Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskeva yleissopimus (E/ECE/1250), ilmoitus Norjan ympäristöviranomaiselta Davvi-tuulivoimahankkeen ja siitä yhtenä vaihtoehtona Utsjoelle suunnitellun voimajohdon YVA-menettelystä

Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskeva yleissopimus (E/ECE/1250), ilmoitus Norjan ympäristöviranomaiselta Davvi-tuulivoimahankkeen ja siitä yhtenä vaihtoehtona Utsjoelle suunnitellun voimajohdon YVA-menettelystä

Lausuntopyynnön diaarinumero: YM4/5521/2017

Vastausaika on päättynyt: 8.12.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö on vastaanottanut Norjan ympäristöviranomaiselta, Miljødirektoratet, Espoon sopimuksen (YK:n Euroopan talouskomission sopimus valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista E/ECE/1250, SopS 67/1997) mukaisen ilmoituksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) alkamisesta liittyen tuulivoimahankkeeseen Norjassa ja siitä yhtenä vaihtoehtona Utsjoelle suunnitelltuun voimajohtoon. Hankkeesta vastaavana toimii Grenselandet AS. Ympäristöministeriö toimii Espoon sopimuksen toimivaltaisena viranomaisena Suomessa.
 
 
Tausta
Grenselandet AS suunnittele Pohjois-Norjaan Finnmarkin lääniin tuulivoimahanketta ja sen liittämistä Norjan tai Suomen verkkoon.  Tuulivoimaloiden alue kattaa noin 78 neliökilometriä ja sijaitsee Lebesbyn ja Tenon kunnissa tunturialueella. Hankkeen suunniteltu teho on maksimissaan 800 MW ja yksittäisiä laitoksia olisi 100- 267 kappaletta. Yksittäisen laitoksen tehoksi on suunniteltu 3-8 MW. Suomen rajalle johdettavalle voimajohdolle on suunniteltu kaksi vaihtoehtoista rajanylityspaikkaa, Roavvegiedii/Utsjoki  ja Levajoki. Molemmat sijaitsevat Utsjoen kunnassa. Suomen puolen jatkon suunnittelu ei ole vielä käynnistynyt. Grenselandetin yhteistyökumppanina Suomessa on St1. 
 
Tavoitteet
Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä on mahdollisuus antaa lausuntoja ja esittää mielipiteensä siitä pitäisikö Suomen osallistua Norjan YVA-menettelyyn ja vaikutustenarviointiohjelmasta (vastaa Suomen YVA-menettelyn arviointiohjelmaa) niiltä osin, kun se koskee Suomeen kohdistuvia merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Arvioinnin tulokset kootaan arviointiselostukseksi, joka tulee nähtäville myöhemmin, mikäli Suomi haluaa osallistua Norjan YVA-menettelyyn.
Liitteet:

Davvi tuulivoimahankkeen voimajohdot -vaikutusarviointiohjelma.pdf -

Davvi bieggapárka Davvesiida Deatnu -Diehtojuohkingihpa.pdf - Davvi tuulivoimala -esite

Davvi tuulivoimala -esite _norja.pdf -

Davvi Vindparkii ja Fierbmeoktavuohta 1.pdf - Davvi tuulivoimalahankkeen voimajohdot -vaikutustenarviointiohjelma pohjoissaameksi, osa 1

Davvi Vindparkii ja Fierbmeoktavuohta 2.pdf - Davvi tuulivoimalahankkeen voimajohtot -vaikutustenarviointiohjelma pohjoissaameksi, osa 2

Näkyyskartta.pdf -

Aikataulu
Lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa ympäristöministeriöön viimeistään 8.12.2017.

Norjan toimittamat asiakirjat ovat liitteenä ja 1.11.-8.12.2017 nähtävillä Utsjoen kunnassa, Luossatie 1a ja internetissä osoitteessa www.ym.fi/yva. Hankkeesta järjestetään yleisötilaisuus keskiviikkona 8.11. klo 18.00 Utsjoen kunnantalon valtuustosalissa, Luossa 1.
Vastausohjeet vastaanottajille
Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä on mahdollisuus antaa lausuntoja ja esittää mielipiteensä siitä pitäisikö Suomen osallistua Norjan YVA-menettelyyn ja vaikutustenarviointiohjelmasta (vastaa Suomen YVA-menettelyn arviointiohjelmaa) niiltä osin, kun se koskee Suomeen kohdistuvia merkittäviä ympäristövaikutuksia.
 
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön otsikolla "Davvi tuulivoimal ja voimajohto Norjassa". Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
  
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat
-Espoon sopimuksen soveltamisesta: neuvotteleva virkamies Seija Rantakallio, ympäristöministeriö, puh. 0295 16001 , sähköposti etunimi.sukunimi@ym.fi
-Hankkeesta vastaava: Harald Dirdal, Grenselandet AS, sähköposti etunimi.sukunimi@havgul.no
-Norjan YVA-menettelystä:ylitarkastaja, Mari Lise Sjong, Miljødirektoratet, puh +47 470 24 543, etunimi.sukunimi@miljodir.no
Jakelu:
Energiavirasto    
Fingrid    
Lapin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Lapin liitto    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Metsähallitus    
Saamelaiskäräjät    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen WWF    
Suomen ympäristökeskus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Utsjoen kunta    
Asiasanat

YVA-menettely, tuulivoima

Espoon sopimus