Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö ylioppilastutkinnon latinan laajemman oppimäärän kokeen lakkauttamisesta

Lausuntopyyntö ylioppilastutkinnon latinan laajemman oppimäärän kokeen lakkauttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: OPH-2740-2021

Vastausaika on päättynyt: 2.9.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Ylioppilastutkintolautakunta valmistautuu lakkauttamaan latinan kielen laajemman oppimäärän kokeen. Latinan kielessä järjestettäisiin tällöin vain yhden tason mukainen koe.
Tausta
Lain ylioppilastutkinnosta (502/2019) 3 § 4 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella säädetään siitä, missä reaaliaineissa ja vieraissa kielissä kokeet järjestetään. Ylioppilastutkinto-lautakunta määrää, missä vieraissa kielissä järjestetään kahden eri tason mukaiset kokeet.

Ylioppilastutkinnossa on tällä hetkellä mahdollista suorittaa kahteen eri lyhyen kielen oppimäärään perustuva latinan kielen koe. Latinan laajemman oppimäärän koe perustuu perusopetuksen yläluokilla alkavaan oppimäärään B2.  Lyhyen oppimäärän koe perustuu lukiossa alkavaan oppimäärän B3.

Latinan kahden oppimäärän kokeisiin ilmoittautuneiden kokelaiden yhteenlaskettu määrä on laskenut vuosina 2012–2020 alle 50 kokelaaseen per vuosi.
 
Vuosi 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 kevät
Latina, laajempi oppimäärä 6 7 14 3 5 7 4 8 6 4
Latina, lyhyt oppimäärä 47 52 37 44 38 34 32 36 34 20
Yhteensä 53 59 51 47 43 41 36 44 40 24
Taulukko: Ilmoittautuneet latinan ylioppilastutkinnon kokeisiin.

Laajemman oppimäärän kokeen kirjoittajamäärät ovat viimeisen 10 vuoden seurantajaksolla olleet vuositasolla hyvin alhaiset (vuodessa alle 10 kirjoittajaa vuotta 2014 lukuun ottamatta). Lyhyen latinan kirjoittajamäärät ovat hienoisessa laskussa. Latinan kieltä on mahdollista opiskella muutamassa lukiossa. Usein kokeeseen osallistuvat kokelaat ovat opiskelleet kieltä muualla kuin lukiossa.

Muissa lyhyen oppimäärän vieraan kielen kokeissa vastaavat oppimäärät suoritetaan yhden lyhyen oppimäärän (B3) mukaan laaditulla kokeella. Samaan kokeeseen osallistuvat sekä perusopetuksen yläluokilla aloittaneet, että lukiossa kielen opiskelun aloittaneet opiskelijat. Kokelas voi valita kokeensa tason riippumatta siitä oppimäärästä, jonka mukaan hän on opiskellut (Ylioppilastutkinto-lautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet 19.2.2021 s. 2).

Vuoden 2015 lukion opetussuunnitelman perusteissa latinan B-oppimäärät lähentyivät toisiaan. Ero B2 ja B3 -oppimäärien välillä on vuoden 2019 lukion opetussuunnitelman perusteissa samankaltainen kuin muissa lyhyissä kielissä.

Lukiot voivat edelleen tarjota latinan B2- ja B3-oppimäärän opintoja, kuten muissakin vieraissa kielissä.

Korkeakoulut päättävät itsenäisesti, millä tavalla ne käyttävät ylioppilastutkinnon arvosanoja opiskelijavalinnassa. Ylioppilastutkintolautakunnan käsityksen mukaan latinan laajemman ja lyhyen oppimäärän kokeet ovat tähän asti olleet korkeakouluvalinnoissa samanarvoisia. Tilanne ei tältä osin muuttuisi.

Mahdollinen ajankohta viimeiselle laajemman oppimäärän kokeelle voisi olla esimerkiksi kevään 2024 tai 2025 tutkinnossa. Kevään 2024 tutkintoon on kolme vuotta, joka on yleinen siirtymäaika ylioppilastutkinnon muutoksille. Keväällä 2025 päättyy siirtymäaika Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 mukaisille kokeille. Ylioppilastutkintolautakunta päättää asiasta lausuntokierroksen jälkeen.
Tavoitteet
Ylioppilastutkintolautakunnan näkökulmasta siirtyminen yhteen latinan kielen kokeeseen antaa mahdollisuuden kehittää koetta lyhyen oppimäärän kokeena. Koetta tulisi voida kehittää muiden ylioppilastutkinnon vieraan kielen kokeiden tavoin vastaamaan uusia lukion opetussuunnitelman perusteita ja niissä asetettuja kaikille aineille yhteisiä laaja-alaisen osaamisen tavoitteita. Ainejaos pystyisi paremmin keskittämään voimavaransa latinan kokeen laadintaan ja kehittämiseen, jos kokeita olisi yksi. Kahden lyhyen oppimäärän mukaisen kokeen tasoerosta huolehtiminen on haastavaa
Aikataulu
Ylioppilastutkintolautakunta pyytää lausuntoa siirtymisestä yhteen latinan kielen lyhyen oppimäärän kokeeseen sekä mahdollisen muutoksen ajankohdasta. Ylioppilastutkintolautakunta pyytää toimittamaan lausunnot viimeistään 2.9.2021 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään jättämään määräaikaan mennessä oikeusministeriön Lausuntopalveluun.
Valmistelijat
Tutkintosihteeri Anna Hatva-Jokinen, yhteydenottopyynnöt puh. 0295 338 200 tai lautakunta@ylioppilastutkinto.fi (lomalla 5.7.–8.8.2021)
Jakelu:
Aikuislukioiden rehtorit ry (AIRE)    
Aineopettajien liitto AOL ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Finlands svenska lärarförbund FSL    
Finlands svenska skolungdomsförbund rf    
Klassillis-filologinen yhdistys r.y.    
Latinankielen opettajien yhdistys    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat OPSIA ry    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ    
Opetushallitus    
Pro Lukio ry    
Suomen harjoittelukoulujen rehtorit (HARRE)    
Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Lukiolaisten liitto    
Suomen lähilukioyhdistys    
Suomen Rehtorit ry    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry    
Yksityiskoulujen liitto