Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeuspalveluvirastosta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeuspalveluvirastosta ja siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/21072/2021

Vastausaika on päättynyt: 4.2.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee lakia Oikeuspalveluvirastosta ja siihen liittyviä lakeja talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain, oikeusapulain ja saamen kielilain muuttamiseksi.

Tarkoituksena on perustaa uusi Oikeuspalveluvirasto, jolle siirtyisi nykyisten oikeusapu- ja edunvalvontapiirien tehtävät.  Viraston tehtävänä olisi oikeusavun, talous- ja velkaneuvonnan sekä yleisen edunvalvonnan palvelujen järjestäminen.

Tarkoituksena on, että oikeusaputoimistot ja edunvalvontatoimistot säilyisivät ennallaan eikä niiden lakisääteisiin tehtäviin tai toimipaikkoihin tehtäisi muutoksia. Muutos koskisi hallinto- ja tukipalvelujen uudelleen järjestelyä. Virastoon esitetään perustettavaksi keskushallinto, jonka tehtävänä olisi viraston kehittäminen sekä hallinto- ja tukipalvelujen järjestäminen. Lisäksi oikeusministeriön keskushallintoviranomaisen tehtävät siirtyisivät virastolle.

Muutoksella tavoitellaan ministeriön tehtävien selkiyttämistä ja viranomaisten hallinnollisten palvelujen järjestämistä siten, että ne palvelevat entistä paremmin toimintaa.

Luonnos on valmisteltu osana Oikeusapu- ja edunvalvontaviraston ja oikeushallinnon erityisviranomaiset –viraston perustaminen –hanketta (Hankeikkuna OM51:00/2021).

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa kevätistuntokaudella 2022.
Liitteet:

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi oikeuspalveluvirastosta ja siihen liittyviksi laeiksi.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi oikeuspalveluvirastosta ja siihen liittyviksi laeiksi

Lagförslag och paralleltexter.pdf - Lagförslag och paralleltexter

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta oikeusministeriölle viimeistään perjantaina 4.2.2022. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi oikeusministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan mahdollisuuksien mukaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoa asiasta antaa hallitusneuvos Maaria Rubanin puh 02951 50140 tai maaria.rubanin@gov.fi
Jakelu:
Ahvenanmaan valtionvirasto/Statens ämbetsverk på Åland    
Alajärven kunta    
Ammattiliitto Pro ry    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Savon edunvalvontapalvelu Ky    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Folkhälsan    
Helsingin hallinto-oikeus    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Julkiset Oikeusavustajat ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Karvonen Markku    
Kehitysvammaisten tuki ry    
Keuruun kaupunki    
Kokemäen kunta    
Konneveden kunta    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
Kuluttajariitalautakunta    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Lakiasiaintoimisto Pentikäinen Oy    
Lapin edunvalvonta oy    
Lappajärven kunta    
Lassus Kenneth    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Maahanmuuttovirasto    
Marttaliitto    
Merikarvian kunta    
Mieli ry    
Muistiliitto    
Oikeudenkäyntiavustajalautakunta    
Oikeusrekisterikeskus    
Orvas Ari asianajotoimisto    
Pia Fagerholm-Mård    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Pudasjärven kaupunki    
Saamelaiskäräjät    
Saaʹmi siidsååbbar/ Kolttien kyläkokous    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder    
Somero kunta    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Svenska Finlands Folkting    
Syyttäjälaitos    
Takuusäätiö    
Tervolan kunta    
Tietosuojavaltuutettu    
Tuomioistuinvirasto    
Tuusulan kunta    
Vaasan hovioikeus    
Valtiokonttori    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet    
Valtioneuvostn kanslia    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Velkaneuvonta ry    
Yleiset edunvalvojat ry    
Ylitornion kunta    
Ålands landskapsregering