Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä ja maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä ja maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/4165/2022

Vastausaika on päättynyt: 12.8.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta.
Tausta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä. Lain tavoitteena on toteuttaa valtakunnallinen yhteinen tietojärjestelmä rakennetun ympäristön tiedolle. Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämä tietojärjestelmä sisältäisi rakentamisen ja alueidenkäytön tietoja.

Laissa säädettäisiin rakennetun ympäristön tietojärjestelmän perustamisesta, ylläpidosta, tallennettavista tiedoista, tiedonsaanti- ja tiedonluovutusoikeuksista ja tietojärjestelmän rekisterinpitäjistä. Tietojärjestelmän yhteisrekisterinpitäjinä toimisivat Suomen ympäristökeskus, kunnat ja maakuntien liitot. Suomen ympäristökeskukselle säädettäisiin lisäksi velvollisuus perustaa julkinen tietopalvelu rakennetun ympäristön tiedon jakamista varten sekä velvollisuus tehdä tilastointia.

Ehdotetulla sääntelyllä luotaisiin toimintaedellytykset rakennetun ympäristön tietojärjestelmän kehittämiselle ja ylläpidolle. Sääntelyllä toteutetaan hallitusohjelman kirjausta rakennetun ympäristön valtakunnallisesta digitaalisesta rekisteristä ja tietoalustasta, joihin alueidenkäyttöä ja rakentamista koskevat päätökset ja prosessit tukeutuvat.

Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksella lakiin lisättäisiin kaavojen ja tonttijaon digitalisaatiosta johtuvat muutokset. Kaavat ja tonttijako laadittaisiin jatkossa valtakunnallisesti yhteentoimivassa tietomallimuodossa. Kaavat koostuisivat nykyisten kaavamerkintöjen ja -määräysten sijaan kaavakohteista ja kaavamääräyksistä. Kaavakohteet ja -määräykset esitettäisiin valtakunnallisesti vakiomuotoisena. Kaavat, valmistelussa olevat kaavat niiden laadinnan eri vaiheissa ja tonttijaot olisi toimitettava rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024. 

Tavoitteet
Rakennetun ympäristön tietojärjestelmää koskevan lain tavoitteena on edistää rakennetun ympäristön tiedonhallintaa, tietojen ajantasaisuutta ja laatua, koneluettavuutta sekä saavutettavuutta tarjoamalla pääsy viranomaistietovarannoissa olevaan rakennetun ympäristön tietoon. Rakennetun ympäristön tietovarannosta yhdenmukainen tieto on esteettömästi käyttäjien saatavissa koko yhteiskunnassa, päällekkäisen tiedon kerääminen vähenee merkittävästi ja tieto pysyy ajan tasalla. 
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan ympäristöministeriöön viimeistään perjantaina 12.8.2022 vastaamalla tähän lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi ympäristöministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.
 
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä sekä valtioneuvoston hankeikkunassa.

VAHVA-asianhallintaa käyttäviä ministeriöitä pyydetään ensisijaisesti antamaan lausunto lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta. Tämän lisäksi lausunto tulee viedä VAHVAan sille asialle, johon lausunto liittyy.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat:
Erityisasiantuntija Jaakko Rastas, jaakko.rastas@gov.fi 0295 250 217 (11.7. alkaen).
Ohjelmapäällikkö Juhana Rautiainen, juhana.rautiainen@gov.fi (23.6.-8.7. välisenä aikana).
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Ajatuspaja Visio    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
Asunto- toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI    
BuildingSMART Finland    
Digi- ja väestötietovirasto DVV    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon liitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
FiCom ry    
Finavia Oyj    
Fingrid Oyj    
Forum Virium    
Geoforum Finland ry    
Green Building Council Finland    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin yliopisto    
Helsinki    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen yliopisto    
Joensuun kaupunki    
Joutsa    
Järvenpää    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kansallisarkisto    
Kaupan liitto    
KEHA-keskus    
Kemiönsaari    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keskisuomen liitto    
Kiinteistöliitto    
KIRAHUB    
Kirkkohallitus    
Kirkkonummen kunta    
Kokkola    
Kontiolahden kunta    
Korkein hallinto-oikeus    
Kuopion kaupunki    
Kymenlaakson liitto    
Lainsäädännön arviointineuvosto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lapin yliopisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnonvarakeskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK    
Maanmittausinsinöörien Liitto MIL    
Maanmittauslaitos    
Metsähallitus    
Metsäkeskus Tapio    
Metsäteollisuus    
Motiva    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulu    
Oulun yliopisto    
PAKU-foorumin kunnat    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjala liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Porin kaupunki    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen liitto    
Pääesikunta    
Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA    
Rakennusmestarit ja-insinöörit AMK RKL    
Rakennusteollisuus RT    
Rakennustietosäätiö RTS    
Ruokavirasto    
Saamelaiskäräjät    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan liitto    
Senaatti    
Sisäministeriö    
Sitra    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suojelupoliisi    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA    
Suomen Kaupunkitutkimuksen Seura    
Suomen Kotiseutuliitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Luonnonsuojeluliitto    
Suomen maailmanperintökohteiden yhdistys ry,    
Suomen Maisema-arkkitehtiliitto    
Suomen Metsäkeskus    
Suomen Omakotiliitto    
Suomen Pelastusalan keskusjärjestö    
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL    
Suomen Tuulivoimayhdistys ry    
Suomen Yrittäjät    
Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund    
SYKE    
Säteilyturvakeskus STUK    
Tampere    
Tampereen yliopisto    
Teknologiateollisuus    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Tornio    
Traficom    
Turun hallinto-oikeus    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Tyrnävän kunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaasan hallinto-oikeus    
Valkeakoski    
Valtion Taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vantaa    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
VERO    
Väylävirasto    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Yhdyskuntasuunnittelun seura YSS    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

digitalisaatio

Tietosuoja

kaavoitus

tietojärjestelmät

RYTJ