Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Kaivannaisjäteasetuksen muutos

Kaivannaisjäteasetuksen muutos

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/33600/2022

Vastausaika on päättynyt: 12.1.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa kaivannaisjäteasetuksen muutoksesta. 
Tausta
Kaivannaisjätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (190/2013) raportointivastuisiin ehdotetaan muutoksia. Asetuksessa ehdotetaan kaivannaisjätedirektiivistä johtuvien raportointitehtävien siirtämistä Suomen ympäristökeskukselta Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Lisäksi ehdotetaan, että Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tehtävänä olisi ylläpitää käytöstä poistettujen vakavaa ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa aiheuttavien kaivannaisjätteen jätealueiden tiedostoa sekä vastata tietojen julkaisusta.
Tavoitteet
Asetusmuutoksen tavoitteena on keskittää tiettyjä kaivannaisjätedirektiivin täytäntöönpanon seurantaan ja kaivannaisjätealueisiin liittyviä raportointitehtäviä sekä käytöstä poistettujen vakavaa ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa aiheuttavien kaivannaisjätteen jätealueiden tietojen ylläpitotehtäviä Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, joka hoitaa valtakunnallista kaivannaistoiminnan ympäristöturvallisuuden erikoistumistehtävää. Lisäksi selkeytettäisiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksien vastuuta huolehtia kyseisten käytöstä poistettujen jätealueiden tietojen ajantasaisuudesta ympäristönsuojelun tietojärjestelmässä.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 12.1.2023.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
 
Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi ympäristöministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa hallitussihteeri Sirkku Jaakkola, puh. 0295 250 007. Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi(at)gov.fi.  
Jakelu:
BirdLife Suomi    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Geologian tutkimuskeskus GTK    
Hämeen ELY-keskus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kaivosteollisuus ry    
Kansalaisten kaivosvaltuuskunta    
KEHA-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Mining Finland ry    
Natur och Miljö r.f.    
Paliskuntain yhdistys    
Pidä Saaristo Siistinä ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen luontopaneeli    
Suomen ympäristökeskus    
Teknologiateollisuus ry    
Teollisuusliitto ry    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
WWF Suomi    
Asiasanat

jätteet, kaivannaisjätteet, kaivannaisjätteen jätealueet, kaivannaisjätealueet, kaivannaisjätedirektiivi

avfall, utvinningsavfall, deponier för utvinningsavfall, direktivet om hantering av avfall från utvinningsindustrin