Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö määräysluonnoksesta: "Suunnittelun ja seurannan asiakirjojen julkaiseminen Tutkihallintoa.fi-palvelussa"

Lausuntopyyntö määräysluonnoksesta: "Suunnittelun ja seurannan asiakirjojen julkaiseminen Tutkihallintoa.fi-palvelussa"

Lausuntopyynnön diaarinumero: VK/114329/00.00.01.06.00/2021

Vastausaika on päättynyt: 10.12.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Valtiokonttori on valmistellut oheisen luonnoksen määräykseksi "Suunnittelun ja seurannan asiakirjojen julkaiseminen Tutkihallintoa.fi-palvelussa". Määräyksellä on tarkoitus kumota Valtiokonttorin 20.12.2010 antama määräys suunnittelun ja seurannan asiakirjojen sekä tuloksellisuustietojen julkaisemisesta Valtionhallinnon internetraportoinnissa (Netra) (VK 540/03/2010).

Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) mukaan kirjanpitoyksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä tulostavoitteet (14 § (254/2004)), tilinpäätökset (63 § (1786/2009)) ja ministeriön tilinpäätöskannanotot (66 i § (254/2004)) sijoitetaan Valtiokonttorin ylläpitämään yleisessä tietoverkossa saatavilla olevaan tietopalveluun, jollei viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetusta laista (621/1999) muuta johdu.

Valtiokonttori on määräyksessään edellyttänyt talousarvioasetuksen mukaisten suunnittelun ja seurannan asiakirjojen yhdenmukaista julkaisemista kunkin kirjanpitoyksikön omilla kotisivuilla, mitkä on linkitetty Valtiokonttorin ylläpitämään yleisessä tietoverkossa saatavilla olevaan tietopalveluun. Vuodesta 2006 alkaen tietopalveluna on toiminut Valtion raportointipalvelu Netra, minkä on vuodesta 2020 alkaen korvannut Valtiokonttorin ylläpitämä Tutkihallintoa.fi -palvelu.

Tämän ohella Valtiokonttori on määräyksessään edellyttänyt julkaisemaan ministeriön ja viraston välisen tulossopimuksen mukaiset tulostavoitteet sekä niitä vastaavat toteutumatiedot Valtion tulostietojärjestelmässä.
Tausta
Tuloksellisuustietojen kerääminen yhteen tietojärjestelmään on ollut osa valtion tulosohjauksen kehittämistä ja sen avulla tavoiteltiin yhteistä tietopohjaa valtion tulosohjaukselle. Alkuperäisenä tavoitteena oli saada virastot ja laitokset suunnittelemaan toimintaansa Valtion tulostietojärjestelmän avulla, minkä tietoihin perustuen laadittaisiin tulostavoiteasiakirja (tulossopimus).

Valtion tulostietojärjestelmä ei kuitenkaan pystynyt kaikilta osin vastaamaan tulossopimuksen laadinnan tarpeisiin, joten tuloksellisuustietojen kirjaamisesta on muodostunut käytännössä ylimääräinen toimenpide, mikä tehdään mekaanisesti tulossopimuksen laadinnan jälkeen – jos silloinkaan. Viime vuosina järjestelmään on tulostavoitteensa raportoinut vain noin puolet virastoista ja laitoksista.

Valtion tuloksellisuustiedon käytettävyys on myös osoittautunut haasteelliseksi. Yhtenäisistä luokitteluista, kuten tulosprisman tuloksellisuuden osa-alueet, huolimatta Valtion tulostietojärjestelmään kerääntyvä data on varsin heterogeenistä. Tavoitteiden ja niitä vastaavien toteutumien keskinäisen vertailun automatisointi on käytännössä mahdotonta valtion yhteisen arviointiasteikon puuttuessa.

Valtion tulostietojärjestelmä ja tietojen velvoittava raportointi on ollut toiminnassa vuodesta 2007 lukien. Tänä aikana tietojärjestelmää on sen alkuvuosina kehitetty useampaankin otteeseen palvelun parantamiseksi, mutta käytössä on edelleen sama järjestelmä, joten se on käytännössä myös elinkaarensa lopussa.
Tavoitteet
Uuden määräyksen "Suunnittelun ja seurannan asiakirjojen julkaiseminen Tutkihallintoa.fi-palvelussa" myötä luovutaan kirjanpitoyksiköille osoitetusta velvoitteesta julkaista ministeriön ja viraston välisen tulossopimuksen mukaiset tulostavoitteet sekä niitä vastaavat toteutumatiedot Valtion tulostietojärjestelmässä. Samalla Valtiokonttorin on tarkoitus luopua Valtion tulostietojärjestelmän ylläpidosta 1.1.2022 lähtien.

Valtiokonttori edellyttää jatkossakin suunnittelun ja seurannan asiakirjojen julkaisemista kunkin kirjanpitoyksikön kotisivuilla, siten että asiakirjasivut on linkitetty Valtiokonttorin ylläpitämään yleisessä tietoverkossa saatavilla olevaan tietopalveluun (Tutkihallintoa.fi). 

Valtionhallinnon tuloksellisuuden raportoinnin kehittäminen jatkuu vuoden 2022 aikana yhteistyössä ministeriöiden ja Valtiokonttorin kanssa, valtiovarainministeriön johdolla. Tavoitteena on yhdenmukaistaa tulostavoitteiden toteutumatietojen raportointia ja tulosten arviointia tilinpäätöksiin sisältyvissä toimintakertomuksissa siten, että raportoituja tietoja voidaan jatkossa hyödyntää nykyistä vertailukelpoisemmin valtionhallinnon, hallinnonalojen sekä kirjanpitoyksiköiden tuloksellisuuden arvioinnissa. Tämän ohella on tarkoitus jatkaa liikenne- ja viestintäministeriön sähköisen tulossopimuksen valmistelujärjestelmän (DigiTS) kehittämistä ja käytön laajentamista myös muille hallinnonaloille.
Linkit

https://www.valtiokonttori.fi/maaraykset-ja-ohjeet/suunnittelun-ja-seurannan-asiakirjojen-seka-tuloksellisuustietojen-julkaiseminen-valtion-raportointipalvelussa-netra/ - Suunnittelun ja seurannan asiakirjojen sekä tuloksellisuustietojen julkaiseminen Valtion raportointipalvelussa (Netra) 20.12.2010 VK 540/03/2010 (voimassa oleva määräys)

https://www.valtiokonttori.fi/maaraykset-ja-ohjeet/suunnittelun-ja-seurannan-asiakirjasivujen-laadinta/ - Suunnittelun ja seurannan asiakirjasivujen laadinta 14.02.2012 VK 40/03/2012 (voimassa oleva ohje)

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19921243 - Asetus valtion talousarviosta 11.12.1992/1243

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot määräysluonnoksesta pyydetään anatamaan viimeistään 10.12.2021 mennessä.

Määräys "Suunnittelun ja seurannan asiakirjojen julkaiseminen Tutkihallintoa.fi-palvelussa" on tarkoitus antaa siten, että se tulisi voimaan 1.1.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. 
Valmistelijat
Olli Ahonen, apulaisjohtaja
Valtiokonttori
olli.ahonen@valtiokonttori.fi

Kimmo Järvinen, projektipäällikkö
Valtiokonttori
kimmo.jarvinen@valtiokonttori.fi
Jakelu:
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunta    
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus    
Energiavirasto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Geologian tutkimuskeskus    
Hätäkeskuslaitos    
Ilmatieteen laitos    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Kansallisarkisto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Luonnonvarakeskus    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Museovirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pelastusopisto    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Rahoitusvakausvirasto    
Rajavartiolaitos    
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö    
Ruokavirasto    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta SAMU    
Suojelupoliisi    
Suomen Akatemia    
Suomen ympäristökeskus    
Suomenlinnan hoitokunta    
Syyttäjälaitos    
Säteilyturvakeskus STUK    
Tasavallan presidentin kanslia    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tilastokeskus    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Ulkopoliittinen instituutti    
ulosottolaitos    
Valtiokonttori    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

tulosohjaus, tulostietojärjestelmä, suunnittelun ja seurannan asiakirjat, tutkihallintoa.fi