Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain 11 luvun muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain 11 luvun muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: D6L56D3-2

Vastausaika on päättynyt: 14.3.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Ulkoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain 11 luvun muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan hyväksyttäväksi ja saatettavaksi voimaan kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta New Yorkissa 20.12.2006 tehty kansainvälinen yleissopimus. Voimaansaattaminen tehtäisiin vakiomuotoisella voimaansaattamislailla. Lisäksi säädettäisiin rangaistavaksi tahdonvastaisen katoamisen toteuttaminen ja tehtäisiin uudesta rikoksesta aiheutuvat eräät muutokset rikoslainsäädäntöön.
Tausta
Yleissopimus on yksi YK:n yhdeksästä keskeisestä ihmisoikeussopimuksesta.

Yleissopimus velvoittaa osapuolen varmistamaan, että tahdonvastaisen katoamisen toteuttaminen on sen rikosoikeuden mukaan rangaistava teko. Yleissopimus sisältää lisäksi määräyksiä lainkäyttövallasta, rangaistuksista, kansainvälisestä oikeusavusta, luovuttamisesta, säilöönotosta, vapautensa menettäneiden ja heidän omaistensa oikeuksista sekä uhrien oikeudesta korvauksiin. Yleissopimus sisältää myös lapsia koskevia erityisiä määräyksiä.

Yleissopimuksella perustetaan tahdonvastaisia katoamisia käsittelevä komitea. Osapuoli voi ratifioidessaan yleissopimuksen tunnustaa komitean toimivallan käsitellä yksityishenkilöiden tekemiä valituksia tai valtiovalituksia. Suomen tarkoituksena on sitoutua molempiin menettelyihin ja antaa näitä koskevat selitykset. 

Yleissopimus tuli kansainvälisesti voimaan 23.12.2010. Suomen osalta yleissopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen päivän jälkeen, kun ratifioimiskirja on talletettu.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 14.3.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään jättämään lausuntopalveluun. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-sivustolle.
Vaihtoehtoisesti lausunnon voi toimittaa sähköpostilla (kirjaamo.um@formin.fi ja tuomas.kaivola@formin.fi). Lausunnonantajaa pyydetään tällöin viittaamaan asianumeroihin D6L56D3-2 ja UM009:00/2019.

Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan lausua.
 
Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi-sivulta Ohjeet >Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki saadut lausunnot ovat julkisia, ja ne julkaistaan verkkosivustolla.
Valmistelijat
Lainsäädäntösihteeri Tuomas Kaivola, tuomas.kaivola@formin.fi, p. +358 29 535 0887.
Jakelu:
Amnesty International Suomen osasto ry    
eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Suomen Aluehallintovirasto    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopisto/oikeustieteellinen tiedekunta    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto ry    
Itä-Suomen yliopisto/oikeustieteiden laitos/tutkimusjohtaja    
Julkiset oikeusavustajat ry/sihteeri    
Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS sr    
Keskusrikospoliisi    
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti/instituutin johtaja    
Lapin yliopisto/oikeustieteiden tiedekunta/dekaani    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lastensuojelun Keskusliitto ry    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Maahanmuuttovirasto    
Mannerheimin lastensuojeluliitto    
Miesjärjestöjen keskusliitto  ry    
Naisasialiitto Unioni    
Naisjärjestöjen Keskusliitto ry    
Naisjärjestöt yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS    
oikeuskanslerinvirasto    
oikeusministeriö    
Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry    
opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pakolaisneuvonta ry    
Poliisihallitus    
puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Rajavartiolaitos    
Rikosuhripäivystys    
sisäministeriö    
sosiaali- ja terveysministerö    
Suomen asianajajaliitto    
Suomen kuntaliitto    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL ry    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Syyttäjäyhdistys ry/sihteeri    
Suomen tuomariliitto ry/sihteeri    
Suomen YK-liitto ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveys- ja sosiaalialan lupa- ja valvontavirasto    
Tietosuojavaltuutettu    
Tilastokeskus    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turun hovioikeus    
Turun yliopisto/oikeustieteellinen tiedekunta    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
valtioneuvoston kanslia    
valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta/STM    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Åbo Akademi/Institutet för mänskliga rättigheter    
Ålands landskapsregering    
Asiasanat

ihmisoikeudet

rikosoikeus

brottmål

ihmisoikeussopimukset

mänskliga rättigheter

människorättskonventioner

valtiosopimus

fördrag