Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/480/2021

Vastausaika on päättynyt: 11.6.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta. 
Hallituksen esitys liittyy hallitusohjelman kirjaukseen, että varhaiskasvatukseen kehitetään kolmiportaisen tuen malli.
Tausta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varhaiskasvatuslakia siten, että siinä säädettäisiin varhaiskasvatuksessa olevan lapsen oikeudesta tarvitsemaansa tukeen sekä varhaiskasvatuksessa annettavan tuen rakenteesta.
Tavoitteet
Lakiin esitetään lisättäväksi uusi 3 a luku, jossa säädettäisiin lapselle annettavasta tuesta. Luvussa säädettäisiin lapsen oikeudesta varhaiskasvatuksessa annettavaan tukeen, annettavasta tuesta ja tuen toteutuksesta sekä tuen tarpeen arvioinnista, hallintopäätöksen antamisesta sekä muutoksenhausta. Ehdotusten myötä syntyisi nykyistä vahvempi tuen jatkumo esi- ja perusopetuksen tukeen. 
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2022
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnon viimeinen jättöpäivä on 11.6.2021. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa. Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Ministeriö pyytää lausunnon antajaa tiivistämään lausunnon päätteeksi lausuntoon sisältyvän keskeisimmän sisällön lyhyesti (enimmäispituus l sivu) otsikolla "Lausunnon keskeinen sisältö".
Valmistelijat
Hallitusneuvos Kirsi Lamberg, puh. 02953 30397
Opetusneuvos Kirsi Alila, puh. 02953 30365
Jakelu:
Autismiliitto ry    
Celia    
CP-liitto ry    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry.    
Erilaisten oppijoiden liitto ry    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finlands Svenska Lärarförbund FSL rf    
Helsingin kaupunki    
Hyvinvointiala HALI ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry.    
Jyväskylän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Kehitysvammaisten tukiliitto ry    
Kehitysvammaliitto ry    
Kokkolan kaupunki    
Korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava    
Kristiinankaupunki    
Kuntatyönantajat    
Kuurojen liitto ry    
Kuurosokeat ry    
Kuusamon kaupunki    
Kynnys ry    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lastensuojelun Keskusliitto ry.    
Lieksan kaupunki    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry.    
Oikeusministeriö    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry.    
Opetushallitus    
Oulun kaupunki    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Raaseporin kaupunki    
Rantasalmen kunta    
Romaniasian neuvottelukunta    
Saamelaiskäräjät    
Sairaaloiden lastentarhanopettajat SAILA ry.    
Sateenkaariperheet ry.    
Sodankylän kunta    
Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy ry.    
Sosiaali-ja terveysministeriö    
Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK    
Suomen erityiskasvatuksen liitto SEL ry    
Suomen Kuntaliitto ry.    
Suomen Lastenhoitajien liitto    
Suomen Lähi-ja perushoitajaliitto Super ry.    
Suomen Monikkoperheet ry.    
Suomen sosiaali ja terveys ry, SOSTE    
Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat Sveot ry    
Suomen Yrittäjät ry.    
Svenska Finlands folkting    
Tampereen kaupunki    
Tasa-arvoasian neuvottelukunta TANE    
Tietosuojavaltuutettu    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK    
Turun kaupunki    
Työ-ja elinkeinoministeriö    
Valtakunnallinen vammaisneuvosto VANE    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry.    
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö sr    
Varhaiskasvatuksen opettajien liitto