Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Aravavuokratalojen purkuavustusta koskevan asetuksen muuttaminen

Aravavuokratalojen purkuavustusta koskevan asetuksen muuttaminen

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/11039/2019

Vastausaika on päättynyt: 23.12.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta, jolla muutettaisiin aravavuokratalojen purkamiskustannuksiin myönnetävästä avustuksesta annetua valtioneuvoston asetusta.

Purkuavustuksen prosentuaalista enimmäismäärää korotettaisiin vuosille 2020-2022 70 prosentista 90 prosenttiin, mikäli purettava vuokratalo sijaitsee sellaisessa kunnassa, jonka asuntomarkkinatilanteessa ja väestökehityksessä tapahtuneet muutokset ovat vaikeuttaneet vuokrataloyhteisön toimintaa ja yhteisö on huomattavissa ja pitkäaikaisissa taloudellisissa vaikeuksissa. Lisäksi avustettaville purkuhankkeille asetettaisiin vaatimus toimittaa selvitys purkujätteen hyödyntämisestä avustuksen myöntävälle Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle.
Tausta

Esitys pohjautuu pääministeri Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelmaan. Hallitusohjelman mukaan purkuavustusta ja purkuavustusvaltuutta korotetaan määräaikaisesti. Esityksellä toteutettaisiin myös hallitusohjelman tavoitteita edistää materiaalien kierrätystä ja kiertotaloutta rakennusalalla.

Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on tukea taloudellisissa vaikeuksissa olevien vuokrataloyhteisöjen mahdollisuuksia sopeuttaa asuntokantaansa kysyntää vastaavaksi. Esityksen tavoitteena on myös edistää kiertotaloutta ja materiaalien kierrätystä rakennusalalla. 
Liitteet:

Muistioluonnos.pdf - Muistioluonnos

Asetusluonnos.pdf - Asetusluonnos

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta ympäristöministeriölle viimeistään viimeistään maanantaina 23.12.2019.
Vastausohjeet vastaanottajille
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi ympäristöministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om(a)om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa hallitussihteeri Liisa Meritähti, p. 0295 250 376, liisa.meritahti(a)ym.fi.

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om(a)om.fi.
Jakelu:
Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät - KOVA ry    
Kuntaliitto    
Rakennusteollisuus RT ry    
RAKLI ry    
SKOL ry    
Suomen opiskelija-asunnot SOA ry    
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto    
Valtiokonttori    
Valtiovarainministeriö    
Vuokralaiset VKL ry