Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö ehdotuksesta Pohjois-Pohjanmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi

Lausuntopyyntö ehdotuksesta Pohjois-Pohjanmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: POPELY/2471/2017

Vastausaika on päättynyt: 9.7.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Laki (620/2010) ja asetus (659/2010) tulvariskien hallinnasta sekä laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (ns. SOVA-laki 200/2005)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) pyytää teiltä lausuntoa liitteenä olevista asiakirjoista:
  • ehdotus Pohjois-Pohjanmaan tulvariskialueiksi
  • tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu: osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen
Tausta
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on arvioinut vesistöjen tulvimisesta aiheutuvat tulvariskit Pohjois-Pohjanmaan alueella. Tulvariskit arvioitiin ensimmäisen kerran vuonna 2011 ja nyt on käynnissä tulvariskien hallinnan toinen suunnittelukierros (2018 - 2024). Arvioinnin perusteella ELY-keskus ehdottaa merkittäviksi tulvariskialueiksi kolmea aluetta: Alavieska-Ylivieska (Kalajoki), Pyhäjoen alaosa (Pyhäjoki) sekä Pudasjärven taajama (Iijoki). Näistä Pyhäjoen alaosa on vuoden 2011 jälkeen uusi ehdotettava merkittävä tulvariskialue.

Ehdotuksesta on mahdollista esittää mielipiteensä viimeistään 9.7.2018. Saatu palaute otetaan huomioon ehdotuksessa, jonka perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet 22.12.2018 mennessä. Näiden alueiden tulvariskien hallinnan suunnittelua valmistelemaan asetetaan tulvaryhmät. Merkittäville tulvariskialueille laaditaan tai tarkistetaan tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä vesistöalueittaiset suunnitelmat tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi.
Tavoitteet
Toivomme kansalaisilta ja sidosryhmiltä vastauksia erityisesti seuraaviin kysymyksiin:
  • Sisältääkö ELY-keskuksen ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi ne alueet, joille vesistötulvista voi aiheutua yleiseltä kannalta katsoen vahingollisia seurauksia?
  • Mikä on näkemyksenne tulvariskien hallinnan tavoitteista ja toimenpiteiden arviointitekijöistä?
  • Mitä näkökulmia tulisi ottaa tulvariskien hallintasuunnitelman laadinnassa? Mitkä asiat tulisi ehdottomasti käsitellä?
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Kuulemisen aikataulu on 9.4. - 9.7.2018.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään toimittamaan 9.7.2018 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen www.lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta, sähköpostitse tai postitse.
Sähköpostiosoite on: kirjaamo.pohjois-pohjanmaan@ely-keskus.fi ja postiosoite: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 86, 90101 Oulu.
Valmistelijat
Vesitalousasiantuntija Heli Harjula
Vesivararyhmän päällikkö Olli Utriainen
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
 
Jakelu:
Heli Harjula