Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Turvapaikanhakijoita avustavien lakimiesten pätevyys

Turvapaikanhakijoita avustavien lakimiesten pätevyys

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/22375/2020

Vastausaika on päättynyt: 28.5.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Pääministeri Sanna Marinin halllituksen ohjelman mukaan turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa vahvistetaan niin, että mahdollistetaan avustajan käyttö turvapaikkapuhuttelussa. Lisäksi otetaan käyttöön tuntiperusteiset palkkiot avustajille sekä yleiset hallinto-oikeudelliset valitusajat ja parannetaan turvapaikanhakijoille suunnattua yleistä oikeudellista neuvontaa, arvioidaan turvapaikkamenettelyn laatua ja lapsen edun toteutumista sekä varmistetaan turvapaikanhakijoita avustavien lakimiesten pätevyys ja huolellisuus. Hallituksen esitys palkkioiden, valitusaikojen ja avustajan käytön laajentamisesta on valmisteltu ja se on käsiteltävänä eduskunnassa.
Lakimiesten pätevyyden ja huolellisuuden varmistamisesta on laadittu tämä arviomuistio. Oikeusministeriö pyytää lausuntoa arviomuistiosta.
Tausta
Turvapaikanhakijoiden oikeusapua on tutkittu vuoden 2016 lakimuutosten jälkeen useammassa riippumattomassa selvityksessä. Kaikissa näissä selvityksissä on esitetty kehittämiskohteita kansainvälistä suojelua hakevien oikeusapuun ja käsittelyprosesseihin.
Arviomuistion tietopohjan vahvistamiseksi ja mahdollisten toimenpide-ehdotusten kartoittamiseksi oikeusministeriö järjesti 12.11. 2020 kuulemistilaisuuden sidosryhmille.
Tavoitteet
Arviomuistion tavoitteena on selvittää turvapaikanhakijoille tarjolla oleviin oikeusapupalveluihin liittyviä haasteita ja arvioida niitä keinoja, joilla palveluja tarjoavien avustajien pätevyyttä ja huolellisuutta voitaisiin varmistaa.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään 28.5.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi oikeusministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.
Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa hallitusneuvos Päivi Tiainen-Hyrkäs, puh. 02951 50262, sähköposti: paivi.tiainen-hyrkas@om
Jakelu:
Amnesty international Suomi    
Auktoriserade Jurister    
Auktorisoidut Lakimiehet ry    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin yliopisto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Itä-Suomen yliopisto    
Julkiset Oikeusavustajat ry    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Korkein hallinto-oikeus.    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Maahanmuuttovirasto    
Pakolaisneuvonta ry    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Siirtolaisuusinstituutti    
Sisäministeriö    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen Pakolaisapu    
Suomen Punainen risti    
Turun hallinto-oikeus    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
YK:n pakolaisjärjestö UNHCR, Pohjois-Euroopan alue-edustusto    
Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutti    
Asiasanat

rättshjälp

personer, som söker internationellt skydd