Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi kilpailulain muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi kilpailulain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: Asia VN/32496/2021

Vastausaika on päättynyt: 10.8.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Kilpailulain yrityskauppojen ilmoituskynnystä koskevaan sääntelyyn ehdotetaan muutosta. Muutos lisäisi Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) ilmoitettavaksi tulevien yrityskauppojen määrää, jotka eivät nykyisen ilmoituskynnyksen perusteella tule ilmoitettavaksi, mutta jotka voisivat johtaa tai todennäköisesti johtaisivat markkinoiden haitalliseen keskittymiseen ja kuluttajahaittaan. Muutoksen johdosta KKV:n tutkittavaksi tulisivat jatkossa yrityskaupat, joissa osapuolten yhteenlaskettu Suomesta kertynyt liikevaihto ylittäisi 100 miljoonaa euroa, ja vähintään kahden osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittäisi kummankin osalta 10 miljoonaa euroa. Osapuolten yhteenlasketun liikevaihdon osalta ilmoituskynnys määräytyisi jatkossa Suomesta kertyvän liikevaihdon perusteella maailmanlaajuisen liikevaihdon sijasta.

Ilmoitusvelvollisuuden laajentaminen johtaisi varovaisen arvion mukaan noin 50 miljoonan euron välittömiin kuluttajahyötyihin ja muutoksella ehkäistäisiin arvion mukaan noin 4 kilpailulle haitallista yrityskauppaa vuosittain. Yrityskauppailmoituksia tulisi vuosittain lisää noin 30 ja ilmoitusten määrä siten noin kaksinkertaistuisi nykyisestä. Tämä lisäisi hallinnollista taakkaa yrityksille ja KKV:n työmäärää.
 
Lisäksi kilpailulain muutamaan muuhun pykälään tehtäisiin samassa yhteydessä selvennyksiä ja korjauksia. 

Lausuntoa pyydetään hallituksen esitysluonnoksen lisäksi myös päivitettävästä yrityskauppojen ilmoituskaavasta, josta säädetään yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuutta koskevan valtioneuvoston asetuksen (1012/2011) liitteessä. Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa valmisteltavan muutoksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on keventää tietovaatimuksia sellaisissa yrityskaupoissa, joissa kaupan osapuolilla ei ole lainkaan tai on vain vähäisessä määrin päällekkäistä liiketoimintaa taikka vertikaalisia yhteyksiä toisiinsa.

Ehdotuksella on budjettivaikutuksia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2023 alusta.

Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää kuulemis- ja keskustelutilaisuuden yrityskauppojen ilmoittamiskynnyksen muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta tiistaina 21.6.2022 klo 13.00 – 15.00. Ilmoittautuminen viimeistään 17.6: https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/c31d15f0-6d9e-4064-9933-4647b145a1b3?displayId=Fin2576039 
Tausta
Työ- ja elinkeinoministeriö pyysi KKV:a laatimaan selvityksen yrityskauppojen ilmoittamista koskevasta tilanteesta, jotta lainsäädännön mahdollisesta muutostarpeesta saataisiin taustatietoa ministeriön arvion toteuttamiseksi. KKV julkaisi 11.6.2021 selvityksen:
https://www.kkv.fi/uploads/sites/2/2021/11/2021-kkv-selvityksia-7-2021-selvitys-yrityskauppavalvonnan-ilmoitusvelvollisuuden-muutostarpeista.pdf 

Työ-ja elinkeinoministeriössä valmisteltiin  arviomuistio käyttäen taustana KKV:n selvitystä. Arviomuistio yrityskauppojen ilmoituskynnyksen muuttamisesta oli lausuntokierroksella tammi-helmikuussa 2022 ja asiasta järjestettiin kuulemistilaisuus helmikuun alussa 2022. Lausuntopalaute on huomioitu osana asian jatkovalmistelua. Nyt esitettävä muutosehdotus poikkeaa arviomuistiossa esillä olleista vaihtoehdoista muun muassa siten, että ehdotukseen ei sisälly KKV:lle otto-oikeutta eli oikeutta ottaa tarvittaessa käsittelyyn myös liikevaihtorajojen alle jääviä yrityskauppoja. 

Kyseessä on kansalliseen sääntelytarpeeseen liittyvä säädösehdotus.
Tavoitteet
Yrityskauppavalvonnan tavoitteena on ehkäistä kuluttajien kannalta haitallista liiallista markkinoiden keskittymistä etukäteiskontrollin avulla. Kilpailulain yrityskauppojen ilmoituskynnyksen ehdotettava muutos parantaisi KKV:n mahdollisuuksia tutkia yrityskauppoja, jotka eivät nykyisen ilmoituskynnyksen perusteella tule ilmoitettavaksi, mutta jotka voisivat johtaa tai todennäköisesti johtaisivat markkinoiden haitalliseen keskittymiseen ja kuluttajahaittaan. Nykyiset yrityskaupan ilmoitusvelvollisuuden liikevaihtorajat ovat korkeat Suomen kansantalouden kokoon nähden, ja niiden alle jää toimialoja sekä tuote- ja maantieteellisiä markkinoita. Ehdotuksen tavoitteena on huomioida sääntelyn ennakoitavuus, oikeusvarmuus ja oikeasuhtaisuus yritysten näkökulmasta sekä yrityksille ilmoitusten tekemisestä ja viranomaisprosessista aiheutuvat hallinnolliset kustannukset ja yrityskauppojen täytäntöönpanon mahdollinen viivästyminen.
Linkit

https://tem.fi/hanke?tunnus=TEM114:00/2021 - Linkki TEM:n hankesivuille.

https://tem.fi/sv/projekt?tunnus=TEM114:00/2021 - Länk till arbets- och näringsministeriets projektsidor.

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriölle viimeistään 10.8.2022. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön 10.8.2022 mennessä. Vaihtoehtoisesti lausunnon voi myös lähettää sähköpostitse työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon, osoitteeseen kirjaamo.tem(at)gov.fi. Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/32496/2021.
 
Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja lausuntopalvelun kautta annetut lausunnot julkaistaan Lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat hallitusneuvos Virve Haapajärvi, puh. 0295 047 027, ja erityisasiantuntija Iiro Ihanamäki, puh. 0295 047 217.
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi. 
Jakelu:
Akava    
Asianajajaliitto    
Business Finland    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos    
Helsinki Graduate School of Economics    
Hyvinvointiala HALI ry    
Intera Partners Oy    
Kaupan liitto    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu ja kuluttajavirasto    
Korkein hallinto-oikeus    
Kuluttajaliitto    
Kuntaliitto    
Labore    
Markkinaoikeus    
Medialiitto    
Patentti- ja rekisterihallitus (kilpailulain 27(3) § osalta)    
Pellervon taloustutkimus    
Pääomasijoittajat ry    
SAK    
STM    
STTK    
Suomen Yrittäjät    
Teknologiateollisuus    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
VM kansantalousosasto    
Asiasanat

yrityskaupat

yrityskauppavalvonta

yrityskauppojen ilmoittaminen

kilpailulaki

företagsförvärv

lag om konkurrens