Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - LAUSUNTOPYYNTÖ VAMMAISPALVELULAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUKSESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ VAMMAISPALVELULAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUKSESTA

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/12531/2021

Vastausaika on päättynyt: 11.4.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi vammaispalvelulaiksi. Esitysluonnokseen liittyy lisäksi muutoksia kehitysvammaisten erityishuollosta annettuun lakiin, sosiaalihuoltolakiin, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin.
Tausta
Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan vammaisten ihmisten yksilöllisten tarpeiden parempi huomioon ottaminen toteutetaan osana vammaispalvelulain uudistusta.

Esitysluonnosta valmisteltaessa on hyödynnetty rauennutta hallituksen esitystä 159/2018 vp kuitenkin niin, että pykälien kirjoitustapaa ja rakennetta on muutettu. Suurimmat sisällölliset muutokset on tehty pykäliin, jotka koskevat lain soveltamisalaa, valmennusta, erityistä tukea ja liikkumisen tukea. Lisäksi esitykseen sisältyy säännökset kehitysvammalain muutoksista. Kehitysvammalaki oli tarkoitus kumota vammaispalvelulainsäädännön uudistuksen yhteydessä. Koska laajempi itsemääräämisoikeuslainsäädännön valmistelu siirtyy seuraavalle hallituskaudelle, joudutaan osa kehitysvammalain säännöksistä jättämään voimaan muutettuina.

Uudistusta on valmisteltu laajassa yhteistyössä.
Keväällä 2021 järjestettiin kaikille avoimia kuulemistilaisuuksia ja kyselyitä eri vammaispalveluja koskevista säännösehdotuksista. Syksyllä 2021 valmistelua jatkettiin toteuttamalla kohdennettuja kuulemistilaisuuksia eri sidosryhmille.
 
Sosiaali- ja terveysministeriö asetti ajalle 13.12.2019 -31.10.2021 ns.  osallisuustyöryhmän. TYöryhmän ehdotuksia on hyödynnetty valmistelussa. Työryhmän tehtävänä oli arvioida ja valmistella säännösehdotuksia vammaispalveluja koskevaan lainsäädäntöön. Myös osallisuustyöryhmän ehdotusten pohjana oli rauennut hallituksen esitys 159/2018 vp. Työryhmän raportista toteutettiin lausuntokierros, josta laadittiin keväällä 2021 yhteenveto. Tämän takia lausuntopyyntö ei sisällä kysymyksiä osallisuustyöryhmän käsittelemistä lakiluonnoksen 1 luvun asiakasprosessia koskevista säännöksistä eikä sosiaalihuoltolakiin ehdotettavista muutoksista.  Tarvittaessa näistä on mahdollista lausua lausuntopyynnön lopussa muiden vapaamuotoisten huomioiden yhteydessä. 
Tavoitteet
Hallituksen esityksen tavoitteena on toteuttaa vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta ja osallisuutta yhteiskunnassa, tukea vammaisten henkilöiden itsenäistä elämää ja itsemääräämisoikeutta vamman laadusta riippumatta sekä turvata vammaisten henkilöiden oikeus yksilöllistä tarvetta vastaaviin sosiaalipalveluihin ja välttämättömään huolenpitoon.
Liitteet:
Aikataulu
Suomenkieliset lausunnot pyydetään toimittamaan sosiaali- ja terveysministeriöön viimeistään 4.4.2022.
Ruotsinkieliset lausunnot pyydetään toimittamaan sosiaali- ja terveysministeriöön viimeistään 11.4.2022.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi kautta.
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. 

Jos ette kuitenkaan voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.stm@gov.fi. Lausuntoon pyydetään merkitsemään diaarinumero VN/12531/2021 sekä STM083:00/2019.
VAHVA-ministeriöille: lausunto viedään VAHVA:n asialle VN/12531/2021. 

Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne ovat nähtävissä lausuntopalvelu.fi –sivustolla sekä hankerekisterissä. Lausuntopyyntö on nähtävissä myös sosiaali- ja terveysministeriön internetsivuilla osoitteessa https://stm.fi/lausuntopyynnot.

Useiden kysymysten jälkeen on varattu avointa tilaa perusteluille tai muille huomioille. Toivomme mahdollisimman tiiviisti kirjoitettuja perusteluita ja huomioita.
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyynnöstä antavat: 
Lakimies Sirkka Sivula, sirkka.sivula(at)gov.fi,  puh. 0295 163007
Neuvotteleva virkamies Anne-Mari Raassina, anne-mari.raassina(at)gov.fi, puh. 0295 163405.
Lakimies Ida Hakanen, ida.hakanen(at)gov.fi, puh. 0295 163173

Yhteydenottoja toivotaan ensisijaisesti sähköpostitse.
Jakelu:
Aivoliitto    
Autismiliitto    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote    
Etelä-Pohjanmaan erityishuoltopiiri    
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Eteva kuntayhtymä    
Folkhälsan    
Folktinget    
Förfbundet De Utvecklingsstördas VÄL (FDUV) rf.    
Helsingin erityishuoltopiiri    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin yliopisto    
Hengityslaitepotilaat    
Heta-liitto ry    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Ihmisoikeuskeskus    
Ikäinstituutti    
Invalidiliitto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL    
Jyväskylän kaupunki    
Kainuun erityishuoltopiiri    
Kansallinen Kokoomus r.p.    
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö    
Kehitysvammaisten Tukiliitto    
Kehitysvammaliitto    
Kela    
Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiiri    
Keski-Suomen erityishuoltopiiri    
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus KOSKE    
Keuruun kaupunki    
Kommunernas socialtjänst k.f.    
Korkein hallinto-oikeus    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Kuopion kaupunki    
Kuuloliitto ry    
Kuurojen liitto    
Kymenlaakson erityishuoltopiiri    
Kynnys ry    
Kårkulla samkommun    
Lainsäädännön arviointineuvosto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin erityishuoltopiiri    
Lapsiasiainvaltuutetun toimisto    
Lapsioikeusjuristit ry    
Lastensuojelun keskusliitto    
Lohjan kaupunki    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry    
Muistiliitto ry    
Neuroliitto ry    
Näkövammaisten liitto    
Oikeuskanslerin virasto    
Oikeusministeriö    
Omaishoitajaliitto ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Perussuomalaiset r.p.    
Perusturvakuntayhtymä Karviainen    
Pikassos Oy    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Porvoon kaupunki    
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä    
Rovaniemen kaupunki    
Saamelaiskäräjät    
Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf (SAMS)    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Sininauhaliitto    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)    
Sosiaaliasiamiehet ry    
Sosiaalijohto ry    
SOSTE - Suomen sosiaali- ja terveys ry    
Suomen CP-liitto ry    
Suomen Keskusta r.p.    
Suomen Kristillisdemokraatit r.p.    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Kuurosokeat ry    
Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.    
Suomen senioriliike    
Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue r.p.    
Super    
Talentia    
Tampereen kaupunki    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tehy    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)    
Turun hallinto-oikeus    
Turun kaupunki    
Turun yliopistollinen keskussairaala (TYKS)/ Hengitystukiyksikkö /Waltteri Siirala    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Vaalijalan kuntayhtymä    
Vaasan hallinto-oikeus    
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta (ETENE)    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry    
Vanhustyön keskusliitto ry    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri    
Vasemmistoliitto r.p.    
Vihreät De Gröna    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ympäristöministeriö    
Ålands landskapsregering    
Asiasanat

vammainen, vammaispalvelut, lainsäädäntö

personer med funktionsnedsättning, funktionshinderservice, lagstiftning