Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 8 § i lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/4979/2019

Vastausaika on päättynyt: 13.8.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning

Lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov innehåller bestämmelser om investeringsunderstöd som finansierar byggande, anskaffning och ombyggnad av sådana högklassiga bostäder med skäliga boendekostnader som är avsedda för grupper som behöver stöd beträffande boendet. Investeringsunderstödens belopp bestäms enligt i vilken mån det i bostadshuset eller bostaden behövs sådana lösningar i fråga om utrymmen och utrustning som avviker från det vanliga. Understöd enligt den lägsta stödklassen beviljas för bostadsprojekt där det inte behövs några speciallösningar i fråga om utrymmen och utrustning, men där de boendes bostadsförhållanden är dåliga och inkomsterna exceptionellt låga. Med de understöd som beviljas enligt den lägsta stödklassen finansieras främst produktionen av bostäder med skäliga boendekostnader för studerande och unga. Dessa understöd kan också beviljas för hyreshus för seniorer där det inte finns behov av speciallösningar i fråga om utrymmen.

Bakgrund
Propositionen grundar sig på regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering där det står att byggandet av studentbostäder och ungdomsbostäder ska utökas och att det maximala belopp investeringsunderstöd som beviljas för detta ska höjas från 10 procent till 15 procent av de godtagbara kostnaderna för bostadsobjekten. Detta genomförs nu i form av den föreslagna lagändringen.
Målsättningar

I och med propositionen höjs det maximala beloppet understöd som beviljas enligt den lägsta stödklassen från 10 procent till 15 procent av de godtagbara kostnaderna för byggande, anskaffning eller ombyggnad av ett bostadsobjekt. De övriga villkoren om understöd ändras inte.

Målet med propositionen är i linje med regeringsprogrammet att öka antalet projekt inom den lägsta stödklassen, i synnerhet produktionen av studentbostäder och ungdomsbostäder. På detta sätt förbättras boendenivån för studerande och unga i tillväxtcentrum samtidigt som man stöder deras självständiga boende och förebygger marginalisering. När studerande bor i särskilda studentbostäder i stället för i fritt finansierade hyresbostäder minskar i allmänhet deras behov av att finansiera boendet med arbete och risken för att studietiden ska förlängas på grund av arbete minskar. Genom att stödja produktion av student- och ungdomsbostäder med skäliga boendekostnader kan man också generellt underlätta hyresbostadssituationen i tillväxtcentrum: om allt fler studerande och unga bor i särskilda student- och ungdomsbostäder, blir flera fritt finansierade hyresbostäder tillgängliga för t.ex. personer i arbetslivet.

Avsikten är att regeringens proposition ska överlämnas till riksdagen i början av höstsessionen 2019 så att lagändringen kan träda i kraft i slutet av 2019.

Länkar:

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=YM012:00/2019 - Säädöshanke valtioneuvoston Hankeikkunassa/Projektet i statsrådets webbtjänst för projektinformation

Bilagor:

Luonnos hallituksen esitykseksi 1607.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi

Regeringens proposition med förslag 1607.pdf - Regeringens proposition med förslag (propositionens huvudsakliga innehåll och lagförslag)

Tidtabell
Utlåtandet ska lämnas in till miljöministeriet senast tisdagen den 13 augusti 2019.
Svarsanvisningar för mottagare
Miljöministeriet ber om ert utlåtande om regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 8 § i lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov. Även andra än de som nämns i sändlistan nedan kan lämna ett utlåtande.

Utlåtandena ska lämnas in genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.

För att underlätta behandlingen av svaren önskar miljöministeriet att utlåtandet delas in enligt de mellanrubriker som anges i denna begäran om utlåtande.

För att kunna lämna ett utlåtande måste användaren registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för ibruktagande av tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om(a)om.fi.

OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare

Ytterligare uppgifter om ärendet som är på remiss ges av lagstiftningsråd Ville Koponen, p. 0295 250 132, ville.koponen(a)ym.fi (till och med 2.8.) och regeringssekreterare Liisa Meritähti, p. 0295 250 376, liisa.meritahti(a)ym.fi (från och med 5.8.).

Ytterligare information om användningen av utlåtande.fi ges av underhållet för tjänsten: lausuntopalvelu.om(a)om.fi.

Sändlista:
Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät - KOVA ry    
Nuorisoasuntoliitto ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
RAKLI ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen opiskelija-asunnot SOA ry    
Valtiovarainministeriö    
Vanhustyön Keskusliitto    
Vuokralaiset VKL ry    
Y-Säätiö    
Ämnesord

vuokra-asunnot

tuotantotuki

asuminen

valtionavustus