Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi turvallisuustutkintalain muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi turvallisuustutkintalain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: OM 3/41/2018

Vastausaika on päättynyt: 20.4.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Esityksen tavoitteena on panna täytäntöön EU:n neljänteen rautatiepakettiin sisältyvä rautatieturvallisuusdirektiivi siltä osin kuin se koskee turvallisuustutkintaa. Samalla esitetään eräitä muita vähäisiä muutoksia turvallisuustutkintalakiin.

Poikkeuksellisen tapahtuman tutkintaryhmä asetettaisiin jatkossa Onnettomuustutkintakeskuksen yhteyteen. Poikkeuksellisen tapahtuman johdosta annettujen suositusten seuranta siirrettäisiin Onnettomuustutkintakeskuksen tehtäväksi. Lisäksi tarkistettaisiin muun muassa esteellisyyttä, ilmoitusvelvollisuutta, tutkinnan kulusta tiedottamista ja viranomaisten yhteistyötä koskevia säännöksiä.

 Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2019.

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään perjantaina 20.4.2018 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi turvallisuustutkintalain muuttamisesta.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön 20.4.2018 mennessä. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Ministeriöt voivat halutessaan pyytää lausuntoa omalta hallinnonalaltaan. Samalla oikeusministeriö toteaa, että myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa lainsäädäntöjohtaja Tuula Majuri (p. 0295150280, tuula.majuri@om.fi).

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voit pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Jakelu:
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikennevirasto    
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Rajavartiolaitos    
SAK ry    
Sisäministeriö    
STTK ry    
Valtiovarainministeriö    
Asiasanat

turvallisuus, turvallisuustutkinta