Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja lukiolain muuttamisesta

Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande utbildning, lagen om yrkesutbildning och gymnasielagen

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/489/2021

Vastausaika on päättynyt: 11.6.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Undervisning- och kulturministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande utbildning, lagen om yrkesutbildning och gymnasielagen. Vi ber dig vänligen lämna in ditt utlåtande senast den 7 juni 2021.
Bakgrund
Regeringens proposition har samband med regeringsprogrammets mål att utarbeta ett åtgärdsprogram som syftar till att ingripa i mobbning och minska ensamheten. Regeringens proposition är en del av undervisnings - och kulturministeriets åtgärdsprogram för förebyggande av mobbning, våld och trakasserier inom småbarnspedagogiken, skolorna och läroanstalterna. Åtgärderna i programmet har beretts i samarbete med inrikesministeriet, justitieministeriet och social- och hälsovårdsministeriet.
Målsättningar
Syftet med den föreslagna lagstiftningen är att precisera och korrigera undervisningsväsendets bestämmelser så att man kan ingripa i mobbning, trakasserier och våld i rätt tid, stärka elevens rättsliga ställning och försäkra alla elevers trygga inlärningsmiljö.

Det föreslås att bestämmelserna om förvägrande av undervisning preciseras i lagarna, så att studerandena får den stöd de behöver under den tid som de förvägrats att delta i undervisningen och när de återvänder till undervisningen. Det föreslås att tiden för förvägrande av undervisning ska utvidgas till att omfatta inte bara den återstående dagen utan också följande dag. Det föreslås att bestämmelserna om förfarandet vid avstängning från utbildning ändras så att den studerande och vårdnadshavaren ges tillfälle att delta i utarbetandet av en individuell plan enligt vilken undervisningen genomförs och inlärningen följs under avstängningen. Dessutom preciseras de studerandes skyldigheter så att de motsvarar bestämmelserna i gymnasielagen.

Till lagarna fogas en bestämmelse om barnets bästa när undervisning planeras, ordnas och när det fattas beslut om den.

Därtill ändras lagen om yrkesutbildning och gymnasielagen så att det i dem föreskrivs om skyldigheten för lärare eller rektor att meddela om trakasserier, mobbning eller våld som skett i läroanstalten eller under skolvägen och som kommit till hans eller hennes kännedom till vårdnadshavaren eller någon annan laglig företrädare för den studerande som gjort sig skyldig till detta.

Det föreslås att bestämmelserna om förbud mot dubbel straffbarhet i lagarna upphävs.

I bestämmelserna om ändringssökande i lagen om grundläggande utbildning och gymnasielagen görs de ändringar som följer av lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

Också statsrådets förordning om ändring av förordningen om grundläggande utbildning skickas ut på remiss. Den föreslagna regleringen ger rektorerna beslutanderätt i disciplinärenden enligt 36 § i lagen om grundläggande utbildning.

Avsikten är att de föreslagna lagarna ska träda i kraft den 1 augusti 2022.

Den föreslagna förordningen av statsrådet avses träda i kraft den 1 januari 2022.
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas senast den 7 juni 2021 som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi.
Svarsanvisningar för mottagare
Också instanser som inte nämns i sändlistan är välkomna att lämna ett utlåtande till ministeriet. Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras i webbtjänsten utlåtande.fi. Ministeriet ber remissinstansen sammanfatta det viktigaste innehållet i utlåtandet i korthet (högst en sida) under rubriken ”Utlåtandets centrala innehåll”.
Beredare
Sami Aalto, regeringsråd (gymnasielagen och lagen om yrkesutbildning), tfn 029533 0082

Kirsi Lamberg, regeringsråd (lagen om grundläggande utbildning), tfn 02953 30397
Sändlista:
Aikuislukioliitto ry    
Aineopettajaliitto AOL ry    
AIO Aikuislukioiden opettajat ry    
Akava ry    
Ammatillisen aikuiskoulutuksen johtajat ry    
Ammatilliset erityisoppilaitokset (AMEO-verkosto)    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Euran kunta    
Finlands Svenska Lärarförbund FSL rf    
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin kaupunki    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Jyväskylän kaupunki    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kotkan kaupunki    
Koulukuraattorit ry    
KT Kuntatyönantajat    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Mikkelin kaupunki    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat Opsia ry    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Poliisihallitus    
Rovaniemen kaupunki    
Sisäministeriö    
Sivistystyönantajat ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto, SAKKI ry.    
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kansanopistoyhdistys ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lukiolaisten liitto    
Suomen opinto -ohjaajat ry    
Suomen Opiskelija -Allianssi OSKU ry    
Suomen Opiskelijakuntien liitto    
Suomen Oppisopimusosaajat ry    
Suomen Rehtorit ry    
Suomen vanhempainliitto    
Suomen Yrittäjät ry    
Svenska Finlands folkting    
Syyttäjälaitos    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Turun hallinto-oikeus    
Urheiluopistojen Yhdistys ry    
Vaasan hallinto-oikeus    
Valtion koulukodit    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vantaan kaupunki    
Yksityiskoulujen Liitto ry