Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetukseksi lausuntomenettelystä tiedonhallinnan muutosta koskevissa asioissa

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetukseksi lausuntomenettelystä tiedonhallinnan muutosta koskevissa asioissa

Lausuntopyynnön diaarinumero: 1689/03.01.01/2019

Vastausaika on päättynyt: 5.11.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi lausuntomenettelystä tiedonhallinnan muutosta koskevissa asioissa.
Tausta
Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (tiedonhallintalaki, 906/2019) tulee voimaan 1.1.2020 alkaen. Tiedonhallintalain 9 §:n 2 momentti sisältää asetuksenantovaltuuden antaa tarkentavia säännöksiä lausuntoa edellyttävistä tiedonhallinnan muutoksista, valtiovarainministeriöltä pyydettävän lausuntopyynnön sisällöstä ja lausuntoasiassa noudatettavasta menettelystä. 
Tavoitteet
Lausuntopyynnön kohteena on ehdottaa uutta valtioneuvoston asetusta lausuntomenettelystä tiedonhallinnan muutosta koskevissa asioissa. Lausuntomenettelyä koskevaa asetusta uudistettaessa on lainsäädännön muutosten lisäksi kiinnitetty erityistä huomiota nykyisessä tietohallintolain mukaisessa lausuntomenettelyssä esiin nousseiden ongelmien ja epäkohtien korjaamiseen.
 
Asetuksessa ehdotetaan säädettäväksi se, milloin tiedonhallinnan muutoksella on sellaisia merkittäviä taloudellisia ja toiminnallisia vaikutuksia tiedonhallintaan, että valtiovarainministeriön lausunto olisi pyydettävä. Asetuksessa ehdotetaan, että tiedonhallintalain 9 §:n 1 momentissa säädetyn lisäksi valtion viraston tai laitoksen olisi toimitettava lausuntopyynnön yhteydessä myös alustava suunnitelma tiedonhallinnan muutoksen toteuttamisesta ja arvio sen toteuttamisen edellytyksistä. Ehdotuksen mukaan lausuntopyynnön ajankohta sidottaisiin pääsääntöisesti talousarvioasetuksen mukaisen kehysehdotuksen, talousarvioehdotuksen tai valtion talousarvion täydentämisen liittyvien esitysten tekemiseen siten, että lausuntopyyntö tulisi toimittaa kahta kuukautta aiemmin kyseisten talousarvioehdotusten toimittamista hallinnonalan ministeriöön. Asetuksessa säädettäisiin myös lausuntoa varten pyydettävästä lisäselvityksestä ja valtion laitoksen tai viraston valtiovarainministeriölle antamasta selvityksestä niistä toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt lausunnon johdosta.
 
 
Liitteet:
Aikataulu

Lausunto tulee antaa viimeistään tiistaina 5.11.2019.

Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseen löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käytöohjeet.
 
Lausunto annetaan kunkin väliotsikon alle. Vastauskentät aukeavat klikkamalla otsikon perässä  olevaa kolmiota. Muita annettuja lausuntoja voi selailla välilehdellä "Lausunnonantajien lausunnot".
 
Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. 
 
Valmistelijat
Lisätietoja hallituksen esityksestä antavat erityisasiantuntija Jenni Taskinen p. 029553 0249, jenni.taskinen@vm.fi ja erityisasiantuntija Marja Penttilä p. 029553 0277, marja.penttila@vm.fi

 
Jakelu:
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Celia    
Eduskunnan kanslia    
Eduskunta    
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus)    
Energiavirasto    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus    
Etelä-Karjalan ulosottovirasto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Etelä-Savon työ- ja elinkeinotoimisto    
Etelä-Savon ulosottovirasto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti    
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti    
Geologian tutkimuskeskus    
Helsingin eurooppalainen koulu    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin poliisilaitos    
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu    
Helsingin syyttäjänvirasto    
Helsingin ulosottovirasto    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen maistraatti    
Hämeen poliisilaitos    
Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Hätäkeskuslaitos    
Ilmatieteen laitos    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Itä- ja Keski-Uudenmaan ulosottovirasto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen maistraatti    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Itä-Suomen poliisilaitos    
Itä-Suomen syyttäjänvirasto    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Itä-Uudenmaan poliisilaitos    
Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kaakkois-Suomen maistraatti    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kaakkois-Suomen poliisilaitos    
Kaakkois-Suomen rajavartiosto    
Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun käräjäoikeus    
Kainuun rajavartiosto    
Kainuun työ- ja elinkeinotoimisto    
Kainuun ulosottovirasto    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI    
Kansallisarkisto    
Kansallisarkisto    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Kanta-Hämeen ulosottovirasto    
Kemi-Tornion käräjäoikeus    
Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ulosottovirasto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto    
Keski-Suomen ulosottovirasto    
Keskusrikospoliisi    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Konkurssiasiamiehen toimisto    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kotimaisten kielten keskus    
Kuluttajariitalautakunta    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Kymenlaakson ulosottovirasto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin käräjäoikeus    
Lapin maistraatti    
Lapin poliisilaitos    
Lapin rajavartiosto    
Lapin syyttäjänvirasto    
Lapin työ- ja elinkeinokeskus    
Lapin ulosottovirasto    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen maistraatti    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Lounais-Suomen poliisilaitos    
Luonnonvarakeskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi-Pohjan ulosottovirasto    
Länsi-Suomen maistraatti    
Länsi-Suomen merivartiosto    
Länsi-Suomen syyttäjänvirasto    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos    
Länsi-Uudenmaan syyttäjänvirasto    
Länsi-Uudenmaan ulosottovirasto    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Markkinaoikeus    
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus    
Museovirasto    
Niuvanniemen sairaala    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Onnettomuustutkintakeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Opintotuen muutoksenhakulautakunta    
Oulun käräjäoikeus    
Oulun poliisilaitos    
Oulun seudun ulosottovirasto    
Oulun syyttäjänvirasto    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pelastusopisto    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
Pirkanmaan ulosottovirasto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan poliisilaitos    
Pohjanmaan syyttäjänvirasto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan rajavartiosto    
Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto    
Pohjois-Karjalan ulosottovirasto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto    
Pohjois-Savon ulosottovirasto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Pohjois-Suomen maistraatti    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Poliisihallitus    
Puolustushallinnon rakennuslaitos    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Päijät-Hämeen ulosottovirasto    
Pääesikunta    
Raahen seudun ulosottovirasto    
Rahoitusvakausvirasto    
Raja- ja merivartiokoulu    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Rikosseuraamuslaitos    
Rovaniemen hovioikeus    
Ruokavirasto    
Saamelaisalueen koulutuskeskus    
Salpausselän syyttäjänvirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan käräjäoikeus    
Satakunnan työ- ja elinkeinotoimisto    
Satakunnan ulosottovirasto    
Sisäministeriö    
Sisä-Suomen maistraatti    
Sisä-Suomen poliisilaitos    
Sisä-Suomen syyttäjänvirasto    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta    
Suojelupoliisi    
Suomalais-Venäläinen koulu    
Suomen Akatemia    
Suomen ympäristökeskus    
Suomenlahden merivartiosto    
Suomenlinnan hoitokunta    
Säteilyturvakeskus    
Taiteen edistämiskeskus    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
Tasavallan presidentin kanslia    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Tulli    
Turun hallinto-oikeus    
Turun hovioikeus    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työneuvosto    
Työtuomioistuin    
Ulkoministeriö    
Ulkopoliittinen instituutti    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan maistraatti    
Uudenmaan työ- ja elinkeinokeskus    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan hovioikeus    
Vakuutusoikeus    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Valteri-koulu    
Valtiokonttori    
Valtion koulukodit    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vanhan Vaasan sairaala    
Vankiterveydenhuollon yksikkö    
Varastokirjasto    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto    
Varsinais-Suomen ulosottovirasto    
Vartiolentolaivue    
Verohallinto    
Väestörekisterikeskus    
Väylävirasto    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Ylioppilastutkintolautakunta    
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus    
Ympäristöministeriö