Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Viron merialuesuunnitelmaluonnoksesta ja sen ympäristöselostuksesta

Lausuntopyyntö Viron merialuesuunnitelmaluonnoksesta ja sen ympäristöselostuksesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN /6594/2018

Vastausaika on päättynyt: 9.11.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Ympäristöministeriö on vastaanottanut Viron ympäristöviranomaisilta ilmoituksen Viron merialuesuunnitelmasta (merialuekaava) ja sen ympäristöarvioinnista 15.9.2020. Ympäristöarvioinnissa sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimukseen valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista (Espoon sopimus) liitettyä strategista ympäristöarviointia koskevaa pöytäkirjaa. Ympäristöministeriö toimii sopimuksen toimivaltaisena viranomaisena Suomessa. Suomi on jo aiemmin (20.12.2018) ilmoittanut osallistuvansa Viron merialuesuunnitelman ympäristöarviointiin. Asiasta on aiemmin pyydetty lausuntoja toukokuussa 2019.

Merialueiden kaavoituksen tavoitteena on sopia Viron merialueiden käyttöperiaatteista pitkällä aikavälillä meriympäristön hyvään tilaan panostamiseksi ja sen säilyttämiseksi sekä meritalouden edistämiseksi.

Tavoitteet

Tällä lausuntopyynnöllä ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ja mielipiteitä Viron merialuesuunnitelmaluonnoksesta ja sen ympäristöselostuksesta viranomaisilta, asukkailta ja yhteisöiltä.

Linkit

http://mereala.hendrikson.ee/eskiislahendus-en.html - Kartta Viron merialuesuunnitelmasta / Havsplan för Estland på kartan.

Liitteet:

Estonian_MSP_main-solution_FI.pdf - Selvitys Viron merialuesuunnitelmasta suomeksi / Havsplan för Estland på finska

Estonian_MSP_Impact_assessment_summary_FI.pdf - Ympäristöselostuksen yhteenveto, suomeksi / Kort beskrivningar av miljörapport på finska

Estonian_MSP_Impact_assessment_ENG.pdf - Ympäristöselostus kokonaisuudessaan, englanniksi / Miljörapport på engelska

SAMMANDRAG AV KONSEKVENSERNA AV HAVSPLANEN, GRÄNSÖVERSKRIDANDE KONSEKVENSER OCH KONKLUSION.pdf - Yhteenveto merialuesuunnitelmaluonnoksesta ja sen ympäristövaikutuksista ruotsiksi / Sammandrag av konsekvenserna av havsplanen, gränsöverskridande konsekvenser och konklusion på svenska

Regarding the Estonian Maritime Spatial Plan.pdf - Viron ympäristöviranomaisen ilmoitus englanniksi 15.9.2020 / Underrättelse från Estlands miljömyndigheter på engelska 15.9.2020

Aikataulu

Lausunnot ja mielipiteet pyydetään toimittamaan ympäristöministeriöön viimeistään maanantaina 9. marraskuuta 2020 vastaamalla tähän lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.

Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelut.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelut.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Huomioittehan, että kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelut.fi:ssä. Mikäli ette voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelut.fi.ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse kirjaamo@ym.fi

Valmistelijat

Lisätietoa asiasta antaa neuvotteleva virkamies Lasse Tallskog, puh. 0295 250 284, etunimi.sukunimi@ym.fi

Jakelu:
Ahvenanmaan maakuntahallitus (Ålands Lanskapsregering)    
Energiateollisuus ry    
Fingrid Oyj    
Geologian tutkimuskeskus (GTK)    
Hangon kaupunki    
Helsingin kaupunki    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kalatalouden keskusliitto    
Kotkan kaupunki    
Kymenlaakson liitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Luonnonvarakeskus (LUKE)    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maataloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metsähallitus    
Museovirasto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat / Merivoimien esikunta    
Rajavartiolaitos    
Ruokavirasto (ent. Evira)    
Sisäasiainministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto SLL    
Suomen Varustamot ry    
Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry    
Suomen WWF    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Svenska lantbruksproducenternars centralförbund SLC rf    
Turun kaupunki    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Väylävirasto    
Åbo Akademi