Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - HE-luonnos vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE-luonnos vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/952/2021

Vastausaika on päättynyt: 16.4.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Sopimus liittyy EU:n pankkiunionin yhteisen kriisinratkaisurahaston Euroopan vakausmekanismin yhteyteen perustettavan yhteisen varautumisjärjestelyn varhaiseen (tai aiemmin asian käsittelyn yhteydessä käytetty myös "aikaistettuun") käyttöönottoon.
Tausta

Euroopan unionin jäsenvaltiot sitoutuivat poliittisesti yhteisen varautumisjärjestelyn kehittämiseen vuoden 2023 loppuun ulottuvan siirtymäkauden aikana euroryhmän ja talous- ja rahoitusasioiden neuvoston julkilausumassa jo joulukuussa 2013. Lausuman mukaan järjestely helpottaisi kriisinratkaisurahaston lainanottoa ja pankkiala olisi viime kädessä vastuussa takaisinmaksusta kaikkien osallistuvien jäsenvaltioiden vakausmaksujen avulla, mukaan lukien jälkikäteen suoritettavat vakausmaksut.

Laajennetun kokoonpanon eurohuippukokous hyväksyi joulukuussa 2018 kattavan paketin talous- ja rahaliiton vahvistamiseksi mukaan lukien yhteisen varautumisjärjestelyn ehdot. Kyseisten ehtojen mukaisesti yhteinen varautumisjärjestely otettaisiin käyttöön tekemällä rajoitettuja muutoksia vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä tehtyyn sopimukseen ennen siirtymäkauden loppua edellyttäen, että riskien vähenemisessä on edistytty riittävästi ja sen jälkeen, kun asiasta on tehty toimielinten ja toimivaltaisten viranomaisten vuonna 2020 tekemään riskienvähentämisarviointiin perustuva poliittinen päätös.

Laajennettu euroryhmä teki riskienvähentämisarviointiin perustuvan poliittisen päätöksen varautumisjärjestelyn aikaistetusta käyttöönotosta ja vakausmaksuja koskevan sopimuksen muuttamisesta marraskuun 30. päivänä 2020. Sopimuspuolet allekirjoittivat sopimuksen Brysselissä 27. tammikuuta 2021 pois lukien Viro, joka allekirjoitti sopimuksen 8. helmikuuta 2021.

Laajennetun euroryhmän 30. marraskuuta 2020 poliittisen sovun mukaan varautumisjärjestelyn käyttöönottoon pyritään tammikuuhun 2022 mennessä, joten sopimuksen määräysten voimaantulon ajankohta on odotettavasti 1.1.2022.

Ehdotetaan, että esitykseen sisältyvä laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa.

Tavoitteet
Esityksen tarkoituksena on saattaa voimaan sopimus vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä tehdyn sopimuksen muuttamisesta.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan valtiovarainministeriölle viimeistään 16. huhtikuuta 2021.
Vastausohjeet vastaanottajille

Valtiovarainministeriö varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Valtiovarainministeriö käsittelee myös muut kuin lausuntopyynnön jakelussa mukana olleilta tahoilta määräaikaan mennessä saadut lausunnot.

Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 16.4.2021 vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Valmistelijat

Lisätietoja valtiovarainministeriössä antavat:

Neuvotteleva virkamies Tuukka Taipale (p. +358 295 530 523), tuukka.taipale@vm.fi
Jakelu:
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Oikeusministeriö    
Rahoitusvakausvirasto    
Suomen Pankki    
Ulkoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Asiasanat

Pankit

valtiosopimus

Pankkiunioni

luottolaitokset