Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Säteilyturvakeskuksen määräys radioaktiivisista jätteistä ja radioaktiivisten aineiden päästöistä avolähteiden käytössä

Säteilyturvakeskuksen määräys radioaktiivisista jätteistä ja radioaktiivisten aineiden päästöistä avolähteiden käytössä

Lausuntopyynnön diaarinumero: 5/0008/2018

Vastausaika on päättynyt: 7.1.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Määräys vastaa sisällöltään 1.2.2017 voimaan tullutta Säteilyturvakeskuksen ohjetta ST 6.2 Avolähteiden käytöstä syntyvät radioaktiiviset jätteet ja päästöt.
 
 
 
 
 
Tausta
Uusi säteilylaki (859/2018) annettiin 9.11.2018 ja se tulee voimaan 15.12.2018. Tässä muistiossa säteilylailla tarkoitetaan tätä uutta lakia, jollei muuten asiaa erikseen täsmennetä.
 
Säteilylailla ja sen nojalla annettavilla säännöksillä toimeenpannaan 5 päivänä joulukuuta 2013 annettu neuvoston direktiivi 2013/59/Euratom turvallisuutta koskevien perusnormien vahvistamisesta ionisoivalta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta suojelemiseksi sekä direktiivien 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom, ja 2003/122/Euratom kumoamisesta, jäljempänä säteilyturvallisuusdirektiivi.
 
Säteilyturvallisuusdirektiivin 30 artiklassa säädetään valvonnasta vapauttamisesta ja vapauttamisrajoista. Radioaktiivisten aineiden päästöistä säädetään direktiivin 65 artiklassa ja radioaktiivisten aineiden päästöjen seurannasta 67 artiklassa.
 
Tavoitteet
Keskeisenä tavoitteena on saattaa radioaktiivisia jätteitä ja radioaktiivisten aineiden päästöjä avolähteiden käytössä koskevat säännökset vastaamaan uuden säteilylain säädöksiä.
 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan Säteilyturvakeskukselle viimeistään 7.1.2019.
Vastausohjeet vastaanottajille

Säteilyturvakeskus pyytää lausuntoanne " Säteilyturvakeskuksen määräyksestä radioaktiivisista jätteistä ja radioaktiivisten aineiden päästöistä avolähteiden käytössä ". Myös muut kuin Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi Säteilyturvakeskus pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Valmistelijat

Lisätietoa määräysehdotuksesta antaa johtava asiantuntija Mika Markkanen, puh. 09 759 88 228, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@stuk.fi ja johtava asiantuntija Ritva Bly, puh. 09 759 88 530, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@stuk.fi

Jakelu:
Cardirad Oy    
Charles River Discovery Research Services Finland Oy    
Docrates Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Fennovoima Oy    
Fortum Oyj    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, HUS-Kuvantaminen KFI-vastuualue    
Helsingin yliopisto, Kemian laitos    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän yliopisto, Fysiikan laitos    
Lääketieteellinen Radioisotooppiyhdistys    
MAP Medical Technologies Oy    
Orion Diagnostica Oy    
Oy GE Healthcare Bio-Sciences Ab    
PET-keskus, Radiokemian laboratorio    
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Oulun yliopistollinen sairaala    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, KYS Kuvantamiskeskus KFI-yksikkö    
Sairaalafyysikot ry    
SAM Nordic Oy    
Sonar Oy    
Sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto    
Suomen radiologiyhdistys ry    
Suomen röntgenhoitajaliitto ry    
Suomen Terveystalo Oyj    
Säteilyturvaneuvottelukunta    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teollisuuden Voima Oyj TVO    
Terrafame Oy    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, TYKS, Isotooppiosasto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

radioaktiivinen jäte

radioaktiivisten aineiden päästöt

avolähteiden käyttö