Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Energiaviraston maksullisista suoritteista annetun asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyyntö Energiaviraston maksullisista suoritteista annetun asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/29172/2021

Vastausaika on päättynyt: 8.12.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta työ- ja elinkeinoministeriön asetukseksi Energiaviraston maksullisista suoritteista annetun asetuksen muuttamisesta.
 
Tausta
Energiaviraston maksuista säädetään työ- ja elinkeinoministeriön asetuksella valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla. Asetusmuutoksen taloudelliset vaikutukset ovat alle 5 miljoonaa euroa, joten asetus ei ole menossa valtioneuvoston raha-asiainvaliokuntaan käsiteltäväksi.
 
Tavoitteet
Energiaviraston maksullisista suoritteista annettua työ- ja elinkeinoministeriön asetusta on tarpeen päivittää ottaen huomioon erityisesti muutokset, jotka johtuvat energian alkuperätakuista annetusta laista (xx/2021, HE 87/2021), sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta annetun lain (1129/2003) kumoamisesta, biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteestä annetun lain muutoslaista (603/2021), päästökauppakauden vaihtumisesta ja energiatehokkuuslain (1429/2014) muuttamisesta.

Ehdotetulla asetuksella kumottaisiin maksuasetuksen (1241/2019) 4 §:n 7 kohta, 7 §:n 1 momentin 1–4 kohdat, muutettaisiin 2 §:n 28 kohta ja 4 §:n 17 kohta, 5 § ja lisättäisiin 2 §:ään uusi 29–31 kohta ja 4 §:ään 18 ja 19 kohta.
 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 8.12.2021.

 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausunnon voi halutessaan toimittaa myös osoitteeseen työ- ja elinkeinoministeriö, PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.tem@gov.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat

neuvotteleva virkamies Markku Kinnunen markku.kinnunen@gov.fi p. 029 506 4792 ja
lakimies Buket Hertti buket.hertti@gov.fi p. 029 504 7332.
 
Jakelu:
Bioenergia ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Fingrid Oyj    
Gasgrid Finland Oy    
Kuntaliitto    
liikenne- ja viestintäministeriö    
Metsäteollisuus ry    
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry    
Suomen Kaasuyhdistys ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
valtiovarainministeriö    
ympäristöministeriö    
Asiasanat

maksuasetus

maksulliset suoritteet

Energiavirasto