Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta ja Valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om inkomst som skall beaktas vid fastställande av arbetslöshetsfö

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/27839/2022

Vastausaika on päättynyt: 25.11.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet ber utlåtande om utkastet till statsrådets förordningar om verkställigheten av omställningspenningen.
Bakgrund
De lagändringar som syftar till att förbättra 55 år fyllda personers ställning på arbetsmarknaden bland annat genom att förbättra deras omställningsskydd träder i kraft vid ingången av 2023. I och med ändringarna betalar man ut en omställningspenning som motsvarar en månads lön till alla uppsagda som uppfyller vissa villkor. Omställningspenningen till arbetslöshetskassornas medlemmar betalas ut av arbetslöshetskassorna, och omställningspenningen till övriga uppsagda av Folkpensionsanstalten.
 
I förordningarna av statsrådet föreslås de ändringar som krävs för genomförandet av omställningspenningen och som gäller bestämningen av omställningspenningens belopp och ansökan om omställningspenning samt de uppgifter som ska lämnas i samband med ansökan.
Målsättningar
Genom de föreslagna ändringarna preciseras detaljerna om genomförandet av den omställningspenning som det i övrigt föreskrivs om i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande till social- och hälsovårdministeriet senast den 25.11.2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.
 
Alla remissvar är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi och i Hankeikkuna.
Beredare
Joni Rehunen, specialsakkunnig, tfn 029 516 3435
 
E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@gov.fi
Sändlista:
Akava    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Finanssivalvonta    
Kansaneläkelaitos    
KEHA-keskus    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Työllisyysrahasto    
Työttömyyskassojen yhteisjärjestö