.

Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan toteutetaan seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus, jossa lähtökohtina ovat koskemattomuus ja seksuaalinen itsemääräämisoikeus. Rikoslain raiskausmääritelmä muutetaan suostumuksen puutteeseen perustuvaksi oikeusturvasta huolehtien. Ohjelman mukaan myös törkeimpien väkivalta- ja seksuaalirikosten rangaistavuutta arvioidaan niin, että rangaistukset ovat oikealla tasolla sekä suhteessa teon vahingollisuuteen että muista rikoksista langetettaviin rangaistuksiin. Erityisesti lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalirikosten vähimmäisrangaistuksia korotetaan (hallitusohjelma, s. 91).
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on vahvistaa seksuaalisen itsemääräämisoikeuden ja henkilökohtaisen koskemattomuuden suojaa sekä yhtenäistää ja selkiyttää seksuaalirikoksia koskevaa lainsäädäntöä. Esityksellä toteutetaan hallitusohjelman tavoitteita liittyen turvalliseen oikeusvaltioon.
Liitteet:

OM_2020_9_ML.pdf - Työryhmän mietintö

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 30.9.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistusta koskevasta mietinnöstä.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi pyydämme, että
  • lausunto jaotellaan mahdollisuuksien mukaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti
  • lausunnossa ei toisteta mietinnön sisältöä; jos toisto on esimerkiksi lausunnon sisäisen käsittelyn kuten hyväksymisprosessin vuoksi välttämätöntä, pyydämme, että esityksen sisällön kuvailu ja lausunnonantajan varsinaiset kannanotot erotetaan selvästi toisistaan (esim. "Luonnoksen mukaan ... Lausunnonantaja katsoo, että ...").

Jos lausunnonantaja ei kannata jotain mietinnössä esitettyä ehdotusta, toivomme lausunnonantajan esittävän mahdollisuuksiensa mukaan vaihtoehtoisen ehdotuksen.

Pyydämme, että lausunto annetaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse eikä sitä tarvitse allekirjoittaa. Jos lausunnonantaja on valmistellut lausunnon erilliselle asiakirjalle (esimerkiksi sisäistä hyväksymistä varten), ei asiakirjaa tarvitse liittää lausuntoon, vaan vastaukset lausuntopyynnön lomakkeelle ovat tällöinkin riittäviä.

Lausunnon antaminen lausuntopalvelu.fi:ssä edellyttää, että lausunnonantaja rekisteröityy ja kirjautuu palveluun. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan hankkeen verkkosivuilla.

Oikeusministeriö ei maksa lausunnoista palkkiota.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa lainsäädäntöneuvos Sami Kiriakos (puhelinnumero 02951 50054, paikalla 10.7.2020 asti ja 10.8.2020 alkaen), sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@om.fi
Jakelu:
Auktorisoidut lakimiehet ry    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Suomen syyttäjäalue    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin poliisilaitos    
Helsingin yliopisto / Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti    
Itä-Suomen hovioikeus    
Kehitysvammaliitto    
Keskusrikospoliisi    
Korkein oikeus (varataan tilaisuus antaa lausunto)    
Kriminaalihuollon tukisäätiö    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lasten perusoikeudet - Children's Fundamental Rights ry    
Lastensuojelun Keskusliitto ry    
Länsi-Suomen syyttäjäalue    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry - Mannerheims Barnskyddsförbund rf    
Oikeuspoliittinen yhdistys - Rättspolitiska föreningen Demla ry    
Oulun käräjäoikeus    
Pelastakaa Lapset ry    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Poliisihallitus    
prosessioikeuden professori Johanna Niemi    
Raiskauskriisikeskus Tukinainen ry    
rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen    
rikosoikeuden ja kriminologian professori Tapio Lappi-Seppälä    
rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio    
Rikosseuraamusalan henkilöstöyhdistys RikHe ry    
Rikosseuraamuslaitos    
Rikosuhripäivystys    
SERITA-hanke    
Setlementti Tampere ry/Välitä-hanke    
Sexpo-säätiö    
Sisäministeriö    
Sisä-Suomen poliisilaitos    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asianajajaliitto - Finlands Advokatförbund    
Suomen Kriminalistiyhdistys — Kriminalistföreningen i Finland ry    
Suomen Lakimiesliitto - Finlands Juristförbund ry    
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry - Finlands Polisorganisationers Förbund rf    
Suomen Syyttäjäyhdistys ry    
Suomen tuomariliitto - Finlands dömareförbund ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Vankilavirkailijain Liitto VVL ry    
Asiasanat

rikoslaki, rikosoikeus, seksuaalirikokset