Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö: Opetushallituksen määräys todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävistä tiedoista ammatillisessa koulutuksessa

Lausuntopyyntö: Opetushallituksen määräys todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävistä tiedoista ammatillisessa koulutuksessa

Lausuntopyynnön diaarinumero: OPH-2147-2020

Vastausaika on päättynyt: 23.10.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Opetushallitus pyytää lausuntoanne määräysluonnoksesta, joka koskee todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittäviä tietoja ammatillisessa koulutuksessa. 
Tausta
Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaan (531/2017, 60 §) Opetushallitus määrää todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävistä tiedoista. Määräysluonnos liitteineen on tehty opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen asiantuntijoiden yhteistyönä. Määräys korvaa Opetushallituksen määräyksen (OPH-54-2018) liitteineen, joka on ollut voimassa 15.1.2018 alkaen.
 
Ammatillisessa koulutuksessa annettavista todistuksista säädetään ammatillisen koulutuksen laissa (531/2017, 57-60 §:t) ja asetuksessa (673/2017, 14 § ja 15 §). Em. pykälät ovat pysyneet samansisältöisinä 1.1.2018 lähtien. Uuden määräyksen tavoitteena on selkeyttää rakennetta seuraavasti:
 • Jokaiselle todistustyypille on laadittu erillinen tietoluettelo
 • Säädöspohja on liitteen alussa omana lukunaan
 • Salassa pidettävien tietojen käsittely -liite on uusi
 • Tutkintotodistus ja todistus opiskelijan osaamisesta on erotettu toisistaan
 • Sanallisia kuvauksia ei sisälly todistuksiin, mikäli osaamisen arviointia on mukautettu
 • Ammattitaitovaatimuksista poikkeamista koskevat tekstit uudistettu
 • Tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehykseen (A 120/2017) tulleet muutokset on huomioitu
 • Osaamisen tunnustamisen viitetietoja ja kuljetusalan perustason ammattipätevyyttä koskevaa tekstiä on selkeytetty
 • Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöön kirjattavat viittaukset on ajantasaistettu.

Opetushallitus uudistaa ammatillisen koulutuksen todistuksiin liittyvän ohjeistuksen uuden todistusmääräyksen voimaantulon yhteydessä. Ohjeistus koskee mm.
 • todistuksen antamisprosessia
 • keskiarvon laskemista ammatillisten perustutkintojen todistuksiin
 • arvosanan korottamista ja
 • viitetietoja, jotka liittyvät osaamisen tunnustamiseen, osaamisen arvioinnin mukauttamiseen ja ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkeamiseen.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 23.10.2020 lausuntopalvelussa.
 
Opetushallitus järjestää kuulemistilaisuuden 21.10.2020 klo 14-16 verkossa, jossa esitellään ja keskustellaan määräysluonnoksen sisällöstä. Kutsu tähän tilaisuuteen lähetetään erikseen.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntoa pyydämme seuraavista asioista:
 • määräysluonnoksen rakenteesta ja selkeydestä
 • todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävien tietojen kuvauksesta
 • todistuksiin merkittävistä viitetiedoista
 • salassa pidettävien tietojen käsittelystä.
Todistusmääräyksen ja liitteen sisällöt viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta. Viimeistelyvaiheessa tarkastetaan myös määräyksen kieliasu, joten lausunnon antajat voivat keskittyä luonnoksen sisältöön.

Opetushallitus julkaisee kaikki ammatillista koulutusta koskevat lausuntopyynnöt Lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntopalvelu.fi on oikeusministeriön palvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden pyytää ja antaa lausuntoja sähköisesti. Kaikki julkishallinnon viranomaiset voivat julkaista lausuntopyyntöjä palvelussa. Lausuntoja saavat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset. Viesti pyydetään tarvittaessa välittämään eteenpäin organisaatiossanne tai yhteisössänne. 
Valmistelijat
Lisätietoja antavat opetusneuvos Markku Kokkonen (markku.kokkonen@oph.fi) ja opetusneuvos Tuija Laukkanen (tuija.laukkanen@oph.fi).
Jakelu:
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Axxell Utbildning Ab    
Haapaveden Opiston kannatusyhdistys ry    
Helsingin kaupunki    
Hengitysliitto ry    
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Lahden kansanopiston säätiö sr    
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSEKK)    
Raahen koulutuskuntayhtymä    
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä    
Solenovo Oy    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur    
Tampereen kaupunki    
Turun Aikuiskoulutussäätiö sr    
Työtehoseura ry    
Visma Public Oy    
Asiasanat

yrkesutbildning

betyg