Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/1096/03/2018

Vastausaika on päättynyt: 31.7.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa otsikossa mainitusta luonnoksesta hallituksen esitykseksi.

Tausta
Suomi liittyi Yhdistyneiden kansakuntien alaiseen Maailman postiliittoon 12.2.1918. Vuonna 1967 Suomi liittyi Maailman postiliiton perussopimukseen, jota on täydennetty muun muassa kansainvälisen postiliikenteen yhteisiä sääntöjä koskevalla yleissopimuksella. Yleissopimus uudistetaan neljän vuoden välein Maailman postiliiton kongressissa.
 
Maailman postiliiton 26. kongressi järjestettiin Istanbulissa Turkissa 19.9.2016–7.10.2016. Kongressissa Dohan 2012 yleissopimus korvattiin uudella yleissopimuksella. Osa Dohan yleissopimukseen sisältyneistä määräyksistä sisällytettiin muuttumattomina Istanbulin kongressissa neuvoteltuun uuteen yleissopimukseen ja vain osaan artikloista tehtiin muutoksia.
 
 
Tavoitteet

Esityksen tavoitteena on saattaa lain tasolla voimaan Maailman postiliiton yleissopimus ja sen lainsäädännön alana kuuluvat määräykset. Sopimuksen keskeiset muutokset koskevat päätemaksujärjestelmän muuttamista sekä sopimuksen tuotejärjestelmän uudistamista. Lisäksi muutoksia on tehty muun muassa henkilötietojen käsittelyä ja vaarallisia aineita koskevaan sääntelyyn.

Liitteet:

HE UPU Istanbul LAUSUNTOVERSIO.pdf - Luonnos: Hallituksen esitys

Lausuntopyyntö-UPU.pdf - Lausuntopyyntö

Aikataulu
Vastausaikaa 31.07.2018 saakka.
Valmistelijat
Piia Nyström, piia.nystrom@lvm.fi 029 534 2969, (20.6.–3.7.2018)
Maija Ahokas, maija.ahokas@lvm.fi 029 534 2390, (15.6.–15.7.2018)
 
Jakelu:
Ahvenanmaan maakunnanhallitus    
Alma Manu Oy    
Esa-konserni    
HSS Media - Bolagen Ab    
Ilves Jakelu Oy    
Jakeluyhtiö Suomi Oy    
Kaakon Viestintä Oy    
Kaleva 365 Oy    
Liikenteen turvallisuusvirasto    
Marvamedia Oy    
Näkövammaisten keskusliitto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Posten Åland    
Posti    
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry    
Sanoma Media Finland Oy    
Savon Jakelu Oy    
SLP Jakelu Oy    
SLP Jakelu Oy    
Sokeain ystävät    
Suomen Kaupan Liitto SK ry    
Teollisuuden ammattiliitto TEAM    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtioneuvostonkanslia    
Valtiovarainministeriö    
Viestintävirasto