Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle uudeksi Ahvenanmaan itsehallintolaiksi

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle uudeksi Ahvenanmaan itsehallintolaiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/846/2018

Vastausaika on päättynyt: 9.9.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi Ahvenanmaan itsehallintolaiksi
Tausta
Esityksessä ehdotetaan kokonaan uuden Ahvenanmaan itsehallintolain säätämistä. Laki korvaisi vuoden 1991 itsehallintolain ja olisi neljäs itsehallintolaki. Tavoitteena on ajantasainen laki ja mahdollisuuksien luominen itsehallinnon kehittämiseksi nykyistä joustavammalla tavalla.

Ahvenanmaan itsehallintolain säätämisessä noudatettavan säätämisjärjestyksen vuoksi lain valmistelu on tapahtunut pääasiassa ruotsiksi.Hallituksen esityksen suomenkieliselle versiolle tullaan tekemään kielentarkistus. 

Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 69 §:n mukaan itsehallintolakia voidaan muuttaa tai se voidaan kumota taikka siitä voidaan tehdä poikkeuksia vain eduskunnan ja maakuntapäivien yhtäpitävin päätöksin. Eduskunnassa päätös on tehtävä siinä järjestyksessä kuin perustuslain muuttamisesta ja kumoamisesta on säädetty ja maakuntapäivillä siten, että sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

Lausuntokierroksen jälkeen myös lainsäädännön arviointineuvosto tulee antamaan lausunnon lakiluonnoksesta.

Hallituksen esitysluonnos on oikeusministeriön ehdotus, jota on työstetty yhdessä maakuntahallituksen kanssa. Eräitä asioita valmistellaan edelleen, jolloin ehdotus voi asiallisesti ja teknisesti muuttua lausuntokierroksen jälkeen. Keskustelut osapuolten välillä jatkuvat.

Ahvenanmaan maakuntapäiviltä pyydetään suostumusta hallituksen esitykseen, kun se on lopullisesti valmisteltu ja annettu eduskunnalle. 
 
Tavoitteet
Uudistamisen keskeisenä tavoitteena on sellainen Ahvenanmaan itsehallintojärjestelmä, joka olisi nykyistä dynaamisempi ja joka ajan myötä ja tarpeen mukaan mahdollistaisi eräiden eduskunnan lainsäädäntövaltaan kuuluvien toimivallan alojen joustavamman siirtämisen Ahvenanmaan maakuntapäiville. Ahvenanmaan yhteiskunta saisi näin enemmän vaikutusvaltaa sellaisten yhteiskunnallisten muutosten toteuttamiseksi, jotka ovat tarpeen Ahvenanmaan sopeuttamiseksi eri yhteiskuntasektoreilla tapahtuvaan jatkuvaan kehitykseen. Itsehallintoa kehitetään tietyillä aloilla jo lain voimaan tullessa. Tarkoituksena on myös selkeyttää itsehallintolain suhdetta perustuslakiin. Lisäksi ehdotetaan kehitettäväksi valtion ja itsehallinnon välistä vuoropuhelua ja kuulemista. Yleisenä tavoitteena on luoda itsehallintolaki, joka on uudistettu ottaen huomioon yhteiskunnalliset muutokset, joita on tapahtunut nykyisen lain säätämisen jälkeen lähes 30 vuotta sitten.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta oikeusministeriölle viimeistään torstaina 9.9.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esityksestä. Myös muut kuin Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om(a)om.fi.

Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Valtion viranomaisen lausunto on oltava saatavilla myös ruotsiksi.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat:
Lainsäädäntöneuvos, valtioneuvoston määräämä Ahvenanmaan itsehallintoa koskevien asioiden esittelijä oikeusministeriössä, Janina Groop-Bondestam, puh. 029 150 334 ja sähköposti janina.groop-bondestam@om.fi
Yksikönpäällikkö Corinna Tammenmaa puh. 0295 150 181 ja sähköposti corinna.tammenmaa@om.fi
Neuvotteleva virkamies Kristel Englund puh. 295 150 117 ja sähköposti kristel.englund@om.fi
Jakelu:
Ahvenanmaan syyttäjäalue    
Akava ry    
Akava-Åland r.f.    
Ammattiliitto Pro    
Centern    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry    
Etelä-Suomen syyttäjäalue    
Fimea    
Folktinget    
Företagarna på Åland r.f.    
Helsingin yliopisto    
Huoltovarmuuskeskus    
Hållbart Initiativ    
Hätäkeskuslaitos    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Itä-Suomen syyttäjäalue    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Kansaneläkelaitos    
KD    
Keskusta    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirkkohallitus    
Kokoomus    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kuntaliitto – Kommunförbundet    
Lapin yliopisto    
Liberalerna    
Liike Nyt    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Länsi-Suomen syyttäjäalue    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK    
Markkinaoikeus    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Moderat Samling för Åland    
Obunden Samling    
Oikeuskanslerinvirasto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
PAM Servicefacket    
Perussuomalaiset    
Pohjois-Suomen syyttäjäalue    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Rajavartiolaitos    
Rikosseuraamuslaitos    
Rkp    
Ruokavirasto    
SDP    
Sisäasiainministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Statens Ämbetsverk på Åland    
STTK    
Suojelupoliisi    
Suomen Akatemia    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Konepäällystöliitto – Finlands Maskinbefälsförbund ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto – Finlands Skeppsbefälsförbund r.y.    
Suomen Lauttaliikenne Oy    
Suomen Matkustajalaivayhdistys – Passagerarfartygsföreningen i Finland Ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry – Finlands Sjömans-Union r.f.    
Suomen Pankki Finlands Bank    
Suomen Varustamot ry – Rederierna i Finland r.f.    
Suomen Yrittäjät    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
Tasavallan presidentin kanslia    
Tiedusteluvalvontavaltuutetun toimisto    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Traficom    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turun yliopisto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työsuojeluvaltuutettu, Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Työterveyslaitos    
Työtuomioistuin    
Ulkoministeriö    
Ulosottolaitos    
Vakuutusoikeus    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Valvira    
Vasemmistoliitto    
Verohallinto    
Vihreät    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Ympäristöministeriö    
Åbo Akademi    
Ålands Framtid    
Ålands fredsinstitut    
Ålands förvaltningsdomstol    
Ålands kommunförbund    
Ålands landskapsregering    
Ålands Näringsliv    
Ålands Producentförbund    
Ålands Socialdemokrater    
Ålands tingsrätt    
Ålandsdelegationen    
Åländsk Demokrati