Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö sidosryhmille korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategiasta

Lausuntopyyntö sidosryhmille korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategiasta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/8330/2022

Vastausaika on päättynyt: 4.11.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta Korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategiaksi.
Tausta
Hallitusohjelman mukaisesti kuluvalla hallituskaudella toteutetaan jatkuvan oppimisen parlamentaarinen uudistus. Uudistuksen aikana laadittu jatkuvan oppimisen visio on, että kaikilla on merkityksellisen elämän edellyttämät tiedot, taidot ja osaaminen, että jokainen kehittää osaamistaan työuran aikana ja että osaaminen uudistaa työelämää ja työelämä osaamista.

Vision pohjalta on asetettu jatkuvan oppimisen uudistuksen tavoitteet. Keskeisimpiä tavoitteita ovat väestön osaamistason nousu, työllisyysasteen paraneminen, osallistumisen tasa-arvon lisääntyminen sekä osaavan työvoiman saatavuuden paraneminen. Yhtenä parlamentaarisen ryhmän jatkovalmistelua edellyttävänä linjauksena oli korkeakoulujen ja oppilaitosten nykyisen työikäisille kohdennettavan koulutustarjonnan uudistaminen. Jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien tarjoamista ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tehtävänä vahvistettiin vuonna 2019 voimaan tulleilla korkeakoululakien muutoksilla.

Korkeakoulujen jatkuvan oppimisen roolin kirkastamisen tarve on tunnistettu hallituksen kestävyystiekartassa. Kestävyystiekartassa tavoitteeksi on asetettu edistää jatkuvaa oppimista muun muassa joustavoittamalla ja monipuolistamalla korkeakoulutuksen muotoja ja tarjontaa siten, että ne mahdollistavat nykyistä paremmin työn ja opiskelun vuorottelun, työn ohessa opiskelun ja oppimisen työpaikoilla ja yhteiskunnassa laajemmin myös muutoin kuin tutkintoon tähtäävänä koulutuksena.

Toimenpiteille perustan luo EU-elpymisvälineen rahoituksella toteutettava Suomen kestävän kasvun ohjelma, erityisesti investoinnit jatkuvan oppimisen ja työllisyyspalveluiden digitalisointiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti keväällä 2022 kansallisen korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategian valmistelun korkeakoulujen ja sidosryhmien yhteisenä työryhmätyönä hallituksen kestävyystiekartan tavoitteiden mukaisesti.

Korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategian teemat on valmisteltu yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön, korkeakoulujen johdon, henkilöstön ja opiskelijoiden sekä sidosryhmien kanssa. Strategian valintoja ohjaavia linjauksia on tuotettu opetus- ja kulttuuriministeriön asettamassa työryhmässä ja niitä on arvioitu ja jatkojalostettu verkkokonsultaatiossa ja teemaseminaarissa satojen ihmisten kanssa yhdessä. Olemme määritelleet yhteisen tulevaisuuden tahtotilan vaikuttavammasta, joustavammasta ja vetovoimaisemmasta suomalaisten korkeakoulujen jatkuvasta oppimisesta vuoteen 2030 mennessä. 


 
Tavoitteet
Kansallinen strategia kirkastaa korkeakoulujen roolia jatkuvassa oppimisessa. Korkeakoulujen ja sidosryhmien yhdessä jakama jatkuvan oppimisen yhteiskunnallisen tarpeen, muutosvoimien ja tämänhetkisen tarjonnan tilannekuva sekä niistä nousevat kehittämistarpeet ja –mahdollisuudet ovat strategian lähtökohta.
 
Liitteet:
Aikataulu
Tavoitteena on julkaista Kansallinen korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategia Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaarissa Tampereella joulukuun 2022 alussa.
 
 
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 4.11.2022. 

Jos lausuntopalvelu.fi:tä ei ole mahdollista käyttää, lausunnon voi toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon sähköpostitse (kirjaamo.okm@gov.fi) tai postitse PL 29, 00023 Valtioneuvosto.

Lausunnot pyydetään jaottelemaan selonteon luvuittain jatkokäsittelyn helpottamiseksi. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Käyttäjätuki: Jos sinulla on kysyttävää, ota tarvittaessa yhteys organisaatiosi pääkäyttäjään (ministeriöt) tai käyttäjätukeen osoitteessa lausuntopalvelu.om@om.fi.
Valmistelijat
Lisätietoja:
Opetusneuvos Ulla Mäkeläinen
ulla.makelainen@gov.fi
Jakelu:
Akava ry    
Ammattikorkeakoulujen jatkuvan oppimisen johtajien verkosto/Jenni Toivanen    
Ammattikorkeakoulujen jatkuvan oppimisen kehittämisverkosto/ Anu Moisio    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry    
Avaintyönantajat AVAINTA ry    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus    
KT Kuntatyönantajat    
Kuntaliitto    
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Professoriliitto ry    
Sivistystyönantajat ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Akatemia    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry.    
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry    
Suomen yliopistot UNIFI ry    
Suomen Ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tekniikan akateemiset TEK    
Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV)    
Tieteentekijöiden Liitto ry    
Tilastokeskus    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Yliopistojen ja Tutkimusalan Henkilöstöliitto Yhl Ry    
Asiasanat

strategia

yliopisto

ammattikorkeakoulu

strategi

Jatkuva oppiminen

universitet

yrkeshögskoleutbildning

kontinuerligt lärande