Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä ja maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ett datasystem för den byggda miljön och till lagar som har samband med den

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/4165/2022

Vastausaika on päättynyt: 12.8.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Miljöministeriet ber om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett datasystem för den byggda miljön och lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen.
Bakgrund
I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om ett datasystem för den byggda miljön. Syftet med lagen är att skapa ett gemensamt riksomfattande datasystem för informationen om den byggda miljön. Avsikten är att datasystemet innehåller information om byggande och områdesanvändning och som upprätthålls av Finlands miljöcentral.

I den föreslagna lagen föreskrivs om inrättande av ett datasystem för den byggda miljön, upprätthållande av systemet, uppgifter som införs i systemet, rätten att få uppgifter och att lämna ut uppgifter ur systemet och om de personuppgiftsansvariga inom systemet. De gemensamt personuppgiftsansvariga inom datasystemet är Finlands miljöcentral, kommuner och landskapsförbund. Det ska dessutom föreskrivas om Finlands miljöcentrals skyldighet att inrätta en offentlig informationstjänst med tanke på spridandet av information om den byggda miljön samt skyldigheten att föra statistik.

Genom de föreslagna bestämmelserna skapas sådana verksamhetsbetingelser som behövs för att datasystemet för den byggda miljön kan utvecklas och upprätthållas. Genom regleringen genomförs regeringsprogrammets föresats om ett riksomfattande digitalt register och en riksomfattande digital dataplattform för den byggda miljön, vilka ska utgöra underlag för beslut och processer om markanvändning och byggande.

Sådana ändringar som följer av digitaliseringen av planer och tomtindelning fogas till lagen genom en ändring av markanvändnings- och bygglagen. Planer och tomtindelning ska i fortsättningen utarbetas med hjälp av en informationsmodell som är nationellt inoperabel.
Planerna ska bestå av planobjekt och planbestämmelser i stället för de nuvarande planebeteckningarna och planbestämmelserna. Planobjekt och -bestämmelser ska presenteras i nationellt standardformat. Uppgifter om färdiga planer, planer som är under beredning och de olika faserna i utarbetandet av en plan samt uppgifter om tomtindelningen ska införas i datasystemet för den byggda miljön.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2023 och avses bli behandlad i samband med den.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2024.
Målsättningar
Syftet med lagen om ett datasystem för den byggda miljön är att främja informationshanteringen, uppgifternas aktualitet och kvalitet, maskinläsbarheten och tillgängligheten i den byggda miljön genom att erbjuda tillgång till den information om den byggda miljön som finns i myndigheternas datalager. Ur datalagret för den byggda miljön är enhetlig information tillgänglig för användarna i hela samhället, insamlingen av överlappande information minskar avsevärt och informationen hålls uppdaterad. 
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas till miljöministeriet senast fredagen 12.8.2022 genom att svara på denna begäran om utlåtande som publicerats i lausuntopalvelu.fi.
Svarsanvisningar för mottagare
För att underlätta behandlingen av remissvaren ber miljöministeriet att utlåtandet delas uppenligt de mellanrubriker som anges i begäran om utlåtande.

Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post. För att kunna ge ett utlåtande ska svaranden registrera sig och logga in i lausuntopalvelu.fi. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på lausuntopalvelu.fi: s webbplats Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för ibruktagandet av tjänsten kan begäras på adressen  lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Utlåtanden kan också ges av andra än de som nämns i sändlistan. Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i lausuntopalvelu.fi och statsrådets projektfönster.

De ministerier som använder sig av VAHVA-ärendehanteringen ombeds i första hand lämna utlåtande via lausuntopalvelu.fi-tjänsten. Dessutom ska utlåtandet föras till VAHVA för det ärende som utlåtandet hänför sig till. 
Beredare
Ytterligare upplysningar ges av
Jaakko Rastas, specialsakkunnig,  jaakko.rastas@gov.fi 0295 250 217 (fr.o.m. 11.7).
Programchef Juhana Rautiainen,  juhana.rautiainen@gov.fi (23.6 –8.7).
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Ajatuspaja Visio    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
Asunto- toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI    
BuildingSMART Finland    
Digi- ja väestötietovirasto DVV    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon liitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
FiCom ry    
Finavia Oyj    
Fingrid Oyj    
Forum Virium    
Geoforum Finland ry    
Green Building Council Finland    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin yliopisto    
Helsinki    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen yliopisto    
Joensuun kaupunki    
Joutsa    
Järvenpää    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kansallisarkisto    
Kaupan liitto    
KEHA-keskus    
Kemiönsaari    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keskisuomen liitto    
Kiinteistöliitto    
KIRAHUB    
Kirkkohallitus    
Kirkkonummen kunta    
Kokkola    
Kontiolahden kunta    
Korkein hallinto-oikeus    
Kuopion kaupunki    
Kymenlaakson liitto    
Lainsäädännön arviointineuvosto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lapin yliopisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnonvarakeskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK    
Maanmittausinsinöörien Liitto MIL    
Maanmittauslaitos    
Metsähallitus    
Metsäkeskus Tapio    
Metsäteollisuus    
Motiva    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulu    
Oulun yliopisto    
PAKU-foorumin kunnat    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjala liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Porin kaupunki    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen liitto    
Pääesikunta    
Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA    
Rakennusmestarit ja-insinöörit AMK RKL    
Rakennusteollisuus RT    
Rakennustietosäätiö RTS    
Ruokavirasto    
Saamelaiskäräjät    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan liitto    
Senaatti    
Sisäministeriö    
Sitra    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suojelupoliisi    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA    
Suomen Kaupunkitutkimuksen Seura    
Suomen Kotiseutuliitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Luonnonsuojeluliitto    
Suomen maailmanperintökohteiden yhdistys ry,    
Suomen Maisema-arkkitehtiliitto    
Suomen Metsäkeskus    
Suomen Omakotiliitto    
Suomen Pelastusalan keskusjärjestö    
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL    
Suomen Tuulivoimayhdistys ry    
Suomen Yrittäjät    
Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund    
SYKE    
Säteilyturvakeskus STUK    
Tampere    
Tampereen yliopisto    
Teknologiateollisuus    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Tornio    
Traficom    
Turun hallinto-oikeus    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Tyrnävän kunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaasan hallinto-oikeus    
Valkeakoski    
Valtion Taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vantaa    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
VERO    
Väylävirasto    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Yhdyskuntasuunnittelun seura YSS    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

digitalisaatio

Tietosuoja

kaavoitus

tietojärjestelmät

RYTJ