Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Perinnealusten turvallisuus sekä eräitä muita määräyksiä

Säkerheten på traditionsfartyg samt några andra föreskifter

Lausuntopyynnön diaarinumero: TRAFICOM/49681/03.04.01.00/2019

Vastausaika on päättynyt: 10.8.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Transport- och kommunikationsverket (Traficom) begär utlåtanden om ett utkast till föreskrift om Säkerheten på traditionsfartyg. Samtidigt ändras några andra föreskrifter så att traditionsfartyg tas bort från deras tillämpningsområden.
Begäran om utlåtande gäller följande föreskrifter:
-                           Säkerheten på traditionsfartyg (TRAFICOM/49681/04.03.01.00/2019),
-                           Fartygs skrovkonstruktion (TRAFICOM/563411/03.04.01.00/2019),
-                           Elektriska installationer i fartyg (TRAFICOM/563423/03.04.01.00/2019),
-                           Maskinerier i fartyg (TRAFICOM/563426/03.04.01.00/2019) och
-                           Brandsäkerheten på fartyg (TRAFICOM/563430/03.04.01.00/2019).
 
Bilagor:
Tidtabell

Vänligen sänd in ert utlåtande senast den 10 augusti 2020.

Svarsanvisningar för mottagare

Alla utlåtanden som lämnas in via utlåtande.fi är offentliga i sin helhet.

Om remissinstansen anser att utlåtandet innehåller uppgifter som med stöd av 24 § 1 mom. i offentlighetslagen är sekretessbelagda, är det möjligt att skicka en med de sekretessbelagda avsnitten kompletterad version per e-post (Word-format) till adressen registrator@traficom.fi och eller per post, adress Transport- och kommunikationsverket Traficom, PB 320, 00059 TRAFICOM. Anteckna föreskriftens ärendenummer TRAFICOM/49681/03.04.01.00/2019 som referens i utlåtandet.

Beredare

Lauri Kuuliala, lauri.kuuliala(at)traficom.fi; puh. 029 534 7078
Sten Sundberg, sten.sundberg(at)traficom.fi; puh. 029 534 6463
Reetta Timonen, reetta.timonen(at)traficom.fi; puh 029 534 5052