Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/580/2022

Vastausaika on päättynyt: 8.8.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta.
Tausta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia, nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia ja valmisteverotuslakia.

Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia muutettaisiin siten, että lämmityksessä ja työkoneissa käytettävän kestävän biokaasun verotukea pienennettäisiin. Kestävän lämmitysbiokaasun energiasisältöveron määrä olisi muiden kaasumaisten liikenne- ja lämmityspolttoaineiden yleisestä 10,33 euroa megawattitunnin verotasosta poiketen energiaverodirektiivin vähimmäisverotason mukainen 1,20 euroa megawattitunnilta. Muita polttoaineita alemman verotason EU-oikeudellinen hyväksyttävyys perustuisi ryhmäpoikkeusasetukseen. Hiilidioksidivero määräytyisi energiaveromallin mukaisesti. Valtaosa biokaasusta olisi hiilidioksidiverotonta.

Lisäksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia sekä nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia muutettaisiin siten, että muuta kuin biologista alkuperää olevien nestemäisten tai kaasumaisten uusiutuvien polttoaineiden, eli niin sanottujen sähköpolttoaineiden, verotusta tarkennettaisiin sen selkeyttämiseksi, mitä verotasoa niihin sovelletaan liikenne-, lämmitys- ja työkonekäytössä. Vero muodostuisi muiden energiatuotteiden tavoin sähköpolttoaineen ominaisuuksien perusteella energiasisältö- ja hiilidioksidiverosta sekä huoltovarmuusmaksusta. Vedyn verotukseen ei ehdoteta muutoksia, vaan se säilyisi edelleen verottomana.

Valmisteverotuslakiin tehtäisiin eräitä lakiteknisiä muutoksia.

Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023. Valmisteverotuslain muuttamisesta annetun lain 82 §:n 4 momentti ja valmisteverotuslain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta annettu laki tulisivat kuitenkin voimaan 13.2.2023.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on varmistaa ennakoitava ja EU-oikeudellisesti hyväksyttävä tapa edistää kestävän lämmitysbiokaasun tuotantoa ja käyttöä.

Esityksen tavoitteena on myös yhteensovittaa sähköpolttoaineita koskeva energiaverotus jakeluvelvoitteen kanssa ja samalla selventää, mitä verotasoa niihin sovelletaan.
Linkit

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM004:00/2022 - linkki säädösvalmisteluhankkeen verkkosivuille

https://vm.fi/sv/projekt?tunnus=VM004:00/2022 - länk till lagberedningsprojektets webbplats

https://vm.fi/-/biokaasun-ja-sahkopolttoaineiden-verotukseen-muutoksia - VM:n tiedote 16.6.2022: Biokaasun ja sähköpolttoaineiden verotukseen muutoksia

https://vm.fi/-/biokaasun-ja-sahkopolttoaineiden-verotukseen-muutoksia?languageId=sv_SE - FMs pressmeddelande 16.6.2022: Ändringar i beskattningen av biogas och elektrobränsle

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 8.8.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 8.8.2022. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiastasta antaa:

Lainsäädäntöneuvos, Leo Parkkonen, puh. 02955 30372, leo.parkkonen(at)gov.fi (paikalla 5.7. lähtien)

Veroasiantuntija, Jussi Kiviluoto, puh. 02955 30258, jussi.kiviluoto(at)gov.fi (paikalla 1.7. asti)

Veroasiantuntija, Ella Luikku, puh. 02955 30091, ella.luikku(at)gov.fi (paikalla 6.7. asti)
Jakelu:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Autoalan keskusliitto ry    
Autotuojat- ja teollisuus ry    
Bioenergia ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Energiateollisuus ry    
Fingrid Oyj    
Fortum Oyj    
Gasgrid Finland Oy    
Gasum Oy    
Helen Oy    
Kaupan liitto ry    
Kemianteollisuus ry    
Lappeenrannan yliopisto LUT    
liikenne- ja viestintäministeriö    
maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metsäteollisuus ry    
Oulun yliopisto    
Paikallisvoima ry    
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry    
Suomen Ilmastopaneeli    
Suomen Kaasuyhdistys ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Lähienergialiitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknisen Kaupan liitto ry    
Teknologiateollisuus ry    
Tulli    
työ- ja elinkeinoministeriö    
VATT    
Verohallinto    
Veronmaksajain Keskusliitto ry    
VTT    
ympäristöministeriö    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry    
Asiasanat

biokaasu

sähkö

valmisteverotus

punktbeskattningen

el

biogas

polttoaine

bränsle