Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Ruotsissa sijaitsevan Nunasvaara Eteläinen –grafiittikaivoksen YVA-selostuksen ja lupahakemuksen täydennyksistä

Lausuntopyyntö Ruotsissa sijaitsevan Nunasvaara Eteläinen –grafiittikaivoksen YVA-selostuksen ja lupahakemuksen täydennyksistä

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/21286/2021

Vastausaika on päättynyt: 30.11.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) pyytävät lausuntoa Ruotsissa sijaitsevan Nunasvaara Eteläinen –grafiittikaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen ja lupahakemuksen täydentävistä selvityksistä. Nunasvaara Eteläinen -hankkeen YVA-selostus ja lupahakemus olivat Suomessa kuultavina touko-kesäkuussa 2022, jolloin niistä annettiin 16 lausuntoa, jotka toimitettiin Ruotsiin. Vastauksessaan Ruotsille ympäristöministeriö katsoi, että neuvotteluja tuli jatkaa Espoon sopimuksen perusteella, sillä kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointi ei ollut riittävä Suomeen kohdistuvien vaikutusten osalta. Vastauksessa myös pyydettiin hankkeesta vastaavaa toimittamaan aineisto, jossa on otettu huomioon Suomessa annetut kommentit ja jossa arviointi on kohdennettu Suomeen kohdistuviin ympäristövaikutuksiin.

Hankkeesta vastaava Talga Ab on nyt toimittanut täydennyksenä aiemmin toimitettuihin materiaaleihin vastineet sekä Suomesta että Ruotsista viime lausuntokierroksella annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin (liitteet 295 ja 316). Lisäksi Talga Ab on toimittanut täydentävän esityksen koskien toiminnan vaikutusta purkuvesistöön (liite 313). Toimitetut täydennykset ovat saatavilla tämän lausuntopyynnön liitteinä suomen kielellä. Täydennykset ovat lisäksi luettavissa ympäristöministeriön ja Lapin ELY-keskuksen verkkosivuilta (ks. linkit), jossa myös aiemmin Suomeen toimitetut selvitykset sekä Ruotsille annetut vastaukset ovat luettavissa.
Tausta
Talga Ab suunnittelee grafiittimalmin avolouhintaa Nunasvaara Eteläisen alueelle, Vittangin läheisyyteen Kiirunan kuntaan Ruotsiin. Vuosittain louhittava ja paikan päällä rikastettava malmimäärä on enintään 120 000 tonnia. Toiminnassa muodostuva sivukivi, rikastushiekka ja vesienkäsittelylaitoksen sakka läjitetään uudelle jätealueelle ja myöhemmässä vaiheessa louhittuihin avolouhoksiin. Lisäksi hankkeeseen kuuluu maa-ainesten otto kaivoksen sulkemistoimiin ja vedenotto Hosiojärvestä. Kaivostoiminnan ylijäämävesi johdetaan Hosiojärveen, josta on lasku-uomat Tornionjokeen. Etäisyys suunnitellulta toiminta-alueelta Suomen rajalle on linnuntietä noin 90 km ja Tornionjokea pitkin noin 140 km.

Hankkeeseen sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimusta valtioiden rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista (Espoon sopimus) YVA-menettelyn osalta sekä Suomen ja Ruotsin välistä rajajokisopimusta lupamenettelyn osalta. Ympäristöministeriö toimii viranomaisena Espoon sopimuksen nojalla ja Lapin ELY-keskus viranomaisena rajajokisopimuksen nojalla. Näiden kahden eri sopimuksen mukainen kuuleminen järjestetään samassa yhteydessä. Ruotsissa hankkeen lupaviranomaisena toimii Uumajan käräjäoikeuden maa- ja ympäristötuomioistuin (Umeå tingsrätt, Mark- och miljödomstolen,) ja Espoon sopimuksen viranomaisena Ruotsin Luonnonsuojeluvirasto (Naturvårdsverket). 
Tavoitteet
Tällä lausuntopyynnöllä Ympäristöministeriö ja Lapin ELY-keskus pyytävät lausuntoa Ruotsissa sijaitsevan Nunasvaara Eteläinen –grafiittikaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen ja lupahakemuksen täydentävistä selvityksistä. Ympäristöministeriö on vastauksessaan Ruotsille pyytänyt hankkeesta vastaavaa toimittamaan jatkoneuvotteluissa aineistoa, jossa on otettu huomioon Suomessa annetut kommentit ja jossa arviointi on kohdennettu Suomeen kohdistuviin ympäristövaikutuksiin. Tällä lausuntopyynnöllä pyydetäänkin kannanottoa siihen, ovatko Talga Ab:n täydennyksinä toimittamat vastineet ja selvitys riittäviä a) Suomeen kohdistuvien merkittävien ympäristövaikutusten arvioimiseksi (YVA) ja b) hankkeesta tehtävää päätöstä varten (lupahakemus).
Linkit

https://www.ymparisto.fi/NunasvaaraEtelainenLupaYVA - ELY-keskuksen verkkosivut - Nunasvaara Eteläinen -hankkeen materiaalit

https://ym.fi/valtioiden-rajat-ylittavien-ymparistovaikutusten-arviointi - Ympäristöministeriön verkkosivut (-> Nunasvaara) - Nunasvaara Eteläinen -hankkeen materiaalit

Liitteet:

Ruotsin ympäristöviranomaisen lausuntopyyntö YVA-selostuksen ja lupahakemuksen täydentävistä selvityksistä (englanniksi).pdf - Kirje Ruotsin ympäristöviranomaiselta ympäristöministeriölle, 24.10.2022.

Täydentävä esitys koskien vaikutusta purkuvesistöön (liite 313).pdf - Talga Ab:n täydentävä selvitys koskien suunnitellun toiminnan vaikutusta purkuvesistöön. Selvitys käsittelee vaikutuksia Tornionjokeen ja Hosiojärveen.

Talga Abn vastine Ruotsista saatuihin kommentteihin (liite 295).pdf - Talga Ab:n vastine Ruotsissa annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin, 1.9.2022.

Talga Abn vastine Suomesta saatuihin kommentteihin (liite 316).pdf - Talga Ab:n vastine Suomesta annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin, 14.10.2022.

Aikataulu
Lausunnot ja mielipiteet pyydetään toimittamaan ympäristöministeriöön viimeistään keskiviikkona 30. marraskuuta 2022 vastaamalla tähän lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelut.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelut.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Huomioittehan, että kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelut.fi:ssä. Mikäli ette voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelut.fi.ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse kirjaamo.ym@gov.fi.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat:

Hankkeesta vastaava: Talga Ab/ Joel Mårtensson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, p. +46 709 777 535, joel.martensson@msa.se.
Espoon sopimuksen soveltaminen: Seija Rantakallio, ympäristöministeriö, p. 0295 250 246, etunimi.sukunimi@gov.fi.
Lupahakemuksen kuuleminen: Anna Pitsinki, Lapin ELY-keskus, p. 0295 037 029, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.
Ruotsin YVA-menettely: Richard Kristoffersson, Naturvårdsverket, p. +46 10 698 17 69, etunimi.sukunimi@naturvardsverket.se.
Lausuntopyynnön valmistelija: Anniina Kaikkonen, ympäristöministeriö, p. +358 295 250 309, etunimi.sukunimi@gov.fi.
Jakelu:
Enontekiön kunta / ympäristönsuojeluviranomainen, terveydensuojeluviranomainen, kunta    
Kolarin kunta / ympäristönsuojeluviranomainen, terveydensuojeluviranomainen, kunta    
Kukkolan osakaskunta    
Lapin Liitto    
Luonnonvarakeskus    
Metsähallitus    
Muonion kunta / ympäristönsuojeluviranomainen, terveydensuojeluviranomainen, kunta    
Paliskuntain yhdistys    
Pellon kunta / ympäristönsuojeluviranomainen, terveydensuojeluviranomainen, kunta    
Rovaniemen kaupunki / ympäristönsuojeluviranomainen, terveydensuojeluviranomainen, kunta    
Saamelaiskäräjät    
Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri    
Tornion kaupunki / ympäristönsuojeluviranomainen, terveydensuojeluviranomainen, kunta    
Tukes    
Ylitornion kunta / ympäristönsuojeluviranomainen, terveydensuojeluviranomainen, kunta