Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/4979/2019

Vastausaika on päättynyt: 13.8.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetussa laissa säädetään investointiavustuksista, joilla rahoitetaan asumisessaan tukea tarvitseville ryhmille tarkoitettujen kohtuuhintaisten ja laadukkaiden asuntojen rakentamista, hankintaa ja perusparantamista. Investointiavustusten suuruus määräytyy sen mukaan, paljonko asunnoissa ja asuinrakennuksissa tarvitaan tavanomaisesta poikkeavia tila- tai varusteratkaisuja. Alimman tukiluokan mukaisia avustuksia myönnetään asuntohankkeisiin, joissa ei tarvita erityisiä tila- tai varusteratkaisuja mutta joiden asukkaiden asunto-olot ovat huonot ja tulot poikkeuksellisen pienet. Alimman tukiluokan avustuksilla rahoitetaan etupäässä opiskelijoille ja nuorille tarkoitettujen kohtuuhintaisten asuntojen tuotantoa. Lisäksi näitä avustuksia voidaan myöntää sellaisille seniorivuokrataloille, joissa ei ole tarvetta erityisille tilaratkaisuille.

Tausta
Esityksen taustalla on pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman kirjaus, jonka mukaan opiskelija- ja nuorisoasuntojen rakentamista lisätään ja sitä varten myönnettävien investointiavustusten enimmäismäärä nostetaan 10 prosentista 15 prosenttiin asuntokohteiden hyväksyttävistä kustannuksista. Tämä kirjaus toteutettaisiin nyt kyseessä olevalla lakimuutoksella.
Tavoitteet

Esityksellä nostettaisiin alimman tukiluokan mukaisten avustusten enimmäismäärä 10 prosentista 15 prosenttiin asuntokohteen hyväksyttävistä rakentamis-, hankinta- tai perusparannuskustannuksista. Muita tukea koskevia ehtoja ei muutettaisi.

Esityksen tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti lisätä alimman tukiluokan mukaisten hankkeiden, erityisesti opiskelija- ja nuorisoasuntojen tuotantoa nykyisestä. Tällä tavoin parannettaisiin opiskelijoiden ja nuorten asumistasoa kasvukeskuksissa, tuettaisiin heidän itsenäistä asumistaan ja ehkäistäisiin syrjäytymistä. Asumalla vapaarahoitteisen vuokra-asunnon sijaan erityisessä opiskelija-asunnossa opiskelijoiden tarve rahoittaa asumistaan työssäkäynnillä yleensä vähenee ja riski opiskeluajan pitkittymisestä työnteon vuoksi pienenee. Tukemalla kohtuuhintaisten opiskelija- ja nuorisoasuntojen tuotantoa voidaan helpottaa kasvukeskusten vuokra-asuntotilannetta myös yleisesti: jos entistä useampi opiskelija ja nuori asuisi erityisissä opiskelija- tai nuorisoasunnoissa, pieniä vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja jäisi enemmän esimerkiksi työssäkäyville ihmisille.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokauden 2019 alussa, ja lakimuutos voisi tulla voimaan loppuvuonna 2019.

Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=YM012:00/2019 - Säädöshanke valtioneuvoston Hankeikkunassa/Projektet i statsrådets webbtjänst för projektinformation

Liitteet:

Luonnos hallituksen esitykseksi 1607.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi

Regeringens proposition med förslag 1607.pdf - Regeringens proposition med förslag (propositionens huvudsakliga innehåll och lagförslag)

Aikataulu
Lausuntopyyntö pyydetään toimittamaan ympäristöministeriölle viimeistään viimeistään tiistaina 13.8.2019.
Vastausohjeet vastaanottajille

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta halllituksen esitykseksi laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 8 §:n muuttamisesta. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi ympäristöministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om(a)om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Valmistelijat

Lisätietoja asiasta antaa lainsäädäntöneuvos Ville Koponen, p. 0295 250 132, ville.koponen(a)ym.fi (2.8. asti) ja hallitussihteeri Liisa Meritähti, p. 0295 250 376, liisa.meritahti(a)ym.fi (5.8. alkaen).

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om(a)om.fi.

Jakelu:
Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät - KOVA ry    
Nuorisoasuntoliitto ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
RAKLI ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen opiskelija-asunnot SOA ry    
Valtiovarainministeriö    
Vanhustyön Keskusliitto    
Vuokralaiset VKL ry    
Y-Säätiö    
Asiasanat

vuokra-asunnot

tuotantotuki

asuminen

valtionavustus