Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021‒2028

Begäran om utlåtande: Utkast till statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021–2028

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/12404/2021

Vastausaika on päättynyt: 31.5.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Arbets- och näringsministeriet ber särskilt dem som nämns i sändlistan att yttra sig om bifogade utkast till statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021–2028. Förslaget till förordning hänför sig till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021–2028 (RP 46/2021 rd, den nya lagen om företagsstöd). Förordningen har beretts som tjänsteuppdrag vid arbets- och näringsministeriet.
Målsättningar
Den föreslagna förordningen föreslås innehålla närmare bestämmelser särskilt om användningsändamålen för de understöd som beviljas med stöd av den nya lagen om företagsstöd samt om de kostnader som godkänns som grund för understödet, kostnadsmodellerna och understödets maximibelopp.
Bilagor:
Tidtabell
Remissbehandlingen av utkastet till förordning inleds 7.5.2021 och avslutas 31.5.2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 31 maj 2021 i första hand i elektronisk form på webbplatsen utlåtande.fi. I andra hand kan utlåtandet lämnas in per e-post på adressen kirjaamo@tem.fi före utgången av den ovan nämnda tidsfristen.
 
För att kunna lämna in utlåtandet på webbplatsen utlåtande.fi måste du registrera dig och för detta krävs stark autentisering. Anvisningar för detta finns på webbplatsen.
Beredare
Ytterligare information:
 
Emmi Äijälä, regeringssekreterare, tfn 029 504 7216, emmi.aijala@tem.fi
 
Mikko Ojala, regeringsråd, tfn 029 506 3506, mikko.ojala@tem.fi
Sändlista:
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Finnvera Oyj    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keskuskauppakamari    
Kymenlaakson liitto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Palvelutyönantajat ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Päijät-Hämeen liitto    
Ruokavirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö/Alueet ja kasvupalvelut    
Työ- ja elinkeinoministeriö/Energia    
Työ- ja elinkeinoministeriö/Henkilöstö ja hallinto    
Työ- ja elinkeinoministeriö/Innovaatiot ja yritysrahoitus    
Työ- ja elinkeinoministeriö/Kirjaamo    
Työ- ja elinkeinoministeriö/Maahanmuutto ja kotouttaminen    
Työ- ja elinkeinoministeriö/Ohjaus    
Työ- ja elinkeinoministeriö/Työllisyys ja toimivat markkinat    
Työ- ja elinkeinoministeriö/Viestintä    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Verohallinto / Harmaan talouden selvitysyksikkö    
Ämnesord

yritystukiasetus, yritystoiminnan kehittäminen, yrityksen kehittämisavustus, toimintaympäristön kehittämisavustus