Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnokset valtioneuvoston asetuksiksi vankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen ja tutkintavankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi

Luonnokset valtioneuvoston asetuksiksi vankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen ja tutkintavankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: 3/61/2015

Vastausaika on päättynyt: 27.10.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Vankeuslakiin (707/2005) ja tutkintavankeuslakiin (768/2005) on tehty muutoksia, joiden on tarkoitus tulla voimaan tammikuun 1. päivänä 2018. Muutokset perustuvat hallituksen esitykseen vankeuslain, tutkintavankeuslain ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamiseksi (HE 263/2016). Keskeiset muutokset koskevat vangeille maksettavaa käyttörahaa, toimintarahaa ja palkkaa.

Lakimuutokset edellyttävät vankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (548/2015) ja tutkintavankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (549/2015) muuttamista. Asetusluonnokset on valmisteltu yhdessä Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön kanssa. Asetusten on tarkoitus tulla voimaan samanaikaisesti lakien kanssa.

 
Tausta
Olennaiset asetuksiin tehtävät muutokset koskisivat vangeille maksettavan toiminta- ja käyttörahan sekä palkan määräytymisen perusteita ja määrää. Käyttöraha ja toimintaraha maksettaisiin päivärahana nykyisen tuntiperusteisen laskennan sijasta.

Valtioneuvoston asetus vankeudesta

19 §:n 1 momentti
Voimassa olevan säännöksen 1 momenttia muutettaisiin, koska ammattityön käsitteestä luovutaan. Sen sijasta käytetään muun kuin Rikosseuraamuslaitoksen lukuun tehty avolaitostyö -ilmaisua.

20 §:n 1 momentti  ja 22 §:n 1 momentti
Ruoka- ja ylläpitokorvausten perimisestä luovutaan. Sen vuoksi siviilityön ehtoja ja opintoluvan ehtoja koskevista säännöksistä  poistettaisiin mainita ruoka- ja ylläpitokorvauksen perimisestä.

29 §
Toimintaraha maksettaisiin niiltä päiviltä, joina vanki osallistuu työhön ja muuhun toimintaan.  Toimintaan sijoitettaessa määritettäisiin vangin toiminta-aika. 

Lakimuutoksen tarkoituksena on yksinkertaistaa vangeille maksettavia etuuksia. Sen vuoksi vangilla olisi mahdollisuus saada toimintarahaa myös, jos hän on poissa toiminnasta määräaikaisen osallistumisvelvollisuudesta vapauttamisen, poistumisluvan, tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa läsnäolon tai muun vastaavan hyväksyttävän syyn vuoksi. Säännöksessä tarkoitetusta määräaikaisesta osallistumisvelvollisuudesta vapauttamisesta on säädetty vankeuslain 8 luvun 13 §:ssä. Säännöksen mukaan vanki voidaan vapauttaa määräaikaisesti osallistumisvelvollisuudesta kahdeksi arkipäiväksi jokaista kalenterikuukautta kohden, jonka aikana hän on osallistunut säännöllisesti vankilan toimintaan, puolustuksen valmistelemiseksi rikosasiassa taikka muusta tärkeästä syystä. Vanki on myös vapautettava osallistumisvelvollisuudesta, jos se on tarpeen määräaikaisen työkyvyttömyyden vuoksi.

Toimintarahan määrä olisi ensimmäisessä luokassa 3 euroa päivältä, toisessa luokassa 4,6 euroa päivältä ja kolmannessa luokassa 7,3 euroa päivältä. Toimintarahan lisäksi maksettava provisio voisi olla enintään 20 prosenttia toimintarahan määrästä.

30 §
Muun kuin Rikosseuraamuslaitoksen lukuun tehdystä avolaitostyöstä maksettaisiin palkkaa niiltä tunneilta, joina vanki osallistuu työhön. Vangin työaika määriteltäisiin työhön sijoitettaessa.  

Palkkaa maksettaisiin myös, jos vanki on poissa toiminnasta määräaikaisen osallistumisvelvollisuudesta vapauttamisen, poistumisluvan, tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa läsnäolon tai muun vastaavan hyväksyttävän syyn vuoksi.

Palkka olisi ensimmäisessä palkkaluokassa 4,7 euroa tunnilta ja toisessa 5 euroa tunnilta. Työhön perehdyttävältä jaksolta voitaisiin maksaa toimintarahaa.

31 §
Käyttörahaa maksettaisiin 1,6 euroa jokaiselta rangaistusajaksi luettavalta päivältä. Käyttörahaa voitaisiin maksaa vankilaan saapuvalle vangille tutkintavangille etukäteen 14 päivältä välttämättömien hankintojen suorittamiseksi. 

35 §
Vankeuslain 7 luvun 5 §:n 3 momentin mukaan jos vankila ei tarjoa vangille kaikkia päivittäisiä aterioita, vangille maksetaan ruokarahaa elintarvikkeiden hankkimiseksi tai annetaan elintarvikkeet omatoimisen ruokahuollon järjestämiseksi. Asetuksessa säädettäisiin ruokarahan suuruudesta. Korvaus olisi 1,5 euroa aamiaisesta, 2,5 euroa lounaasta ja päivällisestä sekä 1,1  euroa iltapalasta, jollei vankila hanki asuinosastolla valmistettavien aterioiden raaka-aineita. Vangin mukana olevaa pientä lasta varten annettaisiin lisäksi puolet vangille annettavasta summasta.

Työkyvyttömyysajan käyttörahaa ja toimintarahaa koskeva 32 §, toimintarahaa määräaikaisen osallistumisvelvollisuudesta vapauttamisen aikana koskeva 33 § ja ruoka- ja ylläpitokorvausta koskeva 34 § sekä ruokakorvausten perimättä jättämistä koskeva 36 § kumottaisiin.

Valtionneuvoston asetus tutkintavankeudesta

11 §
Käyttöraha määrä olisi 1,6 euroa jokaiselta rangaistusajaksi luettavalta päivältä. Toimintarahan määräytymisessä noudatettaisiin, mitä on säädetty valtioneuvoston asetuksessa vankeudesta. Vankilaan saapuvalle tutkintavangille voitaisiin maksaa käyttörahaa etukäteen 14 päivältä välttämättömien hankintojen suorittamiseksi. 

  
Liitteet:
Aikataulu
Mahdollinen lausunto pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään perjantaina 27.10.2017.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkiseen lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämisestä löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta (ohjeet-->käyttöohjeet).

Palvelun käytön tukea voi pyytää lausunto.om@om.fi.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelut.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyyntöön liittyen antavat erityisasiantuntija Heli Tamminen p. 029 51 50215 (30.9.2017 saakka) ja hallitussihteeri Juho Martikainen p. 029 51 50520 (1.10.2017 lähtien)
Jakelu:
Etelä-Suomen rikosseuraamusalue    
Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalue    
Länsi-Suomen rikosseuraamusalue    
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö    
Valtiovarainministeriö    
Vankila- ja Kriminaalityön henkilöstö VaKHe ry    
Vankilavirkailijain Litto VVL r.y.