Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Matkapakettityöryhmän mietintö

Matkapakettityöryhmän mietintö

Lausuntopyynnön diaarinumero: OM 1/471/2016

Vastausaika on päättynyt: 7.6.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Matkapakettityöryhmän mietinnössä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki matkapalveluyhdistelmistä, joka koskisi matkapaketteja ja yhdistettyjä matkajärjestelyjä. Laki korvaisi voimassaolevan valmismatkalain (1079/1994). Lisäksi ehdotetaan eräitä muutoksia kuluttajansuojalakiin (38/1978). Ehdotetuilla uudistuksilla pantaisiin täytäntöön uuden matkapaketeista ja yhdistetyistä matkajärjestelyistä annetun direktiivin (EU) 2015/2302 säännökset lukuunottamatta elinkeinonharjoittajan maksukyvyttömyyssuojaa koskevia säännöksiä, joiden täytäntöönpanon edellyttämät säännökset valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriössä.

Direktiivi on pääosin täysharmonisointisäädös. Siltä osin kuin direktiivi edellyttää jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen täyttä yhdenmukaistamista eikä jätä kansallista liikkumavaraa, lausunnonantajia pyydetään esittämään käsityksensä pääasiassa siitä, vastaako ehdotettu kansallinen sääntely direktiivin vaatimuksia.
Linkit

http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/1491986493040.html - Työryhmän mietintö

http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2302/oj - Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2302 matkapaketeista ja yhdistetyistä matkajärjestelyistä

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään keskiviikkona 7.6.2017.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntoplvelu.om@om.fi.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat:
lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen, puh. 02951 50266, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@om.fi
erityisasiantuntija Riitta Haapasaari, puh. 02951 50139, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@om.fi

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Jakelu:
BARIF – Board of Airline Representatives in Finland    
Finanssialan Keskusliitto FK    
Finnair Oyj    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto ja kuluttaja-asiamies    
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry    
Kuluttajariitalautakunta    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Linja-autoliitto    
Lomalaidun ry    
Länsi-Uudenmaan Lumo matkailu Oy    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Matkailualan opetus- ja tutkimuskeskus    
Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti    
Rural Finland    
Skål Finland    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Luonto- ja Ohjelmapalveluyrittäjät ry    
Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry    
Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry    
Suomen matkailijayhdistys SMY ry    
Suomen Matkailuorganisaatioiden yhdistys - Suoma ry    
Suomen matkatoimistoalan liitto ry SMAL    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Yrittäjät    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Visit Finland    
VR-Yhtymä Oyj    
Asiasanat

Kuluttajansuoja

matkailu