Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi valtionavustuslain ja valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi valtionavustuslain ja valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VM158:00/2020 VN/22283/2020

Vastausaika on päättynyt: 5.2.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valtionavustustoiminnan kehittäminen ja digitalisointi -hankkeessa eli valtionavustushankkeessa (VM212:00/2018) kehitetään valtionapuviranomaisten yhteisiä tietojärjestelmäpalveluja. Niiden käyttöönottaminen edellyttää lakimuutoksia. Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esityksen luonnoksesta laeiksi valtionavustuslain ja valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta.

Valtionavustuslaki 688/2001 säätelee valtionavustusten myöntämistä yleislakina. Laki valtiokonttorista 305/1991 säätelee muun muassa Valtiokonttorin tehtäviä. Tavoitteena on antaa hallituksen esitys lakien muuttamisesta eduskunnalle pian kevätistuntokauden 2021 alkupuolella.

Tietojärjestelmäpalvelut on tarkoitus ottaa käyttöön vaiheittain saman vuoden syksystä alkaen.
Tausta
Valtiovarainministeriö asetti maaliskuussa 2019 viisivuotisen hankkeen valtionavustustoiminnan kehittämiseksi ja digitalisoimiseksi (VM212:00/2018). Tarkoituksena on luoda ja muotoilla uusi toimintamalli, joka ohjaa valtionavustustoimintaa kokonaisuutena valtionavustusohjelmien valmistelusta valtionavustusten käytön valvontaan ja valtionavustuksella rahoitettavan toiminnan arviointiin. Uusi toimintamalli yhdenmukaistaa käytäntöjä, kuten valtionavustustoiminnan taloushallintoa ja raportointia sekä valtionavustustoiminnassa käytettävää kieltä.

Valtionapuviranomaisille kehitetään yhteisiä tietojärjestelmäpalveluja eli valtionavustustoiminnan tietojärjestelmä, joka parantaa valtionavustustoimintaa koskevan tiedon hallintaa ja hyödyntämistä. Tietoa käytetään esimerkiksi valtionavustustoiminnan vaikuttavuuden osoittamiseksi ja kehittämiseksi sekä valtionavustusten kohdentamiseksi.

Valtionavustustoiminnan tietojärjestelmän muodostavat
  • valtionavustushakujen julkaisemisen ja asioinnin (haeavustuksia.fi),
  • valtionavustustietojen julkaisemisen ja käytön (tutkiavustuksia.fi) sekä
  • valtionavustusten käsittelyn ja hallinnan digitaaliset palvelut.
Valtionavustustoiminnan tietojärjestelmästä käytetään lyhennettä VA-tietojärjestelmä.

Valtionavustushanke perustuu pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman (2015) kärkihankkeeseen julkisten palveluiden digitalisoinnista. Opetus- ja kulttuuriministeriö valmisteli osana kärkihanketta Valtionavustusten digitalisoinnin esiselvityksen. Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi vuonna 2018 valtionavustushanketta koskevia toimenpiteitä. Valtionavustushanke päättyy vuoden 2023 lopussa.
Tavoitteet
Valtionavustustoimintaa kehitetään ja digitalisoidaan, jotta valtionavustusten hakeminen ja myöntäminen on entistä sujuvampaa. Valtionavustustoiminnan uusi toimintamalli ja sitä tukevat yhteiset tietojärjestelmäpalvelut lisäävät valtionavustustoiminnan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä edistävät yhteistyötä, mitä tarvitaan entistä enemmän yhteiskunnallisten ilmiöiden monimutkaistuessa.

Valtionavustustoiminnan tietojärjestelmää koskeva lakimuutos ei välittömästi edellytä yhteisten tietojärjestelmäpalveluiden käyttöönottoa. Sen sijaan pitkän ajan tavoitteena on, että valtionavustustoiminnan tietojärjestelmä otetaan käyttöön koko valtionhallinnossa edellä kuvattujen tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Uutta, digitalisoitua toimintamallia kehitetään avoimesti ja asteittain valtionapuviranomaisten ja valtionavustusten hakijoiden kanssa hankekauden ajan. Valtionapuviranomaisten tehtävät ja toimivalta säilyvät valtionavustusasioiden käsittelyssä, kuten valtionavustusten myöntämisessä.

 
Linkit

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM212:00/2018 - Bekanta dig med projektet Utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten och delta i diskussionen i sociala medier med hashtaggarna statsunderstöd och statsunderstödsprojekt.

Liitteet:

HE-luonnos valtionavustuslaki fi 1401.docx - Suomenkielinen luonnos hallituksen esitykseksi

HE-luonnos valtionavustuslaki sv 1401.docx - Svenskspråkig text om regeringens proposition

Aikataulu
Lausuntopyyntö on julkaistu tiistaina 22.12.2020. Hallituksen esityksen luonnosta koskeva lausunto pyydetään antamaan viimeistään perjantaina 5. helmikuuta 2021. Lausunnot kootaan ja analysoidaan välittömästi tämän jälkeen, jotta hallituksen esitys voidaan antaa eduskunnalle pian kevätistuntokauden 2021 alkupuolella.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelussa julkaistuun lausuntopyyntöön kysymyksineen. Lausunnon antamiseksi ei tarvitse vastata jokaiseen kohdennettuun kysymykseen, vaan lausunnonantaja arvioi, mihin asioihin se haluaa keskittyä lausunnossaan.

Lausuntopyynnön lopussa on mahdollisuus antaa yleistä palautetta sekä hallituksen esityksen luonnoksesta että valtionavustustoiminnasta. Lausunnonantaja voi oman harkintansa mukaan koota myös esimerkiksi hallinnonalansa tai toimialansa muiden valtionapuviranomaisten näkemyksiä ja liittää ne lausuntoonsa.

Lausunnon voi antaa joko organisaatio tai yksittäinen henkilö. Lausuntopalvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä ja kirjautumista. Lausuntopalvelun käyttöohjeet on julkaistu lausuntopalvelun Ohjeet-välilehdellä.

Lausuntopyyntö toimitetaan jakelussa mainituille organisaatioille, jotka ovat esimerkiksi valtionapuviranomaisia tai toimivat valtionavustushankkeen sidosryhminä esimerkiksi jaostotyössä. Lausuntopyyntöä voi jakaa vapaasti edelleen. Lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelun lisäksi Hankeikkunassa.
Valmistelijat
Hallituksen esityksen säädösvalmisteluun liittyvissä kysymyksissä lisätietoja antaa

Jouko Narikka, lainsäädäntöjohtaja
valtiovarainministeriö
puh. 0295 530 017
jouko.narikka@vm.fi

Valtionavustustoiminnan kehittämiseen ja digitalisointiin liittyvissä kysymyksissä lisätietoja antaa

Tuula Lybeck, hankejohtaja
valtiovarainministeriö
puh. 0295 530 595
tuula.lybeck@vm.fi

Tiedonhallintaan liittyvissä kysymyksissä lisätietoja antaa

Merja Irjala, projektipäällikkö
valtiovarainministeriö
puh. 0295 530 622
merja.irjala@vm.fi

Yhteisiin tietojärjestelmäpalveluihin liittyvissä kysymyksissä lisätietoja antaa

Joose Niemi, erityisasiantuntija
valtiovarainministeriö
puh. 0295 530 472
joose.niemi@vm.fi
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Elintarviketurvallisuusvirasto    
Energiavirasto    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin Diakonissalaitos    
Huoltovarmuusrahasto    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti    
Kansallisarkisto    
Kansaneläkelaitos    
KEHA-keskus    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Kotimaisten kielten keskus    
Kriminaalihuollon tukisäätiö    
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry    
Kymenlaakson liitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lapinlahden kunta    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maaseutuvirasto    
Metropolia ammattikorkeakoulu    
Museovirasto    
Natur och Miljö ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oulun kaupunki    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen liitto    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Ruokavirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Seinäjoen kaupunki    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomalaiset kehitysjärjestöt - Fingo ry    
Suomen Akatemia    
Suomen elokuvasäätiö    
Suomen Hippos ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen metsäkeskus    
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry    
Suomen Olympiakomitea ry    
Suomen riistakeskus    
Suomen Sydänliitto ry    
Taiteen edistämiskeskus    
Tekniikan Akatemia    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tieteellisten seurain valtuuskunta    
Turun kaupunki    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Valtiokonttori    
Valtion asuntorahasto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

digitalisaatio

tietojärjestelmäpalvelut

valtionavustus

valtionavustuslaki