Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen suoritteiden maksullisuudesta

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen suoritteiden maksullisuudesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/23277/2021

Vastausaika on päättynyt: 8.12.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen (jäljempänä Tietolupaviranomainen)
suoritteista perittävät maksut määräytyvät valtion maksuperustelain (150/1992, jäljempänä
maksuperustelaki) mukaan.
 
Maksuperustelain 8 §:n mukaan maksujen tarkemmista perusteista tulee säätää
asianomaisen ministeriön antamalla asetuksella.
 
Ehdotettavassa asetuksessa määritellään Tietolupaviranomaisen maksulliset suoritteet.
Tausta
Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (552/2019, jäljempänä toisiolaki) tuli
voimaan 1.5.2019.
 
Sosiaali- ja terveysministeriö antoi ensimmäisen asetuksen (1500/2019) sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen (Tietolupaviranomainen) suoritteiden maksullisuudesta ajalle 1.1.2020-31.12.2020 ja toisen ajalle 1.1.2021-31.12.2021.
 
Nyt on kyseessä sarjassaan kolmas maksuasetus, jossa määritellään Tietolupaviranomaisen maksulliset suoritteet ajalle 1.1.2022-31.12.2022.
Tavoitteet
Toisiolain tavoitteena on mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa sekä
sosiaali- ja terveysalan ohjaus-, valvonta-, tutkimus- ja tilastotarkoituksessa tallennettujen
henkilötietojen tehokas ja tietoturvallinen käsittely sekä niiden yhdistäminen
Kansaneläkelaitoksen, Digi- ja väestötietoviraston, Tilastokeskuksen ja
Eläketurvakeskuksen henkilötietoihin. Toisiolain tavoitteena on lisäksi turvata yksilön
luottamuksensuoja sekä oikeudet ja vapaudet henkilötietoja käsiteltäessä. Lain tavoitteena
on myös sujuvoittaa ja nopeuttaa olennaisesti tietojen käyttölupiin liittyvää käsittelyä ja
keventää siihen liittyvää, rinnakkaisista lupamenettelyistä aiheutuvaa hallinnollista taakkaa.
 
Tietolupaviranomainen tai muu luvan myöntänyt viranomainen saa toisiolain 49 §:n
perusteella periä maksun tietoluvasta ja tietopyyntöä koskevasta päätöksestä. Maksun
määräytymisen perusteista säädetään maksuperustelaissa. Toisiolain 50 §:n mukaan
Tietolupaviranomainen saa periä korvauksen toisiolaissa tarkoitetun tietoluvan ja
tietopyyntöä koskevan päätöksen mukaisten tietojen poimimisesta,
toimittamisesta ja yhdistelystä, esikäsittelystä, pseudonymisoinnista ja anonymisoinnista
sekä tietoturvallisen käyttöympäristön käytöstä. Lain 50 §:n mukaan Tietolupaviranomaisen
korvausten määräytymisen perusteista säädetään maksuperustelaissa
 
Maksuperustelaissa säädetään valtion viranomaisten suoritteiden maksullisuuden ja
suoritteista perittävien maksujen suuruuden yleisistä perusteista sekä maksujen muista
perusteista. Lain 6 §:ssä säädetään julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.
Julkisoikeudellisella suoritteella tarkoitetaan lain 3 §:n mukaan valtion viranomaisen
suoritetta, jonka kysyntä perustuu lakiin tai asetukseen ja jonka tuottamiseen viranomaisella
on tosiasiallinen yksinoikeus.
 
Lain 7 §:ssä säädetään muiden suoritteiden hinnoista. Pykälän 1 momentin mukaan
viranomaisen muiden kuin 6 §:ssä tarkoitettujen suoritteiden hinnoista päätetään
liiketaloudellisin perustein.
 
Ehdotettavassa asetuksessa määritellään Tietolupaviranomaisen maksulliset suoritteet
vuodelle 2022.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään jättämään 8.12.2021 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään jättämään osoitteessa lausuntopalvelu.fi. Lausuntoja voi lähettää
myös osoitteeseen kirjaamo.stm@gov.fi. Saatteeseen pyydetään laittamaan diaarinumero
VN/23277/2021 ja säädösvalmisteluhankkeen tunniste STM102:00/2021. Kaikki
lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi-sivustolla ja hankerekisterissä.
Lausuntopyyntö on nähtävissä myös sosiaali- ja terveysministeriön internetsivuilla
osoitteessa http://stm.fi/lausuntopyynnot.
Valmistelijat
Essi Suonvieri
Lakimies
puh. +358 295 163 137
etunimi.sukunimi@gov.fi
Jakelu:
Aalto yliopisto    
Attendo    
Auria biopankki    
Business Finland    
CSC Oy    
Digi- ja väestötietovirasto DVV    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Eläketurvakeskus    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, Essote    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
FCG Finnish Consulting Group Oy    
FINBB – Biopankkien osuuskunta    
Findata    
FinnGen-hanke    
Helsingin biopankki    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HUS    
Helsingin yliopisto    
Hematologinen Biopankki    
Hyvinvointiala HALI ry    
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Sosteri    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen Biopankki    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän yliopisto    
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Kela    
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä, Soite    
Keski-Suomen biopankki    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
KPMG    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Kymsote    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lapin yliopisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö LVM    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Lääketeollisuus ry    
Mehiläinen Oy    
Nixu Oyj    
Nordic Healthcare Group Oy NHG    
Oikeuskanslerin virasto    
Oikeusministeriö OM    
Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM    
Oulun yliopisto    
Pellervon taloustutkimus    
Pihlajalinna Oyj    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Siun sote    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen biopankki    
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sosnet    
Suomen Akatemia    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra    
Suomen Lääkäriliitto    
Suomen Terveystalon Biopankki    
Tampereen biopankki    
Teknologiateollisuus ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Terveystalo    
THL biopankki    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Traficom    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö TEM    
Työterveyslaitos TTL    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Vaasan yliopisto    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtiovarainministeriö VM    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Veripalvelun biopankki    
Åbo Akademi