Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (todistus negatiivisesta testituloksesta)

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (todistus negatiivisesta testituloksesta)

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/19859/2020

Vastausaika on päättynyt: 14.9.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu yhteistyössä Liikenne- ja viestintäviraston kanssa hallituksen esitys, jolla liikenteen palveluista annettuun lakiin lisättäisiin uudet säännökset negatiivisen tartuntatautia koskevan testituloksen tarkastamisesta ja todistuksen esittämisestä rajat ylittävässä liikenteessä.

Esityksessä Liikenne- ja viestintävirastolle annettaisiin valtuutus tehdä asiassa päätös terveysviranomaisen esityksen pohjalta.

Kuljetuspalvelun tarjoajan (kuljetusyhtiö) tarkastusvelvollisuus ja matkustajan velvollisuus hankkia todistus käynnistyisi vasta, kun Liikenne- ja viestintävirasto olisi tehnyt päätöksen asiasta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) esityksestä. THL:n esityksessä arvioitaisiin tautitilanne ja sen ilmaantuvuus. Käytännössä Liikenne- ja viestintäviraston päätös sisältäisi luettelon maista ja alueista, joista tulevilta olisi vaadittava todistus negatiivisesta testituloksesta ennen liikennevälineeseen tuloa/nousemista.

Kun Liikenne- ja viestintäviraston päätös olisi tehty, olisi kuljetuspalvelun tarjoajan tarkastettava rajat ylittävässä liikenteessä, että matkustajalla on mukanaan todistus negatiivisesta tartuntataudin testituloksesta. Kuljetuspalvelun tarjoajan tarkastusvelvollisuus ei kuitenkaan ulottuisi Suomen kansalaisiin, Suomessa pysyvästi asuviin ulkomaalaisiin eikä turvapaikan hakijoihin. Lisäksi valtioneuvoston asetuksella voitaisiin säätää, että muitakin välttämättömiä tehtäviä suorittavia henkilöryhmiä voitaisiin jättää tarkastusvelvollisuuden ulkopuolella.

Liikenne- ja viestintävirasto valvoisi kuljetuspalvelun tarjoajia, joille voidaan mahdollisessa tarkastusvelvollisuuden rikkomistapauksessa asettaa hallinnollisia seuraamuksia kuten huomautus tai varoitus tai turvaamistoimenpiteenä uhkasakko.

Esityksessä säädettäisiin myös matkustajan velvollisuudesta hankkia todistus tartuntatautia koskevasta negatiivisesta testituloksesta ennen matkaa ja velvollisuudesta näyttää todistus kuljetusyrittäjälle ennen liikennevälineeseen nousemista. Todistuksen mukanaoloa ei kuitenkaan edellytettäisi Suomen kansalaiselta, Suomessa pysyvästi asuvalta ulkomaalaiselta, turvapaikan hakijalta tai muulta välttämätöntä tehtävää suorittavalta, josta säädettäisiin tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Valtioneuvoston asetuksella annettaisiin myös tarkempia säännöksiä negatiivista testitulosta koskevan todistuksen muodosta, kielestä, sisällöstä ja esittämistavasta.
 
Lisäksi ehdotetaan lisättäväksi säännös Liikenne- ja viestintäviraston kuljetusyhtiölle asetettavaa tarkastusvelvollisuutta koskevan päätöksen täytäntöönpanokelpoisuudesta.
 
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyn 2020 aikana ja olemaan voimassa 31.12.2021 saakka.
Lausuntopyynnön lopussa on kaikille suunnatut kysymykset sekä kohdennetut kysymykset.
 
Tausta
Covid-19-tartuntatautiepidemia ei ole Euroopassa hellittämässä. Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvioiden mukaan tartuntamäärät ovat jälleen nousussa, ja poikkeukselliset olosuhteet jatkuvat. Useissa maissa kyseessä on niin sanottu epidemian toinen aalto.

Suomessa uusien tartuntatapausten ilmaantuvuus on pysynyt moniin muihin maihin verrattuna alhaisella tasolla, vaikka tartuntojen määrä onkin viime aikoina hieman kasvanut. Suomessa on arvioitu, että noin puolet uusista koronavirustartunnoista tulee ulkomailta. Schengen-alueen kautta tulleista tapausmääristä ei ole tarkkaa tietoa, mutta arvioiden mukaan eniten tartuntoja on tullut naapurimaista. Toisaalta tartuntoja on arvioitu tulevan etenkin ulkomailta palaavien Suomen kansalaisten ja Suomessa pysyvästi asuvien ulkomaalaisten mukana. Heitä Suomen maahantulorajoitukset eivät koske.

Edellä mainitun perusteella hallitus on ryhtynyt monipuolisiin toimenpiteisiin ja tämä hallituksen esitys on yksi niistä.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on suojella väestöä ja pyrkiä estämään vaarallisen tartuntataudin leviäminen Suomessa varmistamalla, että toimivaltaisella viranomaisella, Liikenne- ja viestintävirastolla, olisi käytettävissään monipuolinen keinovalikoima toimenpiteitä. Suomessa EU:n sisärajatarkastuksista on tarkoitus luopua lokakuussa 2020 Schengen-sääntelyn perusteella. Vaihtoehtona ei siten voi olla nykyjärjestelyjen jatkaminen. Esityksessä ehdotetuilla toimenpiteillä pyritään huomioimaan rajat ylittävän liikenteen vaikutukset kansanterveydelle ja terveysturvallisuudelle.
 
Toisaalta tavoitteena on pyrkiä lisäämään matkustajien luottamusta rajat ylittävän matkustuksen turvallisuuteen edellyttämällä matkustajilta tartuntatautia koskevaa negatiivista testitulosta ennen liikennevälineeseen tulemista. Tarkastusvelvollisuuden kohdentuminen kuljetusyrityksiin pyritään toteuttamaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla ja aiheuttaen mahdollisimman vähän haittaa välttämättömälle liikenteelle, kuten henkilöliikenteelle tai rahti- ja tavaraliikenteelle tai tietyllä alueella tapahtuvalle liikenteelle. Liikenne- ja viestintävirastolle esitetty toimivallan laajennus on pyritty kuvaamaan täsmällisesti ja tarkkarajaisesti.
 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 14.9.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi liikenne- ja viestintäministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.   Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. 
Valmistelijat
Lisätietoja voi pyytää liikenne- ja viestintäministeriöstä: juhapekka.ristola@lvm.fi. ja silja.ruokola@lvm.fi
Jakelu:
Air Navigation Services Finland Oy    
Alandia vakuutus    
Arctia Oy    
Babcock Scandinavian AirAmbulance Ab    
Bore Ltd    
Cabonline Finland Oy    
Containerships Ltd Oy    
Eckerö Line Ab Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
ESL Shipping Oy    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Finavia Oyj    
Finnair Oyj    
Finnhems Oy    
Finnlines Oy    
Finnpilot Pilotage Oy    
Godby Shipping Ab    
Haminan kaupunki    
Hangon Satama Oy    
Helsingin kaupunki    
Helsingin Satama Oy    
Helsingin seudun kauppakamari - Helsingforsregionens handelskammare ry    
Helsingin taksiautoilijat ry    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeen ELY-keskus    
Ilmatieteen laitos    
JH Taksi    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kansaneläkelaitos    
Kemin kaupunki    
Kemin Satama Oy    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keskuskauppakamari ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kokkolan kaupunki    
Kokkolan Satama Oy    
Kotkan kaupunki    
Kvarken Ports Ltd (Vaasa)    
Lapin ELY-keskus    
Lapin Taksiyrittäjät ry    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Linja-autoliitto ry    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Menevä Oy    
Meriliitto – Sjöfartsförbundet ry    
Merimieseläkekassa    
Merimiespalvelutoimisto    
Meritaito Oy    
Meriteollisuus ry    
Nordic Regional Airlines Oy    
Oikeusministeriö    
Oulun kaupunki    
Oulun Satama Oy    
Oy Alfons Håkans Ab    
Oy Langh Ship Ab    
Patria Oyj    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjan Group Oy    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan Taksiyrittäjät    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen Taksiyrittäjät ry    
Poliisihallitus    
Porin kaupunki    
Porin Satama Oy    
Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys PIA ry    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Raahen Satama Oy    
Rajavartiolaitos    
Rauman kaupunki    
Rauman Satama Oy    
RT    
Saimaan Satamat Oy (Joensuu)    
SAK    
Satakunnan ELY-keskus    
Satamaoperaattorit ry    
Sisäministeriö    
Skärgårdshavets Helikoptertjänst Ab    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen ilmailuliitto ry    
Suomen Ilmailuopisto Oy    
Suomen Konepäällystöliitto ry    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen Kuntaliitto ry Finlands Kommunförbund rf    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivapäällystöliitto ry    
Suomen Lennonjohtajien Yhdistys ry    
Suomen lentäjäliitto ry    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen moottorilentäjien liitto ry    
Suomen Paikallisliikenneliitto - Finlands Lokaltrafikförbund ry    
Suomen Palvelutaksit ry    
Suomen Purjehdus ja Veneily ry    
Suomen Satamaliitto ry    
SUOMEN TAKSILIITTO R.Y.    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Yrittäjät    
Tallink Silja Oy    
Tampereen kaupunki    
Teknologiateollisuus ry    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tornion kaupunki    
Tuil Group Oy    
Tulli    
Turun kaupunki    
Turun Satama Oy    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenkaupungin kaupunki    
Uudenkaupungin Satama Oy    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan kaupunki    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Wasaline    
VG-Shipping Oy    
White Star Taxi Oy    
Viking Line Abp    
VNK    
VR Group    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö