Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle luotsauslaiksi ja siihen liittyväksi laiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle luotsauslaiksi ja siihen liittyväksi laiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/9133/2021

Vastausaika on päättynyt: 1.8.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja luotsauslain (940/2003) kokonaisuudistusta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Uudessa luotsauslaissa säädettäisiin myös viranomaisten määräämistä seuraamusmaksuista, joten esityksessä ehdotetaan seuraamusmaksun täytäntöönpanoa koskevaa muutosta sakon täytäntöönpanosta annettuun lakiin (672/2002).
 
Luotsauslain uudistamista koskeva hanke käynnistettiin maaliskuussa 2021. Hankkeen tavoitteena on selkeyttää ja ajantasaistaa sääntelyä. Voimassa olevaa lakia on muutettu useaan kertaan ja pistemäiset muutokset ovat johtaneet lainsäädännön monitulkintaisuuteen ja aukollisuuteen.  Hanke liittyy myös hallitusohjelman tavoitteeseen varmistaa korkeatasoinen osaaminen ja riittävä ammattitaito merialueilla. Ehdotetuilla muutoksilla parannettaisiin merenkulun turvallisuutta säätämällä nykyistä täsmällisemmin luotsinkäyttövelvollisuuden ja siitä vapautumisen perusteista sekä edellyttämällä luotseilta nykyistä laadukkaammin todennettua osaamista.
 
Esitys liittyy hallituksen esitysluonnokseen laiksi ajoneuvolain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi (LVM011:00/2020). Esityksessä ehdotetaan muutoksia Liikenne- ja viestintävirastosta annettuun lakiin (935/2018). Ehdotuksella säädettäisiin Liikenne- ja viestintäviraston seuraamuskollegiosta, jonka tehtävä olisi määrätä myös luotsauslain mukaisista hallinnollisia seuraamusmaksuja.
Tausta
Liikenne- ja viestintäministeriö antoi 16.4.2019 Finnpilot Pilotage Oy:lle sen aloitteesta tehtäväksi kutsua koolle ryhmän luotsauskoulutusta tarjoavien oppilaitosten, luotsausviranomaisen ja Finnpilot Pilotage Oy:n edustajia keskustelemaan luotsauskoulutukseen liittyvistä haasteista ja kehityskohteista. Työryhmän laatiman raportin mukaan luotsauksen lupakirjojen uudistamista koskevia vaatimuksia tulisi tarkastella ja johdonmukaistaa. Luotsauskoulutuksen kehittämisen kannalta olisi tärkeää, että eri lupakirjoihin vaadittavista koulutuksista säädettäisiin erikseen.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on merenkulun turvallisuuden varmistaminen Suomen vesialueilla. Merenkulun turvallisuutta edistettäisiin säätämällä nykyistä täsmällisemmin luotsinkäyttövelvollisuuden ja siitä vapautumisen perusteista. Merenkulun turvallisuutta parannettaisiin myös edellyttämällä luotseilta nykyistä laadukkaammin todennettua osaamista. Esityksellä nykyiset linjaluotsinkirjat ja erivapaudet korvattaisiin väylä- ja aluekohtaisilla PEC-lupakirjoilla. Tutkintojen vastaanottaminen ehdotetaan annettavaksi kokeneelle luotsille tai PEC-lupakirjanhaltijalle, jolla olisi tehtävässä edellytettävä tutkintoja vastaanottavan henkilön henkilölupa.
 
Lakiin ehdotetaan sisällytettäväksi itämerenluotseista annettuun asetukseen sisältyvät säännökset. Samalla itämerenluotseja koskevaa sääntelyä tarkennettaisiin. Lisäksi esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi lain rikkomisen seuraamuksia koskevaa sääntelyä. Esityksellä säädettäisiin uusista hallinnollisista seuraamuksista, joilla Liikenne- ja viestintävirasto voisi puuttua luotsauslaissa säädettyjen velvoitteiden laiminlyönteihin.
 
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi myös poikkeusoloihin ja muihin poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumisesta säätämällä nykyistä täsmällisemmin luotsausyhtiön varautumisvelvollisuudesta ja mahdollistamalla henkilölupien voimassaolon pidentämisen poikkeuksellisissa tilanteissa.
Linkit
Liitteet:

LL huvudsakliga innehåll och lagförslag 10.6.2022.pdf - Huvudsakliga innehåll och lagförslag (utkast)

LL HE luotsauslaki fi_10.6.22.pdf - Hallituksen esitysluonnos

Lausuntopyyntö_luotsauslaki.pdf - Lausuntopyyntökirjelmä

Lotsningslag_4.1 De viktigaste förslagen_utkast 14.6..pdf - De viktigaste förslagen (utkast)

Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 1.8.2022.

Hallituksen esitys luotsauslaiksi on tarkoitus antaa eduskunnalle viikolla 46. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.6.2023.

Vaikutusarviota on tarkoitus täsmentää lausuntokierroksen aikana ja saatujen lausuntojen perusteella.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnonantajia pyydetään kiinnittämään lausunnossaan erityistä huomiota seuraaviin kokonaisuuksiin:
  • luotsinkäyttövelvollisuus ja sitä koskevat vapautukset ja poikkeukset
  • henkilölupien vaatimukset (luotsin lupakirja, PEC-lupakirjat, tutkintoja vastaanottavan henkilön lupakirja)
  • luotsausyhtiön ja luotsien vastuut ja velvollisuudet
  • luotsausyhtiön hinnoittelua koskevat aikataulumuutokset
  • huoltovarmuus ja kansallinen turvallisuus
  • muutosten vaikutukset eri toimijoille
  • muut arvioinnissa esille nousevat huomiot
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.  
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja voi pyytää liikenne- ja viestintäministeriöstä:
 
katja.peltoja@gov.fi, +358 295 342 031 ja fanni.thessler@gov.fi+358 295 342 267
Jakelu:
Aboa Mare    
Alfons Håkans Oy Ab    
Alfons Håkans Oy Ab    
Archipelago Lines Oy    
Arctia Oy    
Baltic Sea Action Group    
Baltic Sea Action Group    
Bore Ltd    
Bore Ltd    
Business Finland    
Centrum Balticum    
Centrum Balticum    
Containerships Ltd Oy    
Eckerö Line Oy Ab    
Eckerö Line Oy Ab    
Ekami Consulting Oy    
Elenger Marine OÜ    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
ESL Shipping Oy    
ESL Shipping Oy    
ESL Shipping Oy    
ESL Shipping Oy    
ESL Shipping Oy    
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI    
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI    
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI    
Euroports Finland Oy    
Euroports Finland Oy    
Ferentes Oy    
Finnlines Oy    
Finnlines Oy    
Finnlines Oy    
Finnpilot Pilotage Oy    
Finnpilot Pilotage Oy    
Finnpilot Pilotage Oy    
Finnpilot Pilotage Oy    
Finnpilot Pilotage Oy    
Fintraffic    
Föli    
Godby Shipping Ab    
Huoltovarmuuskeskus    
Huoltovarmuuskeskus    
John Nurmisen Säätiö    
John Nurmisen Säätiö    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK    
Keskuskauppakamari    
Kuljetus-Savolainen Oy    
Kymen saaristoliikenne Oy    
Langh Ship Oy Ab    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Luotsiliitto ry    
Luotsiliitto ry    
Luotsiliitto ry    
Länsirannikon Koulutus Oy Winnova    
Länsirannikon Koulutus Oy Winnova    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Meriaura    
Meriliikenneohjaajat ry    
Meriliitto – Sjöfartsförbundet ry    
Merimieseläkekassa    
Merimieseläkekassa    
Merimiespalvelutoimisto    
Merimiespalvelutoimisto    
Meriteollisuus ry    
Meriteollisuus ry    
Merivoimat    
Neste Shipping Oy / OSM Ship Management Finland Oy Rederi Ab Nathalie Ronja Marin Ltd Ab Rauma Cata Oy    
Neste Shipping Oy / OSM Ship Management Finland Oy Rederi Ab Nathalie Ronja Marin Ltd Ab Rauma Cata Oy    
Neste Shipping Oy / OSM Ship Management Finland Oy Rederi Ab Nathalie Ronja Marin Ltd Ab Rauma Cata Oy    
Onnettomuustutkintakeskus    
Onnettomuustutkintakeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Outokumpu Oyj    
Outokumpu Oyj    
Prima Shipping Oy    
Prima Shipping Oy    
Prima Shipping Oy    
Raderi Ab Nathalie    
Rederi Ab Eckerö    
SANK    
Satakunnan Ammattikorkeakoulu SAMK    
Satakunnan Ammattikorkeakoulu SAMK    
Satakunnan Ammattikorkeakoulu SAMK    
Sisäministeriö/ Rajavartiolaitoksen esikunta    
Sisäministeriö/ Rajavartiolaitoksen esikunta    
Sisäministeriö/ Rajavartiolaitoksen esikunta    
Sisäministeriö/ Rajavartiolaitoksen esikunta    
Sjövägen Oy Ab    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sundqvist Investments Oy Ab    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Konepäällystöliitto ry    
Suomen Konepäällystöliitto ry    
Suomen kuljetus- ja logistiikka SKAL ry    
Suomen kuljetus- ja logistiikka SKAL ry    
Suomen kuljetus- ja logistiikka SKAL ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen Lauttaliikenne Oy / Suomen Saaristovarustamo Oy / Finferries    
Suomen Lauttaliikenne Oy / Suomen Saaristovarustamo Oy / Finferries    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Purjehdus ja Veneily ry    
Suomen Purjehdus ja Veneily ry    
Suomen Purjehdus ja Veneily ry    
Suomen Purjelaivasäätiö sr    
Suomen Purjelaivasäätiö sr    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Yrittäjät    
Suomen Yrittäjät    
Tallink Silja Oy    
Tallink Silja Oy    
Tallink Silja Oy    
Teknologiateollisuus ry    
Teknologiateollisuus ry    
Teknologiateollisuus ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulrika Larpes    
Wasaline    
Vessel Traffic Services Finland Oy    
VG-Shipping Oy    
Viking Line Abp    
Viking Line Abp    
VNK    
VNK    
VNK    
VS ELY    
Wärtsilä    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

TURVALLISUUS

liikenne- ja viestintäministeriö

luotsaus

satamat

alusliikenne

jäänmurto

merenkulku

laivaliikenne