Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esityksestä eduskunnalle liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyvien lakien muuttamisesta (Korjauspaketti)

Luonnos hallituksen esityksestä eduskunnalle liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyvien lakien muuttamisesta (Korjauspaketti)

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/1297/03/2019 / LVM023:00/2019

Vastausaika on päättynyt: 15.10.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettua lakia, ratalakia, yksityistielakia, Liikenne- ja viestintävirastosta annettua lakia, liikenteen palveluista annettua lakia sekä raideliikennelakia. Muutokset olisivat pääasiassa teknisiä ja koskisivat viittauksia muuttuneisiin säädöksiin. Osa muutoksista liittyy siihen, että maakuntauudistusta liikennealalla koskeva hallituksen esitys (HE 289/2018 vp) raukesi edellisillä valtiopäivillä.

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa tulee voimaan 1.1.2020 ja edellyttää sitä, että vastaavat muutokset tehdään voimassa olevaan lainsäädäntöön. Tämän johdosta esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 36 lakiehdotuksen muutoksenhakua koskevat pykälät. Muutokset ovat teknisiä.

Ajoneuvojen siirtämisestä annettu laki ehdotetaan annettavaksi kokonaan uudelleen, koska viranomaisia koskevat muutokset edellyttävät säännösmuutoksia lähes kaikkiin pykäliin. Lakiehdotuksen asiasisältö ja viranomaisten vastuut säilyisivät pääasiassa nykyisen kaltaisina. Lakiehdotuksella ei lisätä kuntien tehtäviä.

Yksityistielakia ja Liikenne- ja viestintävirastosta annettua lakia muutettaisiin niin, että Liikenne- ja viestintävirasto olisi jatkossa yksityistieasioiden valtakunnallisesta koordinaatiosta ja yhteistyöstä sekä yksityisteiden valtionavustusten kohdentamisesta vastaava viranomainen. Liikenne- ja viestintäviraston tehtäviä ehdotetaan täsmennettäväksi myös julkisen henkilöliikenteen määrärahojen kohdentamisessa.

Liikenneturvasta annettuun lakiin tehtäisiin tekninen korjaus, jolla Keskusjärjestön kokouksen tehtävät muutettaisiin vastaamaan järjestön tilintarkastuksesta annettua säännöstä. Keskusjärjestön kokous valitsisi kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet aikaisemman yhden tilintarkastajan sijaan.

Raideliikennelakiin tehtäisiin teknisiä muutoksia, esimerkiksi lain 192 §:n 13 momentissa tarkoitettua rataverkon hallinnan järjestämistä koskevaa määräaikaa jatkettaisiin yhdellä vuodella. Määräaika hallinnan muutokselle olisi viimeistään 1 päivästä heinäkuuta 2020 alkaen.

Esitykseen sisältyy varautumista häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin koskevat muutosehdotukset. Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain sekä raideliikennelain asiaa koskevia säännöksiä muutettaisiin vastaamaan liikenteen palveluista annetussa laissa tarkoitettuja säännöksiä, jotka eduskunta on hyväksynyt vuonna 2018 perustuslakivaliokunnan lausunnon myötävaikutuksella. Näillä muutoksilla on tarkoitus yhdenmukaistaa liikennealan varautumista koskevat säännökset sekä selkeyttää ministeriön ja Liikenne- ja viestintäviraston toimivaltaa.

Esityksellä tehtäisiin hallintolain yleistiedoksiantomenettelyä ja julkisia kuulutuksia koskevaan uudistukseen liittyvät muutokset liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettuun lakiin sekä ratalakiin. Lisäksi lähes kaikkiin hallituksen esitykseen sisältyviin lakiehdotuksiin tehtäisiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin liittyvät muutokset.

Lakien olisi tarkoitus tulla voimaan vuoden 2020 alussa.


 
Tausta
Vuoden 2018 valtiopäivillä käsiteltiin laajoja liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaa koskevia hallituksen esityksiä. Osa esityksistä, kuten laki liikenteen palveluista ja raideliikennelaki sekä laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä sekä yksityistielaki, liittyivät läheisesti toisiinsa, mutta lakiehdotusten hyväksyminen ja niiden poikkeava voimaantulo vaikuttivat siihen, että kaikkia teknisiä lakiviittauksia ei voitu sisällyttää eduskunnan vastauksiin. Sen vuoksi tässä hallituksen esityksessä esitetään tiettyihin lakiehdotuksiin teknisiä lakiviittauksia koskevia muutoksia.

Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettua lakia muutettiin vuonna 2018 ja laista poistettiin tienpitoviranomainen-käsite ja se korvattiin ilmauksella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Samassa yhteydessä jäi muuttamatta ajoneuvojen siirtämistä koskeva laki. Tässä esityksessä olisi tarkoitus antaa uusi laki ajoneuvojen siirtämisestä, jotta lain soveltaminen selkiytyisi. Sisällöllisesti ja viranomaisten vastuiden osalta laki säilyisi pääasiassa ennallaan.

Uuden 1.1.2019 voimaan tulleen yksityistielain (560/2018) säätämisen yhteydessä eduskunta edellytti kiinnittämään huomioita tiekuntien opastamiseen ja neuvontaan. Yksityisteihin liittyvät tehtävät jakautuvat useille viranomaisille, eikä yksityistieasioita kokonaisuutena tarkastelevaa viranomaista tällä hetkellä ole. Tällä esityksellä pyritään siksi selkeyttämään ja vahvistamaan yksityistieasioiden ja yksityisteiden valtionavustusten, ml. neuvontaan ja opastukseen myönnettävien avustusten, vastuita liikennehallinnossa.

Muutoksenhakujärjestelmää on selkeytetty ja uusi laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) tulee voimaan 1.1.2020. Tässä esityksessä tehdään muutoksenhakua koskevat muutokset, joilla lakiehdotukset saatetaan vastaamaan uutta lakia. Lisäksi tiettyihin lakiehdotuksiin tehdään hallintolain yleistiedoksiantomenettelyä ja julkisia kuulutuksia koskevaan uudistukseen liittyvät muutokset. Myös nämä uudistukset tulevat voimaan 1.1.2020.
 
Tavoitteet
Esitykseen on sisällytetty tekniset, lakiviittauksia koskevat muutokset, jotka helpottavat liitteenä olevien lakiehdotusten soveltajien asemaa. Kaikki lakiehdotukset myös muutetaan vastaamaan muutoksenhakua koskevia uusia säännöksiä, jotka tulevat voimaan 1.1.2020 alkaen. Tavoitteena on lisäksi nykyaikaistaa väyläsuunnittelua koskevan vuorovaikutuksen ja tiedottamisen sääntelyä hallintolain julkisia kuulutuksia koskeva uudistus huomioiden.

Esityksellä selkeytetään yksityistieavustuksiin liittyviä viranomaisvastuita ja vahvistetaan yksityistieasioiden koordinaatiota ja kehittämistä liikennehallinnossa.

Uudella lailla ajoneuvojen siirtämisestä selkeytetään viranomaisvastuita, kun tienpitoviranomainen-käsite korvataan ilmaisulla ELY-keskus ja kunta.

Esityksellä myös selkeytetään liikennealan lainsäädäntöä tekemällä lakiviittauksia koskevat korjaukset erityisesti ratalakiin, liikenteen palveluista annettuun lakiin sekä liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettuun lakiin.
 
Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM023:00/2019 - Linkki hankkeeseen Hankeikkunassa

Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoja pyydetään ystävällisesti viimeistään 15.10.2019. Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi liikenne- ja viestintäministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.   
Vastausohjeet vastaanottajille
Mahdolliset lausunnot pyydetään lähettämään vastaamalla lausuntopalvelu.fi julkaistuun lausuntopyyntöön. 

Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. 

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Silja Ruokola, puh. 0295 34 2367, silja.ruokola(a)lvm.fi
Eeva Ovaska, puh. 0295 34 2354, eeva.ovaska(a)lvm.fi
Jakelu:
ANS Finland Oy    
Aurora Rail Oy    
Autoliitto ry    
Birdlife    
Datumi Asiantuntijapalvelut    
Destia Oy    
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallin-tokeskus (KEHA-keskus)    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
Eltel Networks Oy    
Energiateollisuus ry    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Fenniarail Oy    
Ficom ry    
Finas-akkreditointipalvelu    
Finavia Oy    
Fingrid Oy    
Finnet -liitto    
Finrail Oy    
Haapamäen museoveturiyhdistys ry    
Helsingin seudun liikenne    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Höyryraide Oy    
Höyryveturimatkat 1009    
Infra ry    
ITM Finland Oy    
ITS Finland    
Johtotieto Oy    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kaupan liitto    
Keitele-Museo Oy    
Keitele-Museo Oy    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keskuskauppakamari    
Komsor Oy    
KRAO oy    
KRAO Oy    
Kymenlaakson Liitto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lemminkäinen Oyj    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenneturva    
Liikenneympäristöyhdistys ry    
Linja-Autoliitto ry    
Luonto-Liitto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto    
Maanmittauslaitos    
Maanomistajain Liitto ry    
Metsä Fibre Oy    
Metsä Fibre Oy    
Metsähallitus    
Metsäkeskus    
Metsäteho    
Metsäteollisuus ry    
Museorautatieyhdistys ry    
Natur och Miljö    
NCC Suomi Oy    
NR-Rail Oy    
Nynas Oy    
Oikeusministeriö    
Omakotiliitto    
Onnettomuustutkintakeskus (OTKES)    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Outokumpu Stainless Oy    
Paikallisliikenneliitto    
Paliskuntain yhdistys    
Pieksämäen Höyryveturiyhdistys ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen Rautatieharrastajat ry    
Porvoon Museorautatie ry    
Päijät-Hämeen liitto    
RAINE-neuvottelukunta    
Rakennusteollisuus ry    
RAKLI ry    
Ratarahti Oy    
Rautaruukki Oyj    
Rautaruukki Oyj    
Roadscanners Oy    
Ruokavirasto    
Saamelaiskäräjät    
Saaristoasiain neuvottelukunta    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Senaatti-kiinteistöt    
Sisäministeriö    
Skanska Oy    
Stora Enso Oyj    
Sukeltajaliitto    
Suomen Kiinteistöliitto    
Suomen Kiipeilyliitto    
Suomen kotiseutuliitto    
Suomen kuljetus ja logistiikka SKAL ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Latu    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen luontoyrittäjyysverkosto    
Suomen Melonta- ja Soutuliitto    
Suomen partiolaiset    
Suomen Ratsastajainliitto    
Suomen Satamaliitto    
Suomen Suunnistusliitto    
Suomen taksiliitto ry    
Suomen tieyhdistys    
Suomen tuomariliitto ry    
Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö    
Suomen Varustamot ry    
Suomen yhteismetsät ry    
Suomen Yrittäjät    
Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC    
Tapio    
Teknologiateollisuus ry    
Transdev Finland Oy    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
UPM Kymmene Oyj    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vapaa-ajan asukkaiden Liitto VAAL ry    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Veturimiesten liitto ry    
VNK hallituksen esitykset    
VR-Yhtymä Oy    
VTS Finland Oy    
WWF    
Väylävirasto    
Yhteinen Toimialaliitto (YTL)    
YIT Oyj    
Yksityistiepalvelu/ Esko Hämäläinen    
Ympäristöministeriö