Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Syyttömyysolettamadirektiivin kansallista täytäntöönpanoa koskeva arviomuistio

Syyttömyysolettamadirektiivin kansallista täytäntöönpanoa koskeva arviomuistio

Lausuntopyynnön diaarinumero: OM 4/481/2013

Vastausaika on päättynyt: 10.3.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Direktiivi eräiden syyttömyysolettamaan liittyvien näkökohtien ja läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskevan oikeuden lujittamisesta rikosoikeudellisissa menettelyissä (ns. syyttömyysolettamadirektiivi, 2016/343) annettiin 9.3.2016. Jäsenvaltioiden on saatettava direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1.4.2018. Arviomuistiossa tarkastellaan direktiivistä kansalliseen lainsäädäntöön mahdollisesti aiheutuvia muutostarpeita.
Linkit
Liitteet:

Arviomuistio.docx - Liitteenä syyttömyysolettamadirektiivin (2016/343) kansallista täytäntöönpanoa koskeva arviomuistio, josta lausuntoa pyydetään.

Direktiivi FI _ CELEX_32016L0343_FI_TXT.pdf - Liitteenä myös direktiivin suomenkielinen kieliversio.

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään perjantaina 10.3.2017.
Vastausohjeet vastaanottajille
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne syyttömyysolettamadirektiivin (2016/343) kansallista täytäntöönpanoa koskevasta arviomuistiosta.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoa asiasta antaa erityisasiantuntija Lauri Rautio, puh. 02951 50380, sähköpostiosoite lauri.rautio@om.fi.

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Jakelu:
Auktorisoidut lakimiehet ry    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin oikeusaputoimisto    
Ihmisoikeusliitto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus (varataan tilaisuus lausua)    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö / kriminaalipoliittinen osasto    
Oulun käräjäoikeus    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Professori Dan Frände    
Professori Mikko Vuorenpää    
Rikosseuraamuslaitos    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen journalistiliitto    
Suomen Lakimiesliitto    
Tulli    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Asiasanat

ihmisoikeudet

rikosprosessi

syyttömyysolettama