Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi maa-asemista ja eräistä tutkista ja laiksi avaruustoiminnasta annetun lain (63/2018) muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi maa-asemista ja eräistä tutkista ja laiksi avaruustoiminnasta annetun lain (63/2018) muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/3050/2021

Vastausaika on päättynyt: 20.4.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Hallituksen esitys -luonnos sisältää esityksen laiksi maa-asemista ja eräistä tutkista ja laiksi avaruustoiminnasta annetun lain (63/2018) muuttamisesta

Laissa maa-asemista ja eräistä tutkista säädettäisiin maa-aseman tai tutkan perustamisen sekä maa-asema- ja tutkatoiminnan luvanvaraisuudesta. Lupaviranomaisena toimisi Liikenne- ja viestintävirasto. Luvan edellytyksenä olisi erityisesti toiminnan riskittömyys kansallisen turvallisuuden kannalta ja tiettyjen teknisten turvallisuusvaatimusten täyttyminen. Luvan käsittelyä varten pyydettäisiin lausuntoa turvallisuusviranomaisilta. Toiminnanharjoittaja olisi velvollinen raportoimaan toiminnastaan, ml. asiakkaistaan, lupaviranomaiselle. 
 
Lisäksi esitetään muutettavaksi avaruustoiminnasta annettua lakia lisäämällä lakiin säännökset, jotka koskevat satelliittikaukokartoituksen harjoittamista avaruustoiminnan osana tai erikseen. Satelliittikaukokartoituksen harjoittaminen olisi luvanvaraista. Lupaviranomaisena toimisi työ- ja elinkeinoministeriö, joka toimii myös avaruustoiminnan lupaviranomaisena. Luvan edellytyksenä olisi erityisesti toiminnan riskittömyys kansallisen turvallisuuden kannalta ja tiettyjen teknisten turvallisuusvaatimusten täyttyminen. Luvan käsittelyä varten pyydettäisiin lausuntoa turvallisuusviranomaisilta. Toiminnanharjoittaja olisi velvollinen raportoimaan toiminnastaan, ml. asiakkaistaan, lupaviranomaiselle.
Tausta
Suomalaisen avaruussektorin kasvaessa esiin on noussut kysymyksiä, joita Suomen lainsäädäntö ei tällä hetkellä kata. Näitä ovat suomalaisten satelliittien tuottaman kaukokartoitusdatan vastaanotto, käyttö ja jakelu sekä Suomessa sijaitsevien maa-asemien käyttö datan vastaanottoon ja jakeluun. Työ- ja elinkeinoministeriö asetti maaliskuussa 2021 poikkihallinnollisen työryhmän valmistelemaan satelliittidatan jakelua ja käyttöä koskevaa lainsäädäntöä. Työryhmän tehtävänä on arvioida kansallisen lainsäädännön tarve näiden kysymysten osalta. Se antaa mietintönsä hallituksen esityksen muodossa.
Tavoitteet
Sääntelyhankkeessa on pyritty ottamaan huomioon teknologian nopea kehitys ja liiketoiminnan edellytykset. Kaukokartoitukseen ja maa-asemiin liittyy paljon uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joten on löydettävä tasapaino kansallisen turvallisuuden ja liiketoiminnan edistämisen välillä. Myös dataan perustuvan tutkimuksen edellytyksistä pitää huolehtia. Tavoitteena tulisi olla ennustettavan ja oikeudellisesti selkeän toimintaympäristön luominen alan tehokkaan valvonnan sekä kilpailukyvyn ja kasvun edistämiseksi.
Linkit
Liitteet:

HE-luonnos.pdf - Hallituksen esitys laiksi maa-asemista ja eräistä tutkista ja laiksi avaruustoiminnasta annetun lain muuttamisesta - luonnos

Utkast huvudsakliga innehåll + lagförslag.pdf - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om markstationer och vissa radaranläggningar och lag om ändring av lagen om rymdverksamhet - huvudsakliga innehåll och lagförslag

Specialmotivering.pdf - Specialmotivering - utkast

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriölle viimeistään 20.4.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Yksityiskohtaiset muutosehdotukset pyydetään kirjaamaan selkeästi omaan osioon lausunnossa.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.

Jatkovalmistelun edesauttamiseksi pyydämme toimittamaan lausuntonne myös Word-tiedostona erityisasiantuntija Heidi Pennaselle (etunimi.sukunimi@gov.fi). 

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. 
Valmistelijat
Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja teollisuusneuvos Maija Lönnqvist, puh. +358 295 047 105 ja työryhmän sihteeri erityisasiantuntija Heidi Pennanen, puh. +358 295 047 211
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi.
Jakelu:
Ilmatieteenlaitos    
Innovaatiokeskus Business Finland    
Keskuskauppakamari    
Lapin yliopisto / ilmailu- ja avaruusoikeuden instituutti    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Maanmittauslaitos    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimien Pääesikunta    
Sisäministeriö    
Sodankylän geofysiikan observatorio    
Suojelupoliisi    
Suomen Akatemia    
Suomen Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys PIA ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät    
Tommi Rasila Northbase    
Toni Pollanen ICEYE    
Tuomas Tikka Kuvaspace    
Ulkoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
VTT    
Ympäristöministeriö